Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Ilgtspējīgas finanses

Ilgtspējīgu finanšu regulatīvais ietvars

Visā pasaulē prasības attiecībā uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību izpaužas dažādos veidos, sākot no dažādiem regulējumiem enerģētikas jomā un vides aizsardzības mērķiem līdz vadlīnijām par diskusijās pārstāvēto dalībnieku sastāvu. Būtisks faktors uzņēmumiem ir arī atklātība, caurspīdīgums un ziņošanas prasību ievērošana.

Aizvien biežāk uzņēmumiem ir jāizstrādā visaptveroša pieeja šīm prasībām, kas bieži vien ir ģeogrāfiski atšķirīgas un mainīgas. Turklāt jāņem vērā dažādas juridiskās prasības, vadlīnijas un ieteikumi, kā arī tirgus prasības un nozarei atbilstoša labā prakse.

Mūsu pieredze, palīdzot uzņēmumiem veiksmīgi darboties gan globālā, gan vietējā līmenī, kā arī sagatavojot ilgtspējīgu finanšu ceļa karti Igaunijai un Latvijai, ļauj mums sniegt konsultācijas par ilgtspējības prasību ieviešanu uzņēmumos, kā arī par uzņēmuma iekšējas kontroles sistēmas un procedūru atbilstību ilgtspējības prasībām.

Zaļās, zilās, sociālās, ilgtspējīgās un ar ilgtspējību saistītās obligācijas

Mums ir pieredze, sniedzot konsultācijas par visu ilgtspējīgo parāda kapitāla tirgu produktu klāstu, ieskaitot zaļās, sociālās un ilgtspējīgās obligācijas, kā arī ar ilgtspējību saistītu finansējumu un individuālus finansējuma modeļus.

Mēs regulāri konsultējam uzņēmumus un finanšu institūcijas par ilgtspējīgām parāda vērtspapīru emisijām, līdz ar to esam informēti par jau pieņemto un paredzēto tiesību aktu prasībām, kā arī par tirgus prakses aktualitātēm.

Zaļie, zilie, sociālie, ilgtspējīgie un ar ilgtspējību saistītie aizdevumi

Šobrīd ir novērojams straujš pieaugums zaļajos, zilajos, sociālajos, ilgtspējīgos un ar ilgtspējību saistītos aizdevumos. Šādu produktu pieprasījumu galvenokārt ir veicinājuši ieviestie ESG standarti kreditoriem, finanšu aizdevējiem un līdzekļu pārvaldītājiem, kā arī pastiprināta tirgus interese par ilgtspējas jautājumiem. Ne mazāk būtiska loma ilgtspējīgo aizdevumu veicināšanā ir arī likumdošanas izmaiņām un tirgus standartu attīstībai.

Pastiprināta interese un pieaugums liecina, ka tirgus ekonomika ir fundamentālu pārmaiņu sākumposmā un zaļie finanšu instrumenti kļūst arvien pieprasītāki. Ievērojot iespējamās zemākas procentu likmes un finansējuma izlietojuma mērķus, šāda veida aizdevumi ir pievilcīgi uzņēmumiem, kuri vēlas paust savas darbības atbilstību noteiktajiem vides un sociālajiem mērķiem, kā arī kreditoriem ar atbildīgu kreditēšanas politiku un mērķi veicināt ilgtspējību.

Mūsu līdzšinējā prakse un pieredze ļauj sniegt klientu vajadzībām pielāgotus un efektīvus risinājumus, veicinot un nodrošinot klientu darbības atbilstību ESG un ilgtspējas mērķiem.