Global menu

Our global pages

Close

Strīdu risināšana un pārstāvība tiesās, Latvija

Nozīme ir tikai tām tiesībām, kuras jūs spējat aizsargāt. Savukārt pati tiesāšanās bieži ir ilgstošs process, kura sekmīgu iznākumu nereti nosaka jau sākumā pareizi izvēlētā stratēģija un taktika, kā arī pirmie soļi tās realizācijā.

Mēs zinām, ka tiesvedība nav pašmērķis, bet viens no līdzekļiem, lai panāktu atbilstošu rezultātu. Ilgstošā prakse apvienojumā ar jaunākajām teorētiskajām atziņām dod iespēju piedāvāt mūsu klientiem vislabāko palīdzību strīdu risināšanā, t.sk., arī strīdu ārpustiesas risināšanā.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • pārstāvība komerciālo strīdu gadījumos
  • pārstāvība nodokļu lēmumu pārsūdzēšanā
  • pārstāvība tiesās komerciālo un nodokļu strīdu lietās
  • pārstāvība darba strīdu lietās
  • pārstāvība vietējās un starptautiskajās šķīrējtiesās
  • alternatīvie strīdus izskatīšanas veidi

Projekti

Lielu daļu no juridiskās prakses tiek veltīta klientu interešu pārstāvībai tiesās, un savu reputāciju Biroja advokāti ir ieguvuši tieši ar veiksmīgu savu klientu pārstāvību tiesiskajos strīdos visās tiesu instancēs.

Birojs sniedza palīdzību Stokholmas Apgabaltiesā ierosinātajā lietā, kas ir viena no lielākajām prasības summām, kādu jebkad Latvijas komercsabiedrība ir ierosinājusi vispārējās jurisdikcijas tiesā. Lieta tika izspriesta saskaņā ar Latvijas materiālo tiesību normām un mūsu birojs palīdzēja atbildētāja advokātiem, izskaidrojot Latvijas tiesību normu saturu. Tiesa noraidīja prasību par zaudējumiem un prasītājs nepārsūdzēja spriedumu.

Mūsu advokāti veiksmīgi ir pārstāvējuši vadošus masu saziņas līdzekļus tiesās sakarā ar personu prasībām par nepatiesu ziņu izplatīšanu un par goda un cieņas aizskārumu.

Jau ilgstoši tiek pārstāvētas klientu intereses saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību, tādu kā autortiesības, tiesības uz preču zīmēm, patentiem, kā arī datu bāzēm, aizsardzību tiesā, kā arī kriminālprocesā. Biroja vēsturē ir atrodamas daudzas vēsturiski pirmās lietas Latvijas tiesu praksē, piemēram, pirmā veiksmīga patenta apstrīdēšana, pirmais notiesājošais spriedums par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu, viltotu preču iznīcināšana muitas noliktavā u.c.

Pārstāvot lielu tranzīta holdingu, esam veiksmīgi aizsargājuši sava klienta intereses kā vispārējās jurisdikcijas tiesā, tā arī šķīrējtiesā. Biroja tiesvedības speciālisti ir sekmīgi pārstāvējuši savu klientu intereses Administratīvajā tiesā.

 

Agris Bitāns

  • Vadošais partneris
  • +371 6728 0102
  • E-mail

Ilze Kramiņa