Global menu

Our global pages

Close

EMIR: obowiązki kontrahentów niefinansowych

  • Poland
  • Banking and finance

16-05-2013

Przedsiębiorstwa dokonujące transakcji na instrumentach pochodnych czeka w najbliższym czasie szereg wyzwań

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) przewiduje m.in. obowiązek centralnego rozliczania określonych klas derywatów, zgłaszanie danych do repozytoriów transakcji, a także wprowadzenie procedur zmierzających do ograniczania ryzyka w przypadku nierozliczonych centralnie kontraktów pochodnych. Uchwalenie tego rozporządzenia (nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, dalej „EMIR” lub „rozporządzenie”) przez Parlament Europejski i Radę jest wynikiem kilkuletnich intensywnych prac, jakie nastąpiły po kryzysie na rynkach fi nansowych w latach 2007-2008. Znaczącą rolę w jego rozprzestrzenianiu odegrały właśnie derywaty OTC (over-the-counter). Przyczynił się do tego w szczególności brak przejrzystości i ich bilateralny charakter, bowiem informacje dotyczące transakcji negocjowanych prywatnie były, co do zasady, dostępne wyłącznie ich stronom. Z uwagi na złożoną sieć współzależności, niedostatek informacji o poziomie ekspozycji poszczególnych uczestników rynku – stanowiło to ryzyko nie tylko dla stron kontraktu, ale także dla stabilności fi nansowej całej gospodarki. Z tego względu w 2009 roku na szczycie przywódców grupy G20 w Pittsburgu postanowiono objąć transakcje pozagiełdowe na instrumentach pochodnych szerszą kontrolą. W Stanach Zjednoczonych przyjęto nową ustawę The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, czyli tzw. Dodd–Frank Act, a w Unii Europejskiej podobną rolę ma odgrywać EMIR. Głównymi celami rozporządzenia są:

  • ograniczenie ryzyk systemowego i kredytowego kontrahenta,
  • poprawa przejrzystości, skuteczności i integralności transakcji.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Agata Jankowska-Galińska, Gazeta Bankowa, maj 2013 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl