Global menu

Our global pages

Close

Trumposios teisės žinios 2014

  • Lithuania
  • Other

2014-06-30

Džiaugiamės galėdami pristatyti naująjį Eversheds Saladžius leidinį "Trumposios teisės žinios". Šis periodinis leidinys apžvelgs Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su verslo sektoriumi, naujienas. Linkime malonaus skaitymo.

Darbo kodekso pakeitimai, sumažinę administracinę naštą

Naujausi darbo kodekso pakeitimai sumažino administracinę naštą verslui, nes šiais pakeitimais buvo įvesta galimybė naudoti elektroninius atsiskaitymo lapelius bei darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Vyriausybės numatyta darbo sutarties pavyzdinė forma jau nebėra privaloma, todėl darbdaviai gali savo nuožiūra spręsti, kokią darbo sutarties formą naudoti jiems būtų patogiausia. Minėti pakeitimai įgalina darbdavius optimizuoti personalo administravimo procesus ir leidžia darbuotojams bei darbdaviams susitarti dėl palankiausio informacijos pateikimo būdo. Šie darbo kodekso pakeitimai įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d., išskyrus pakeitimus, susijusius su darbo laiko apskaitos žiniaraščių forma, kurie pradės galioti nuo 2014 m. liepos 1 d.

Darbo kodekso pakeitimai (Darbo kodekso 24, 99, 147, 175, 202, 212 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-919) numato, kad Vyriausybės patvirtinta darbo sutarties pavyzdinė forma jau nebėra privaloma. Šis kodekso pakeitimas leidžia darbdaviams pasirinkti bet kurią kitą tinkamą darbo sutarties formą. Tačiau privalomosios sutarties nuostatos vis tiek turi būti įtrauktos į darbo sutartį.

Be kita ko, Darbo kodekso pakeitimai nurodo, jog darbo laiko apskaitos žiniaraščiai gali būti pasirinktinai darbdavio arba Vyriausybės patvirtintos formos. Dėl šių Darbo kodekso pakeitimų, darbdaviai Lietuvoje gali naudotis elektroninėmis darbo laiko apskaitos žiniaraščių formomis, kurios yra taikomos daugelyje vakarų Europos šalių.

Darbo kodekso pataisos taip pat numato, kad informacija apie mokėjimus darbuotojams gali būti pateikiama rašytine forma arba elektroniniu būdu.

Minimi Darbo kodekso pakeitimai įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 5 d., išskyrus pakeitimus, susijusius su darbo laiko apskaitos žiniaraščių forma, kurie pradės galioti nuo 2014 m. liepos 1 d.

Atliktų skaičiavimų duomenimis, visi minėtieji Darbo kodekso pakeitimai galėtų sumažinti iki 80 procentų dabartinės administracinės naštos verslui.

Už Konkurencijos tarybos paskirtos baudos nesumokėjimą turės būti mokamos palūkanos
 
Konkurencijos įstatymo pataisos numato palūkanas, kurios bus skaičiuojamos, jeigu per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Konkurencijos taryba paskyrė baudą, ūkio subjektas jos nesumokėjo. Šešių procentų dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos iki tol, kol bauda bus išieškota, tačiau ne ilgiau kaip 180 dienų.

Konkurencijos įstatymas pakeistas numatant, kad tuo atveju, jei ūkio subjektas nesumoka baudos per trijų mėnesių laikotarpį nuo dienos, kai Konkurencijos taryba paskyrė baudą, pažeidėjas turi būti įpareigotas sumokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas. Laikotarpis, už kurį mokamos palūkanos, prasideda nuo pirmos baudos mokėjimo termino praleidimo dienos iki priverstinio baudos išieškojimo, bet ne ilgiau kaip 180 dienų. Tokie pakeitimai buvo atliktisiekiant suderinti konkrečias Konkurencijos įstatymo nuostatas su civilinio kodekso nuostatomis dėl palūkanų, skaičiuojamų tuo atveju, jei skolininkas laiku neįvykdo savo piniginės prievolės.

Rizikos paskirstymas pirkimo-pardavimo sutartyse, kurios apima prekių gabenimą

Civilinio kodekso pakeitimai, kurie įsigaliojo 2014 m. birželio 13 d., įveda naują nuostatą (CK 6.359¹ straipsnis) dėl rizikos paskirstymo pirkimo-pardavimo sutarčių šalims, jei tokia sutartis apima prekių gabenimą. Kai pardavėjas išsiunčia prekes pirkėjui (vartotojui), prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, kai pirkėjas (vartotojas) ar jo įgaliotas asmuo priima prekes. Jei prekės perduodamos vežėjui, kuris buvo pasirinktas pirkėjo (vartotojo), o pardavėjas tokio pristatymo pasiūlęs nebuvo, tokiu atveju atsitiktinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina pirkėjui (vartotojui) nuo to momento, kai prekės perduodamos vežėjui.

Civilinį kodeksą papildžiusios nuostatos dėl vartotojų teisių apsaugos

Nuo 2014 m. birželio 13 d. civilinį kodeksą papildė naujos nuostatos dėl vartotojų teisių apsaugos. Pakeitimai numato papildomus reikalavimus dėl informacijos teikimo ikisutartinių santykių metu, taip pat vartotojams prailgina terminą, per kurį jie gali atsisakyti sutarties ir nustato griežtesnius reikalavimus prekyba besiverčiančioms internetinėms svetainėms, prekių pristatymui ir kita. Civilinio kodekso naujovės įtvirtintos siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus su reikalavimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje Nr. 2011/83/ES dėl vartotojų teisių.

Naujos nuostatos dėl vartotojų teisių apsaugos civilinį kodeksą papildė nuo 2014 m. birželio 13 d. (Įstatymas dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 14, 15, 37, 40 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Nr. XII-701). Pakeitimais siekiama suderinti civilinio kodekso nuostatas su 2011/83/ES Direktyvos dėl vartotojų teisių nuostatomis. Svarbiausi pakeitimai yra šie:

1) Ikisutartinės informacijos vartotojams pateikimas

Pakeitimai numato, kad prieš vartotojui įsipareigojant pagal atitinkamą sutartį, išskyrus nuotolinės prekybos ar ne prekybai skirtose patalpose sudarytos pirkimo-pardavimo sutartis, ar bet kokį kitą atitinkamą pasiūlymą, prekybininkas privalo pateikti vartotojui išsamią ir neklaidinančią  informaciją, jei ši informacija nėra akivaizdi. Vartotojui privalo būti pateikta informacija apie pagrindines prekių arba paslaugų charakteristikas, prekybininko tapatybę, bendrą prekių ar paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, sutarties trukmę (jei taikoma) ir kt.

2) 14 dienų terminas atsisakyti sutarties
 
Iki šiol galiojęs 7 dienų terminas, per kurį vartotojas gali atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, prailgintas iki 14 dienų. Be to, sutarties atsisakymas tapo efektyvesnis ir operatyvesnis - vartotojas gali nutraukti sutartį pateikdamaspardavėjui pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Jei vartotojas nėra informuotas apie teisę atsisakyti sutarties, laikotarpis, per kurį jis gali įgyvendinti šią teisę, pratęsiamas iki 12 mėnesių. Svarbu, kad teisės atsisakyti sutarties laikotarpis bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai vartotojas gauna prekes. Iki šiol terminas buvo skaičiuojamas nuo sutarties sudarymo dienos.  

3) Prekių grąžinimas
 
Išskyrus atvejus, kai verslininkas pasiūlo pats pasiimti prekes, vartotojas turi išsiųsti prekes, arba perduoti jas verslininkui arba verslininko įgaliotam asmeniui, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos.

4) Reikalavimai nuotolinės prekybos sutartims
 
Verslininkas privalo užtikrinti, kad vartotojas, pateikdamas savo užsakymą, aiškiai patvirtintų, kad po užsakymo pateikimo atsiranda mokėjimo pareiga. Jei pateikus užsakymą reikia paspausti mygtuką ar naudoti panašią funkciją, mygtukas ar panaši funkcija žymimi taip, kad būtų lengvai įskaitomi, nurodant tik žodžius „užsakymas su mokėjimo pareiga“ ar išdėstant atitinkama nedviprasmiška formuluote, nurodančia, kad pateikus užsakymą atsiranda mokėjimo verslininkui pareiga. Jei verslininkas nevykdo šio reikalavimo, sutartis ar užsakymas vartotojo neįpareigoja.

5) Mokėjimai
 

Verslininkas privalo gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno papildomo mokesčio, numatyto papildomai prie atlyginimo verslininkui už pagrindinės sutartinės prievolės įvykdymą. Jeigu verslininkas negavo aiškaus vartotojo sutikimo, bet numanė jį iš išankstinių teiginių, su kuriais vartotojas, norėdamas išvengti papildomų mokesčių, turėjo nesutikti, vartotojas turi teisę tokius mokesčius susigrąžinti.

6) Prekių pristatymas
 
Verslininkas privalo pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip. Jeigu verslininkas neįvykdo pareigos pristatyti prekes per nustatytą terminą, vartotojas turi teisę nustatyti papildomą terminą prekių pristatymui. Jei prekės nepritatomos ir per papildomą terminą, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį.