Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2012 rugsėjis

 • Lithuania

  2012-10-01

  BENDROVIŲ TEISĖ

  Siūlomi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

  2012 m. rugsėjo 7 d. LR ūkio ministerija pateikė LR Seimui svarstyti LR akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų projektą (toliau - Projektas). Pagrindiniai Projektu siūlomi pakeitimai yra susiję su uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių valdymu; administracinės naštos, susijusios su dokumentų teikimu Juridinių asmenų registrui, sumažinimu uždarosioms akcinėms bendrovėms, kai jų akcininkas yra vienas asmuo; taip pat galimybės sudarymu teikti finansinę pagalbą bendrovės akcijoms įsigyti tiek akcinėms bendrovėms, tiek uždarosioms akcinėms bendrovėms.

  Projektas numato galimybę bendrovės valdybai atlikti priežiūros funkciją. Tokiu atveju stebėtojų taryba bendrovėje nebūtų sudaroma, o bendrovės įstatuose būtų nustatoma, kad valdyba atlieka priežiūros funkcijas. Projektas numato, kad įstatuose gali būti numatytos priežiūros funkcijos. Tokias funkcijas sudarytų bendrovės vadovo veiklos priežiūra; sprendimai dėl bendrovės vadovo tinkamumo užimti vadovo pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai; siūlymai dėl bendrovės vadovo sprendimų, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams, atšaukimo.

  Projekte numatomomis normomis taip pat siekiama išvengti galimo interesų konflikto. Priėmus Projektą, būtų ribojama valdybos narių galimybė būti bendrovės darbuotojais, kadangi valdybose, kurios atliks priežiūrą, daugiau kaip pusė valdybos narių turėtų būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Taip pat tais atvejais, kai valdyba atliktų priežiūros funkcijas, bendrovės vadovas negalėtų būti valdybos nariu.

  Projektu siūloma sumažinti administracinę naštą uždarosioms akcinėms bendrovėms, kai jų akcininkas yra vienas asmuo. Priėmus pakeitimus, vienintelis uždarosios akcinės bendrovės akcininkas nebeturėtų pareigos teikti akcininkų sąrašą Juridinių asmenų registrui.

  Be to, Projektu yra numatoma teisė akcinei bendrovei ir uždarajai akcinei bendrovei teikti finansinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, šiems įsigyjant bendrovės akcijų. Projekto nuostatos numato papildomas finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti sąlygas. Visų pirma, sandoris turėtų būti sudarytas rinkos sąlygomis, ypač dėl bendrovės gaunamų palūkanų. Antra, bendrovės valdyba turėtų pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui išsamią rašytinę ataskaitą dėl finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti sandorio sudarymo (nurodant sandorio motyvą, tikslą, sąlygas, susijusias aplinkybes, kainą, valdybos išvadą dėl sandorio). Trečia, sprendimą sudaryti finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti sandorį turėtų priimti visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma. Kad sudarant finansinės pagalbos teikimo bendrovės akcijoms įsigyti sandorį būtų laikomasi įstatymo nustatytų reikalavimų, turėtų atsakyti bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas).

  Kadangi šiuo metu valstybės įmonėje Registrų centre yra baigiama kurti juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema, kurioje bus kaupiami duomenys apie akcininkus, Projektu siūloma nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas turėtų būti teikiamas ne Juridinių asmenų registro tvarkytojui, o juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai.

  Pagal dabartinį reglamentavimą bendrovė įregistruojama tik po to, kai, be kita ko, yra sudarytas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas. Tuo tarpu Projektu siūloma atsisakyti minėtos nuostatos ir numatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas turi būti pateiktas juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo uždarosios akcinės bendrovės įregistravimo.

  DARBO TEISĖ

  Priimti Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse papildymai

  Atsižvelgiant į tai, kad miesto maršrutinių transporto priemonių keleivių srautai yra didžiausi ryte ir vakare, siekiant priderinti mobiliųjų darbuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, darbo ir poilsio laiką prie susiklosčiusios keleivių vežimo praktikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) 2012 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutarimą Nr. 1056, kuriuo buvo papildytas 2003 m. gegužės 14 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo“. Papildymu numatyta, kad kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatyti atvejai, kada mobiliesiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, esant jų raštiškam sutikimui:

  • taikant pertraukiamąjį darbo dienos režimą, kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų trukmė neturi būti trumpesnė kaip 9 valandos iš eilės;
  • pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama ne vėliau kaip po 6 darbo valandų. Jeigu darbo valandų suma sudaro 6–9 valandas, į darbo laiką turi būti įterpiama mažiausiai 30 minučių pertrauka, o jeigu darbo valandų suma viršija 9 valandas, – mažiausiai 45 minučių pertrauka. Pertraukas galima padalyti į laiko tarpsnius, kurių kiekvienas trunka mažiausiai 15 minučių.

  Pažymėtina, kad aukščiau išvardintos nuostatos mobiliesiems darbuotojams iki 18 metų netaikomos.

  Papildymas įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 9 d.

  TEISMŲ SISTEMA

  Priimti Apylinkės teismų įsteigimo įstatymo pakeitimai bei Apylinkių teismų reorganizavimo įstatymas

  2012 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) priėmė Lietuvos Respublikos apylinkės teismų įsteigimo įstatymo pakeitimus, kuriais numatyta, jog vietoje šiuo metu veikiančių miestų ir rajonų teismų įsteigiami įstatyme nurodyti apylinkių teismai. Pakeitimai įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d.

  2012 m. rugsėjo 11 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo įstatymą, kuriuo įtvirtinta, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. sujungimo būdu reorganizuojami Kauno miesto apylinkės teismas, Kauno rajono apylinkės teismas, Šiaulių miesto apylinkės teismo, Šiaulių rajono apylinkės teismas, Vilniaus miesto 1, 2, 3 ir 4 apylinkės teismai, nustatytos jų reorganizavimo sąlygos. Siekiant optimizuoti Lietuvos didžiųjų miestų bei rajonų apylinkių teismų bei teisėjų darbo krūvį, efektyviai taupyti teismams skiriamas lėšas, užtikrinti efektyvesnį valstybės biudžeto asignavimų planavimą bei jų panaudojimą, didinti teismų veiklos kokybę nuo 2013 m. sausio 1 d.:

  • Kauno miesto apylinkės ir Kauno rajono apylinkės teismai sujungiami į vieną Kauno apylinkės teismą;
  • Šiaulių miesto apylinkės ir Šiaulių rajono apylinkės teismai sujungiami į vieną Šiaulių apylinkės teismą
  • Vilniaus miesto 1, 2, 3 ir 4 apylinkės teismai sujungiami į vieną Vilniaus miesto apylinkės teismą.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius komanda dalyvavo 2012 m. Vilniaus maratone

  Eversheds Saladžius komanda bėgo už Jungtinių Tautų vaikų fondą (UNICEF) šį sekmadienį įvykusiame Vilniaus maratone . Mūsų komanda taip pat parėmė šią organizaciją, suteikdama galimybę UNICEF paskiepyti 600 vaikų iš besivystančių pasaulio šalių.

  Eversheds Saladžius pristatė sporto inovacijų guru Marc Lammers

  Eversheds Saladžius jau penktus metus rėmė vadovų konferenciją Lūžio taškas. Didžiausia Lietuvoje kasmetinė verslo lyderių konferencija tradiciškai įvyko šių metų rugsėjo mėnesį Palangoje. Konferencija, kurioje kasmet dalyvauja apie 300 žymiausių Lietuvos verslo vadovų, tampa vienu pagrindinių šalies verslo įvykių bei pritraukia stambiausių Lietuvos įmonių atstovus.

  Šiais metais mes rėmėme įkvepiančiojo Olandijos moterų žolės riedulio rinktinės trenerio Marc Lammers atvykimą bei pranešimą. Treneris su olandėmis skynė pergales visose svarbiausiose varžybose, tarp jų – auksą Pekino olimpiadoje bei šešis kartus laimėjo Pasaulio čempionatą. M. Lammers laikomas treneriu-inovatoriumi: jo siekis – neapsiriboti tradiciniais metodais, o eksperimentuoti, klysti bei ieškoti rakto į pergales.

  Marc pristatė pranešimą apie riziką, vertą aukso.

   

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to ebriefings