Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Eversheds Sutherland Bitāns ilgtspējība

Esam sagatavojuši “Eversheds Sutherland Bitāns 2021. – 2022. gada Ilgtspējības ziņojumu”

Mūsu birojs ne tikai atbalsta klientus saistībā ar atbilstības nodrošināšanu ESG jautājumos, bet arī savā darbībā ievēro ilgtspējības mērķus. Latvijā esam zvērinātu advokātu biroju pionieris, sagatavojot ilgtspējības ziņojumu.

Mēs esam izvirzījuši ilgtspējīgu attīstību kā vienu no savām prioritātēm, tāpēc jo būtiskāk novērtēt to, kā līdz šim mums ir veicies vides, sociālajos un pārvaldības jautājumos, kā arī noteikt nozīmīgākos virzienus un izvirzīt mērķus, kur turpināt savu attīstību ilgtspējīgā un atbildīgā veidā. Ilgtspējības ziņojumā esam izskaidrojuši savus ilgtspējas principus, identificējuši trūkumus un priekšlikumus to novēršanai, kā arī noteikuši mērķus nākamajam periodam – 2023. gadam. Ziņojums tiks atjaunināts katru gadu, kā ietvaros tiks pārskatīti izvirzīto mērķu izpildes rezultāti un noteikti jauni nākamā perioda mērķi.

Savā ikdienas darbā mēs cenšamies saudzēt vidi, saglabāt dabas resursus, novērst piesārņojumu un optimizēt mūsu ietekmi uz vidi, analizējot mūsu darbības principus, jo mēs apzināmies, ka mūsu darbība ietekmē vidi vietējā, reģionālā un globālā līmenī. Mūsu galvenā prioritāte ir mūsu darbinieku labklājība, tāpēc mēs veltām laiku un resursus viņu profesionālajai izaugsmei, motivācijai un labklājībai. Mūsu komanda un mūsu partneri ir piedalījušies labas korporatīvās prakses vadlīniju izstrādē un palīdzējuši vairākiem Latvijas uzņēmumiem tās piemērot.

Mūsu ilgtspējības soļi

ILGTSPĒJĪGA VIDE (E)

 • CO2 emisijas un ekoloģiskā pēdas samazināšana (Komandējumu un darba braucienu samazināšana)
 • Piegādātāju atlase un videi draudzīgu produktu un pakalpojumu izvēle
 • Energoresursu patēriņa risinājumu ieviešana Atkritumu apjoma samazināšana, šķirošana un pārstrādāšana

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA (S)

 • Atalgojuma politikas uzlabošana
 • Darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai 2023. gadā plāns parakstīt “Mindful Business Charter”
 • Darbinieku apmācību organizēšana
 • Iespējas piedalīties konferencēs un semināros
 • Meistarklases rīkošana un Mentoringa programmas attīstīšana
 • Atbilstošas darba vides nodrošināšana
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana
 • Darbinieku iesaistīšanās sociālos projektos
 • Pro bono atbalsta sniegšana

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA (G)

 • Iekšējā kvalitātes vadība (patstāvīga darbības atbilstības kvalitātes un informācijas drošības standartu pārbaudīšana)
 • Konfidencialitātes un datu aizsardzības nodrošināšana
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana