Global menu

Our global pages

Close

Teisės naujienos 2012 gegužė

 • Lithuania

  2012-06-11

  BANKROTO TEISĖ

  Priimti Civilinio kodekso pakeitimai

  2012 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – „Seimas“) priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – „CK“) pakeitimus straipsniuose, reglamentuojančiuose notarinę sandorio formą ir sutarties formą. Pakeitimais numatyta, kad bankroto proceso metu sudaromiems nekilnojamojo daikto perleidimo sandoriams, jeigu civiliniame kodekse nenustatyta kitaip, nėra būtina notarinė forma. Taip pat, kad nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis turi būti notarinės formos, išskyrus bankroto proceso metu sudaromas nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartis. Įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

  DARBO TEISĖ

  Priimti Darbo kodekso pakeitimai

  Siekiant, be kita ko, sumažinti administracinę naštą verslui, 2012 m. birželio 5 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – „DK“) pakeitimus.

  Pagal šiuo metu galiojančias DK nuostatas, kiekvienas darbdavys privalo ne tik įvertinti galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, bet ir užpildyti Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą. Be to, darbo tvarkos taisyklėse privalo būti nustatytos bendrosios darbuotojų pareigos užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.

  Priimtomis DK pataisomis atsisakyta tiek reikalavimo pildyti Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą, tiek reikalavimo darbo tvarkos taisyklėse nustatyti bendrąsias darbuotojų pareigas užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Tačiau šie pakeitimai nesumažins darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygio, nes darbdavys informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams ir toliau rinks bei analizuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, o konkrečias darbuotojų pareigas užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą nurodys darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose, pareigybės aprašymuose ir nuostatuose.

  Šie DK pakeitimai įsigalios 2012 m. liepos 1 d.

  Be to, siekiant sukurti palankesnes sąlygas įvaikinto vaiko, nepriklausomai nuo jo amžiaus, pirminei adaptacijai įtėvių šeimoje iškart po įvaikinimo ir sudaryti palankias sąlygas šeimoms įvaikinti vyresniojo amžiaus vaikus, 2012 m. birželio 5 d. Seimas papildė DK 180 straipsnį nauja 2 dalimi. Priimtoje DK pataisoje nustatyta, kad įsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti, pagal šeimos pasirinkimą, įmotei ar įtėviui suteikiamos 3 mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti (išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal DK 180 straipsnio 1 dalį). Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę tiek į atostogas pagal DK 180 straipsnio 1 dalį, tiek pagal 180 straipsnio 2 dalį, darbuotojui suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

  Ši DK pataisa įsigalios 2012 m. rugsėjo 1 d.

  NEKILNOJAMO TURTO TEISĖ

  Priimtos Statybos įstatymo papildymo ir pakeitimo pataisos

  2012 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (toliau – „SĮ“) papildymo ir pakeitimo pataisas. SĮ buvo papildytas nustatant, kad Statybos centro gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje atlieka Vyriausybės įgaliotas viešasis juridinis asmuo, taip pat numatytos pagrindinės Statybos centro gaminių kontaktinio centro ir valstybės institucijų bendradarbiavimo nuostatos. Be to, SĮ pataisomis numatyta, kad juridiniams asmenims bauda nuo 5000 iki 25000 LTL (o pakartotinio pažeidimo atveju – nuo 10000 iki 30000 LTL) skiriama ne tik už statinio naudojimą ne pagal paskirtį, bet ir už statinio naudojimą pažeidžiant SĮ ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus. SĮ pataisos dėl juridinių asmenų atsakomybės už statinio naudojimo pažeidimus įsigalios 2013 m. sausio 9 d., o pataisos dėl Statybos centro gaminių kontaktinio centro – 2013 m. liepos 1 d.

  FARMACIJOS TEISĖ

  Priimti Farmacijos įstatymo pakeitimai

  Šiuo metu galiojančioje Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (toliau – „FĮ) redakcijoje numatyta, kad iki FĮ įsigaliojimo gavę farmacijos praktikos licenciją, arba asmenys, pradėję farmakotechniko studijas iki FĮ įsigaliojimo ir įgiję vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją FĮ įsigaliojus, gali teikti farmacinę paslaugą FĮ ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

  Siekiant suderinti FĮ nuostatas su 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir pašalinti FĮ 76 straipsnio 5 dalies prieštaravimą direktyvos 2005/36/EB nuostatoms, 2012 m. gegužės 15 d. Seimas priėmė FĮ pataisas, kuriomis numatyta, kad visi be išimties vaistininkų padėjėjai (farmakotechnikai) farmacinę paslaugą gali teikti, vaistinius preparatus gali parduoti (išduoti) ir ekstemporalius vaistinius preparatus gaminti tik prižiūrimi vaistininko. Ši FĮ pataisa įsigalios nuo 2012 m. rugsėjo 6 d.

  Be to, FĮ 35 straipsnis papildytas nustatant, kad vaistinės darbo laiku vaistinėje turi dirbti ne mažiau kaip vienas vaistininkas. Ši pataisa įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

  CIVILINIO PROCESO TEISĖ

  Priimtas Civilinio proceso kodekso pakeitimas

  2012 m. gegužės 10 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio pakeitimą dėl asmenų, atleidžiamų nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Pakeistas straipsnis sudarys galimybę fiziniams asmenims, kuriems yra iškelta bankroto byla, būti atleistiems nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Priimtas pakeitimas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

  INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

  Priimtas reglamentas dėl su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas), įskaitant Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų

  2009 m. balandžio mėn. prie Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato buvo įsteigtas Prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centras.

  2012 m. balandžio 19 d. buvo priimtas Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 386/2012 (toliau – „Reglamentas“), kuriuo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) (toliau – „VRDT“) visa apimtimi buvo perduotas Prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro pavaldumas, o pavadinimas pakeistas į Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą.

  Vadovaujantis Reglamentu, Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų centras, pasinaudodamas VRDT kompetencija, patirtimi bei ištekliais, turėtų tapti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais susijusios informacijos ir duomenų kompetencijos centru.

  Reglamentas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2012 m. gegužės 16 d. ir įsigaliojo po 20 dienų 2012 m. birželio 5 d.

  KITOS NAUJIENOS

  Eversheds Saladžius Intelektinės nuosavybės srities ekspertas Tomas Jakubauskas pristatys pranešimą Prancūzijos Prekybos rūmų Lietuvoje pusryčių metu

  Birželio 27 dieną 9.00 val. Novotel viešbučio konferencijų salėje Tomas Jakubauskas pristatys pranešimą tema Prekių ženklų aktualijos. Pranešėjas apžvelgs prekių ženklų teisės aktų, teismų praktikos ir prekių ženklų savininkų praktikos naujoves. Pranešimu pristatysime šiuo metu dažniausiai pasitaikančius ir dažnėjančius prekių ženklų savininkų išimtinių teisių pažeidimus bei pateiksime patarimus, kaip užkirsti kelią šiems pažeidimams. Taip pat apžvelgsime dažniausiai pasitaikančias prekių ženklų savininkų ir naudotojų verslo praktikoje daromas klaidas bei pristatysime naujausią, su prekių ženklais susijusią ginčų praktiką bei naujausius teisės aktų pakeitimus, jų įtaką prekių ženklų savininkų ir naudotojų teisėms bei pareigoms.

  Jei norėtumėte užsiregistruoti į renginį, prašome susisiekite su mumis telefonu +370 5 2392 391 arba el. paštu law.firm@eversheds.lt

  Eversheds Saladžius šventė Give & Gain 2012 dieną

  Eversheds Saladžius šventė Give & Gain 2012 dieną, tarptautinę savanorystės dieną, kuomet tūkstančiai darbuotojų yra kviečiami prisijungti prie įvairių projektų vietos bendruomenėse. Šiais metais mes įgyvendinome sportą jaunimo tarpe propaguojantį projektą. Eversheds Saladžius pakvietė 12 - 13 metų mokinius į vieną iš Vilniaus stadionų, kuriame treniruojasi Lietuvos sportininkai besiruošiantys Olimpinėms žaidynėms. Projektą kuravo televizijos laidų vedėja bei kandidatė į Olimpines žaidynes - Vlada Musvydaitė. Vlada supažindino projekto dalyvius su sportininkais, besiruošiančiais Olimpinėms žaidynėms: Pasaulio Karatė čempionė Margarita Čiuplytė vedė pažintinę karatė pamoką, o Olimpinių žaidynių kandidatas, lengvosios atletikos sportininkas Vitalijus Kozlovas - bėgimo pamoką. Antroji projekto dalis buvo skirta sporto bei sveikos mitybos propagavimui: vaikai išklausė paskaitas apie sporto naudą bei tinkamą mitybą.

  Eversheds Saladžius tapo ECTA nariais

  Eversheds Saladžius tapo ECTA (Europos Bendrijos Prekių ženklų asociacijos) nare. ECTA jungia apie 1400 narių iš ES valstybių bei asocijuotų narių iš viso pasaulio. Ši asociacija vienija profesionalus dirbančius prekių ženklų, dizaino bei kitose susijusiose intelektinės nuosavybės srityse ES valstybėse narėse. Tai teisininkai, prekių ženklų konsultantai, prekių ženklų advokatai, kompanijų teisininkai bei kiti šių sričių profesionalai.