Global menu

Our global pages

Close

Przedsiębiorco, zadbaj o swoją koncesję

 • Poland
 • Energy and infrastructure

19-12-2016

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy paliwowi prowadzący działalność na podstawie koncesji wydanych na dotychczasowych zasadach mają obowiązek wystąpienia z wnioskiem o dostosowanie treści tych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i kodów CN w terminie miesiąca od dnia dzisiejszego. W tym samym terminie podmioty przywożące paliwa ciekłe wskazane w rozporządzeniu ME mają obowiązek złożenia stosownego wniosku o wpis do tzw. rejestru  podmiotów przywożących.  

W przypadku niezłożenia takiego wniosku, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie przedmiotowej zmiany wygasają z mocy prawa z upływem ostatniego dnia terminu na złożenie albo uzupełnienie wniosku. 

Rozporządzenia ME zawiera dwa szczegółowe wykazy paliw ciekłych oznaczonych kodami CN. Kody CN stanowią konkretyzację produktów w ramach rodzajów paliw ciekłych wymienionych w art. 3 ust. 3b Prawa energetycznego. 

Pierwszy katalog określa paliwa ciekłe, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga uzyskania koncesji. Drugi stanowi katalog paliw ciekłych, których przywóz wymaga wcześniejszego wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Potrzeba wdrożenia rozporządzenia pozostaje w związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 r., która wprowadziła m.in. definicję paliw ciekłych oraz rejestr podmiotów przywożących.

Zgodnie z treścią rozporządzenia ME do pierwszej grupy zaliczono następujące paliwa ciekłe oznaczone następującymi kodami CN:
1. półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2. gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu – butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
3. benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4. benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5. benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8. oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
9. lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
10. ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
11. biopaliwa płynne (ciekłe): 
(a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych, 
(b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.
Zgodnie z rozporządzeniem ME do rejestru podmiotów przywożących wpisuje się podmioty, które dokonują przywozu paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:
1. półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55; 
2. gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00; 
3. benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15; 
4. benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00; 
5. benzyny lotnicze: 2710 12 31; 
6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70; 
7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21; 
8. inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29; 
9. oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11; 
10. lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19; 
11. ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99; 
12. benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25; 
13. biopaliwa płynne (ciekłe): 
(a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych, 
(b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych; 
14. smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99. 

Nowa regulacja rozszerza katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesjonowania oraz wprowadza dodatkowy obowiązek w postaci wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Warto wskazać, że rozporządzenie ME zostało ogłoszone wczoraj 15 grudnia 2016 r., natomiast weszło w życie 16 grudnia 2016 r. 

Należy mieć na uwadze, iż prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast, przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, podlega grzywnie do 2.500.000 zł.

Mając powyższe na uwadze przedsiębiorcy, których dotyczy przedmiotowe rozporządzenie powinni niezwłocznie wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę uzyskanych koncesji lub o dokonanie wpisu we wskazanym rejestrze. 
 
W dniu 16 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 

Oznacza to, że przedsiębiorcy paliwowi prowadzący działalność na podstawie koncesji wydanych na dotychczasowych zasadach mają obowiązek wystąpienia z wnioskiem o dostosowanie treści tych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych i kodów CN w terminie miesiąca od dnia dzisiejszego. W tym samym terminie podmioty przywożące paliwa ciekłe wskazane w rozporządzeniu ME mają obowiązek złożenia stosownego wniosku o wpis do tzw. rejestru podmiotów przywożących.  

W przypadku niezłożenia takiego wniosku, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie lub dystrybucję oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie przedmiotowej zmiany wygasają z mocy prawa z upływem ostatniego dnia terminu na złożenie albo uzupełnienie wniosku. 

Rozporządzenia ME zawiera dwa szczegółowe wykazy paliw ciekłych oznaczonych kodami CN. Kody CN stanowią konkretyzację produktów w ramach rodzajów paliw ciekłych wymienionych w art. 3 ust. 3b Prawa energetycznego. 

Pierwszy katalog określa paliwa ciekłe, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga uzyskania koncesji. Drugi stanowi katalog paliw ciekłych, których przywóz wymaga wcześniejszego wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Potrzeba wdrożenia rozporządzenia pozostaje w związku ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Prawa energetycznego z dnia 22 lipca 2016 r., która wprowadziła m.in. definicję paliw ciekłych oraz rejestr podmiotów przywożących.

Zgodnie z treścią rozporządzenia ME do pierwszej grupy zaliczono następujące paliwa ciekłe oznaczone następującymi kodami CN:

 1. półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 2. gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu – butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
 3. benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
 4. benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 5. benzyny lotnicze: 2710 12 31;
 6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
 7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
 8. oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
 9. lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 10. ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
 11. biopaliwa płynne (ciekłe): 

(a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych, 

(b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Zgodnie z rozporządzeniem ME do rejestru podmiotów przywożących wpisuje się podmioty, które dokonują przywozu paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:

 1. półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55; 
 2. gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00; 
 3. benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15; 
 4. benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00; 
 5. benzyny lotnicze: 2710 12 31; 
 6. paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70; 
 7. paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21; 
 8. inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29; 
 9. oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11; 
 10. lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19; 
 11. ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99; 
 12. benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25; 
 13. biopaliwa płynne (ciekłe): 

(a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych, 

(b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych; 

14. smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99. 

Nowa regulacja rozszerza katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesjonowania oraz wprowadza dodatkowy obowiązek w postaci wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Warto wskazać, że rozporządzenie ME zostało ogłoszone wczoraj 15 grudnia 2016 r., natomiast weszło w życie 16 grudnia 2016 r. 

Należy pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast przywóz paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących podlega grzywnie do 2.500.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, przedsiębiorcy, których dotyczy przedmiotowe rozporządzenie, powinni niezwłocznie wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę uzyskanych koncesji lub o dokonanie wpisu we wskazanym rejestrze. 

 


Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl