Global menu

Our global pages

Close

Nowy rodzaj działalności koncesjonowanej

  • Poland
  • Energy and infrastructure

15-11-2013

24 listopada 2013 r. do ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2013, poz.672) wprowadzone zostaną zmiany w zakresie katalogu działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Wymagana implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, 2009/31/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (dalej „Dyrektywa CCS”), która nastąpi w ramach ustawy o zmianie ustawy z 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2011 r. nr 163 poz. 981 ze zm., dalej „PGG”), przewiduje zmiany w zakresie art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmiana wynikająca z art. 7 nowelizacji PGG, wprowadzi nowy rodzaj działalności koncesjonowanej. Zmianie ulegnie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym brzmieniem powyższego przepisu, uzyskania koncesji wymagać będzie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla. Rozszerzeniu ulegnie dotychczasowy katalog działalności, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>>

Źródło: Jakub Kasnowski, ecomanager.pl, 15 listopada 2013 r.

For more information contact

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl