Global menu

Our global pages

Close
Ilze Kramiņa

Ilze Kramiņa

Partnere

Prakses jomas

 • Būvniecības tiesības
 • Enerģija un atjaunojamie resursi
 • Nekustamais īpašums
 • Publiskās un administratīvās tiesības
 • Teritorijas plānošana un vides tiesības
 • Tiesvedība un komercstrīdu risināšana

Prakse

Ilze vada Eversheds Bitāns Nekustamā īpašuma un būvniecības prakses grupu, kā arī nodrošina būtisku atbalstu Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupas projektu vadībā. Vairāk nekā 14 gadu darba pieredze tiesu sistēmā, kā arī ar izcilību iegūtais maģistra grāds ļauj Ilzei sniegt klientiem vairāk nekā teicamas akadēmiskās zināšanas.

Ilze aktīvi konsultē klientus par zemes izmantošanas un apbūves tiesību īstenošanas iespējām, nekustamo īpašumu pārdošanu un nomu, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem ar vides aizsardzību saistītiem jautājumiem. Ilze gatavo būvniecības līgumus un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī nodrošina klientu pārstāvību administratīvajās tiesās strīdos, kas saistīti ar būvatļauju pārsūdzēšanu. Līdzšinējā praksē Ilze ir veiksmīgi palīdzējusi virknei klientu atjaunot pārsūdzētu būvatļauju darbību, tādējādi novēršot ilgstošu būvdarbu dīkstāvi. Ilze ir ieguvusi arī bagātīgu pieredzi pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanā, kas regulē zemes izmantošanu un būvniecību. Ilze aktīvi konsultē klientus arī atjaunojamās enerģijas jomā, veicot padziļinātās pārbaudes un pārstāvot vēja parku un koģenerācijas staciju operatorus visās projekta attīstības stadijās.
 
Pirms pievienošanās Eversheds Bitāns, Ilze vairākus gadus pildīja tiesneša palīga pienākumus civilo un administratīvo lietu izskatīšanā. Iegūtā pieredze ir ļāvusi Ilzei kļūt par vienu no biroja redzamākajiem tiesvedības speciālistiem, kas ne tikai spēj sagatavot efektīvus tiesvedības dokumentus, bet demonstrēt arī pārliecinošu sniegumu tiesu zālēs. Ilze pārstāv starptautisko un vietējo klientu intereses visu instanču tiesās ne tikai daudzmiljonu komercstrīdos, bet arī būvniecības un nodokļu lietās, kā arī principiālos īpašuma strīdos un administratīvajās lietās. Ilze ir starptautisko direktoriju Legal 500 un Chambers & Partners atzīta tiesvedību speciāliste.

Vairākus gadus Ilze ir bijusi lektore biznesa augstskolā “Turība”, kā arī vadījusi Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Būvniecības un teritorijas plānošanas darba grupu un ir pārstāvējusi FICIL intereses gan Saeimas, gan Ekonomikas ministrijas darba grupās saistībā ar jaunā Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu izstrādi.

Neatkarīgie komentāri

Legal 500, 2014: „Ilze Kramiņa vada Eversheds Bitāns ‘profesionālo komandu’, kas ‘vienmēr darbojas, paturot prātā klienta intereses’. Komandas juristiem ir ‘stipras analītiskās iemaņas un spēja domāt kritiski, meklējot pareizo risinājumu’.”

Chambers Global, 2014: „Ilze Kramiņa saņem uzslavas no klientiem: ‘Viņa vienmēr rūpējas par klienta vajadzībām un smagi strādā, lai sasniegtu rezultātu. Viņa uzņemas klienta lietas tā, it kā tās būtu viņas pašas. Es uzticos viņas ieteikumiem’, kāds ir sajūsmināts.”

Chambers Europe, 2014
: “Viņa ir atsaucīga un pieņem izaicinājumu. Viņa nebaidās iebilst dominējošam viedoklim un vienmēr redz lietas to kopsakarā.”

Pieredze
 • Viena no lielākajiem Rīgas Brīvostas uzņēmumiem konsultēšana saistībā ar daudzmiljonu investīciju projekta ieviešanu, kas paredz kravu pārkraušanas termināla būvniecību Rīgas Brīvostas teritorijā.
 • Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītāja pārstāvība komplicētā darījumā saistībā ar sabiedrībai piederoša nekustamā īpašuma pārdošanu, servitūtu nodibināšanu un teritorijas iznomāšanu.
 • Vēja parku attīstītāju un operatoru, kā arī koģenerācijas staciju attīstītāju konsultēšana saistībā ar zemes izmantošanu, teritorijas plānojumiem, zemes īpašuma un nomas attiecībām, būvniecības procesu, ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru, kā arī jautājumu risināšana ar ieinteresētās sabiedrības pārstāvjiem.  
 • SIA LatRosTrans, Baltijas valstīs lielākā Latvijas un Krievijas naftas un naftas produktu transportēšanas kopuzņēmumu, konsultēšana vienā no Latvijas tiesību vēsturē sarežģītākajām tiesvedības lietām, kas saistīta ar Baltkrievijas uzņēmuma celto prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz SIA „LatRosTrans” piederošo naftu.
 • AS Latvijas Krājbanka pārstāvība daudzmiljonu tiesvedības lietā pret vienu no auditorfirmām - Big Four, saistībā ar zvērinātu revidentu profesionālo nolaidību un savu likumā noteikto pienākumu pienācīgu nepildīšanu.
 • Ilggadīga AS Ventspils nafta koncerna uzņēmumu pārstāvība virknē komplicētu tiesvedību, kas saistītas ar darījumu apstrīdēšanu, zaudējumu piedziņu, akcionāru strīdiem un maksātnespējas jautājumiem.