Global menu

Our global pages

Close

Dyrektywa CCS i nowelizacja Prawa energetycznego

  • Poland
  • Energy and infrastructure

14-11-2013

24 listopada 2013 r. wejdą w życie kolejne - po tzw. Małym trójpaku zmiany Prawa energetycznego. Wynikają one z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz tzw. Dyrektywy CCS.

Dyrektywa CCS zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006. Implementacja postanowień przytoczonej Dyrektywy CCS nastąpi w ramach ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 (dalej „PGG”) oraz niektórych innych ustaw.

Obok zmian legislacyjnych natury technicznej wynikających z konieczności harmonizacji prawa, za szczególnie istotne należy uznać zmiany realizujące główne założenia  do projektu dotyczące: zaliczenia podziemnego składowania CO2 do działalności regulowanej, aspektów związanych z przeprowadzaniem projektów demonstracyjnych technologii CCS (Carbon Capture and Storage) oraz kwestii związanych z udzielaniem nowego rodzaju koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania CO2 oraz na podziemne składowanie CO2.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Jakub Kasnowski, cire.pl, 14 listopada 2013 r.

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl