Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2012 kovas

 • Lithuania

  2012-04-26

   

  DARBO TEISĖ

  Siūlomos Darbo kodekso pataisos

  2012 m. sausio 31 dieną pateiktas LR darbo kodekso (toliau – DK) įstatymo pakeitimo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad Seimui buvo pateiktas svarstyti ir Nelegalaus darbo draudimo įstatymo projektas, siūloma vietoje „nelegalaus darbo“ sąvokos apibūdinimo Darbo kodekse palikti tik nuorodą į siūlomą priimti Nelegalaus darbo draudimo įstatymą. Be to, kadangi pagal šiuo metu galiojančias DK nuostatas darbuotojas gali pradėti dirbti nedelsiant po darbo sutarties sudarymo, siūloma priimti DK pakeitimus, kad darbuotojas galėtų pradėti dirbti ne anksčiau kaip kitą dieną po darbo sutarties sudarymo. Taip pat, siekiant palengvinti darbdavių administracinę naštą, siūloma atsisakyti reikalavimų sudaryti darbo sutartis ir išduoti darbo pažymėjimus tik pagal Vyriausybės patvirtintas pavyzdines formas, žymėti dirbtą darbo laiką Vyriausybės patvirtintos formos žiniaraščiuose, taip pat siūloma atsisakyti darbo sutarčių registravimo atitinkamuose žurnaluose bei atsiskaitymo lapelių išdavimo, nebent jei to pareikalauja pats darbuotojas. Kitais pakeitimais siūloma atsisakyti patarnavimo darbo sutarties rūšies, kadangi, užuot sudarinėję šios rūšies darbo sutartis, patarnavimo paslaugas teikiantys asmenys paprastai dirba pagal verslo liudijimus.

  Priimtas su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusių išlaidų atlyginimo tvarkos pakeitimas

  2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1365 ,,Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“. Pakeitimu numatyta išimtis netaikyti Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, kai darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų (išskyrus finansuojamus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programų, kurių lėšos planuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal minėtų projektų sutartyse numatytas sąlygas.

  FINANSŲ TEISĖ

  Siūlomos Vertybinių popierių įstatymo pataisos

  Šiuo metu LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) 38 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu akcijų emitento, kuris veikia Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, valdymo organas ketina išbraukti savo akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, jis privalo parengti ir viešai paskelbti pranešimą apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma svarstyti klausimą. 2012 vasario 13 dieną yra pateiktas VPĮ pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo siūloma aukščiau minėtą terminą sutrumpinti nuo 30 iki 21 dienos. Taip pat siūloma papildyti VPĮ nauju straipsniu „Priežiūros institucijos sprendimų vykdymo tvarka“, kuriame numatyta, kad piniginės baudos į valstybės biudžetą sumokamos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kai asmuo gavo priežiūros institucijos sprendimą skirti baudą.

  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA

  Pakeistos Nesąžiningos komercinės veiklos draudimų įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės

  2012 m. sausio 9 d. priimtas LR teisingumo ministro įsakymas, kuriuo numatyta, jog Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnybos) komisijos priimtų nutarimų dėl LR nesąžiningos komercinės veiklos draudimų įstatymo pažeidimų rezoliucinės dalys Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka skelbiamos interneto tinklalapyje www.vvtat.lt. Įsakymas įsigaliojo 2012 m. sausio 13 d.

  Siūlomos Maisto įstatymo pataisos

  2012 vasario 17 dieną yra pateiktas LR maisto įstatymo (toliau - MĮ) pakeitimo projektas. Įstatymą siūloma papildyti „Energinio gėrimo“ apibrėžimu. Pagal projektą, energinis gėrimas apibrėžiamas kaip gėrimas, kurio sudėtyje yra vitaminų ir tonizuojamųjų ar stimuliuojamųjų medžiagų (kofeino, guaranino, ginsenozidų, taurino ir panašiai). Taip pat numatyta papildyti MĮ nauju straipsniu, draudžiančiu parduoti energinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Planuojama, kad MĮ pataisos įsigalios 2013 sausio 1 d.

  Siūlomos Reklamos įstatymo pataisos

  2012 vasario 17 dieną yra pateiktas LR Reklamos įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas. Pakeitimais siūloma įteisinti draudimą nurodyti energinius gėrimus kaip rėmėjų gaminius labdaros ir (ar) paramos renginiuose, akcijose, konkursuose, skirtuose asmenims iki 18 metų, taip pat drausti juos reklamuoti ugdymo įstaigose, kurias lanko jaunesni kaip 18 metų asmenys. Taip pat pakeitimais numatoma, kad energinių gėrimų reklama draudžiama vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo laidose, taip pat vaikams bei paaugliams skirtuose renginiuose, akcijose bei konkursuose. Be to, reklamuojant energetinius gėrimus būtų privaloma nurodyti užrašą „nemaišyti su alkoholiniais gėrimais“. Numatomas šio įstatymo įsigaliojimas nuo 2012 m. lapkričio 1 dienos.

  TEISMŲ PRAKTIKA

  Lietuvos teismų praktika

  Dėl darbo santykių tęstinumo įmonių reorganizavimo atveju

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 sausio 26 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2012, kurioje kilo ginčas dėl reorganizuojamos įmonės darbuotojų teisinę padėtį reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo. LAT išaiškino, kad pagal Tarybos direktyvos Nr. 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo ir ją įgyvendinančio LR darbo kodekso 138 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad tuo atveju, kai įmonė reorganizuojama, darbuotojų, dirbančių tame padalinyje, kuris perduodamas iš reorganizuojamos naujai įsteigtai įmonei, reorganizavimo metu egzistuojantys darbo santykiai nenutrūksta, o iš jų kylančios teisės ir pareigos pereina naujajam darbdaviui nepriklausomai nuo to, yra ar nėra sudarytas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo. Naujasis darbdavys neturi teisės atsisakyti perimti iš darbo santykių kylančias teises ir pareigas. Jeigu įmonėje, perėmusioje reorganizuojamos įmonės kaip darbdavio teises ir pareigas, atliekami gamybiniai, struktūriniai pertvarkymai, dėl kurių keičiasi vykdomos funkcijos ir dėl to reikia sumažinti darbuotojų skaičių arba atsiranda kitokio pobūdžio aplinkybių, sudarančių Darbo kodekse nustatytą pagrindą nutraukti darbo santykius, darbuotojų atleidimo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis atitinkamomis Darbo kodekso normomis, pvz., 129 straipsniu, laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, tačiau tai nėra pagrindas atsisakyti perimti darbuotojus, perdavimo metu dirbusius perduodamame reorganizuojamos bendrovės padalinyje.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius surengė tradicinę Tarptautinės moters
  dienos - kovo 8-osios šventę

  Jau trečius metus Eversheds Saladžius surengė Tarptautinės moters dienos - kovo 8 -osios šventę. Šiais metais mes ir vėl pakvietėme viešnias į tradicinę angliškos arbatėlės popietę Šekspyro viešbučio restorane.

  Arbata kartu vaišinosi ir savo retrospektyvinę bei naujausią modelių kolekciją pristatė Kristina Kruopienytė, madų dizainerė, jau daugiau nei 10 metų pristatanti savo užburiančias kolekcijas, kupinas inovatyvių sprendimų bei šiuolaikinių technologijų derinimo su tradiciniais audiniais.

  Eversheds Saladžius ir toliau dalyvauja sporto rėmimo projektuose: Lietuvos nacionalinės jaunimo ledo ritulio lygos rėmimas

  2009 metais Eversheds Saladžius pasirašė Lietuvos nacionalinės jaunimo ledo ritulio lygos rėmimo sutartį ir nuo to laiko esame šios lygos nuolatiniais rėmėjais. 2012 metais atnaujinome šią sutartį ir džiaugiamės naujais bendradarbiavimo projektais.

  Eversheds Saladžius – TRACE International partnerė Lietuvoje

  Jau ketvirti metai Eversheds Saladžius yra tarptautinės ne pelno siekiančios asociacijos TRACE International partnerė Lietuvoje. Ši asociacija įsteigta antikorupcinių projektų įgyvendinimo tikslais bei teikia praktines  konsultacijas antikorupcijos klausimais. Daugiau informacijos apie Eversheds Saladžius partnerystę TRACE rasite asociacijos tinklalapyje