Global menu

Our global pages

Close

Jak zorganizować przetarg na udzielenie gwarancji bankowej

  • Poland
  • Public procurement

30-01-2013

W celu skonstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która umożliwi złożenie oferty bankom biorącym udział w postępowaniu, konieczne jest wypracowanie warunków akceptowalnych dla nich i zamawiającego.

Podmioty podlegające reżimowi ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa p.z.p.) zobowiązane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, w tym na wystawienie na ich zlecenie gwarancji bankowych.

Jak każdy przedmiot zamówienia, należy je szczegółowo opisać, niemniej ze względu na specyfikę tej usługi bankowej zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę na określenie przedmiotu zamówienia i kryteriów udziału w postępowaniu, niezależnie od wybranego trybu jego przeprowadzenia.

Zgodnie z art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Gwarancja bankowa służy zabezpieczeniu należytego wykonania zobowiązań przez zamawiającego, np. zabezpieczeniu spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez zamawiającego.

Przy gwarancjach bankowych mamy do czynienia z trzema rodzajami stosunków:

  1. podstawowym, pomiędzy zamawiającym a beneficjentem gwarancji, np. umową kredytu inwestycyjnego
  2. pomiędzy zamawiającym a bankiem, który ma udzielić gwarancji na rzecz beneficjenta - a więc stosunkiem zlecenia udzielenia gwarancji
  3. pomiędzy bankiem udzielającym gwarancji a beneficjentem gwarancji, czyli właściwą gwarancją.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Małgorzata Bakuła, Piotr Kunicki, Rzeczpospolita, 30 stycznia 2013 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl