Global menu

Our global pages

Close

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

  • Poland
  • Insurance and reinsurance

28-07-2017

Niebawem wejdą w fazę parlamentarną prace nad nowymi zasadami dystrybucji ubezpieczeń. Przewidywany termin wejścia w życie tych regulacji to 23 lutego 2018 r. Istotnie zwiększą one obowiązki informacyjne związane z dystrybucją ubezpieczeń, a także wprowadzą ograniczenia odnośnie sposobu wynagradzania dystrybutorów. Rozbudowane zostaną sankcje za naruszenie obowiązujących regulacji.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 lipca 2017 r. Projekt ten implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę UE 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także dyrektywę UE 2014/65/UE 
w sprawie rynków instrumentów finansowych. Nowa ustawa zawiera kompleksowe regulacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, przy czym częściowo opiera się 
na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rozszerzając wymogi regulacyjne, obowiązki informacyjne, zakres nadzoru i katalog sankcji.  
Szerszy zakres zastosowania
Ustawa obejmować będzie również przynajmniej część tzw. ubezpieczeniowych  porównywarek internetowych, jak również uprawnionych pracowników zakładów ubezpieczeń dokonujących czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. 
Nowe obowiązki informacyjne i doradcze
Nowa regulacja nałoży na dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji dodatkowe obowiązki informacyjne. Dystrybutor ubezpieczeń zobowiązany będzie określić na podstawie uzyskanych informacji wymagania i potrzeby klienta, 
a następnie podać mu w zrozumiałej formie informacje o umowie. Proponowana przez dystrybutora umowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinny być zgodne 
z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
lub ochrony gwarancyjnej. Z kolei broker ubezpieczeniowy będzie zobowiązany przygotować dla klienta rekomendację w oparciu o rzetelną analizę dostępnych 
na rynku umów.
Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia lub umowie gwarancji ubezpieczeniowej będą podane klientowi w postaci papierowej, na innym trwałym nośniku (jeśli tego żąda klient) lub za pośrednictwem strony po spełnieniu określonych ustawą warunków. W przypadku ubezpieczeń majątkowych powyższe informacje będą podawane w formie ustandaryzowanego dokumentu. 
W odniesieniu do ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym powstanie obowiązek podawania wskaźnika kosztów dystrybucji i wskaźnika kosztów prowizji dla danej umowy ubezpieczenia, przy czym dotyczyć to będzie również pracowników wykonujących w zakładzie ubezpieczeń czynności dystrybucyjnych. 
Dystrybutor będzie zobowiązany do poinformowania o możliwości wniesienia reklamacji, skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
Wynagradzanie
Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń i osób, którymi się posługuje, jak również osób w zakładzie ubezpieczeń dokonujących czynności dystrybucyjnych nie będzie mógł być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie
z najlepiej pojętym interesem klientów, w szczególności nie można będzie dokonywać ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy można by klientowi zaproponować inną umowę, która lepiej odpowiadałaby jego potrzebom. Szczególnie ten ostatni zapis może budzić istotne wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, powstanie obowiązek poinformowania klienta o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia związanego z dystrybucją ubezpieczeń w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Sprzedaż krzyżowa
W przypadku, gdy wraz z ubezpieczeniem sprzedawany będzie towar lub usługa uzupełniająca, pośrednik ubezpieczeniowy będzie zobowiązany poinformować klienta, czy można te produkty nabyć osobno, a jeśli tak, to konieczne będzie przekazanie opisu składników takiego pakietu oraz ich osobnych kosztów i opłat. Jeśli zaś to produkt ubezpieczeniowy będzie uzupełnieniem innych towarów lub usług w pakiecie, konieczne będzie zaoferowanie klientowi możliwości odrębnego zakupu tego towaru lub usługi.
Konflikt interesów, zakaz łączenia działalności, sankcje 
Wprowadzony zostanie obowiązek posiadania przez dystrybutorów ubezpieczeń rozwiązań organizacyjnych służących zapobieganiu konfliktom interesów, 
a gdy takie rozwiązania będą niewystarczające, istnieć będzie obowiązek ujawniania konfliktu interesów klientom.
Rozszerzeniu ulegnie zakazu łączenia działalności agencyjnej i brokerskiej. Obejmować on będzie również osoby, przy pomocy których wykonywane są czynności agencyjne i brokerskie, członków zarządu, wspólników i akcjonariuszy,
a także osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń
(w odniesieniu do czynności brokerskich). Zakaz będzie dotyczyć również innych określonych w ustawie powiązań brokera z agentem i zakładem ubezpieczeń.
Rozbudowane zostaną mechanizmy kontroli agenta i brokera ubezpieczeniowego, a katalog sankcji zostanie istotnie zwiększony. 
Ustawa ma wejść w życie z dniem 23 lutego 2018 r.

Niebawem wejdą w fazę parlamentarną prace nad nowymi zasadami dystrybucji ubezpieczeń. Przewidywany termin wejścia w życie tych regulacji to 23 lutego 2018 r. Istotnie zwiększą one obowiązki informacyjne związane z dystrybucją ubezpieczeń, a także wprowadzą ograniczenia odnośnie sposobu wynagradzania dystrybutorów. Rozbudowane zostaną sankcje za naruszenie obowiązujących regulacji.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 lipca 2017 r. Projekt ten implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę UE 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, a także dyrektywę UE 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych. Nowa ustawa zawiera kompleksowe regulacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, przy czym częściowo opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rozszerzając wymogi regulacyjne, obowiązki informacyjne, zakres nadzoru i katalog sankcji.  

Szerszy zakres zastosowania

Ustawa obejmować będzie również przynajmniej część tzw. ubezpieczeniowych  porównywarek internetowych, jak również uprawnionych pracowników zakładów ubezpieczeń dokonujących czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Nowe obowiązki informacyjne i doradcze

Nowa regulacja nałoży na dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji dodatkowe obowiązki informacyjne. Dystrybutor ubezpieczeń zobowiązany będzie określić na podstawie uzyskanych informacji wymagania i potrzeby klienta, a następnie podać mu w zrozumiałej formie informacje o umowie. Proponowana przez dystrybutora umowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinny być zgodne z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub ochrony gwarancyjnej. Z kolei broker ubezpieczeniowy będzie zobowiązany przygotować dla klienta rekomendację w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku umów.

Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia lub umowie gwarancji ubezpieczeniowej będą podane klientowi w postaci papierowej, na innym trwałym nośniku (jeśli tego żąda klient) lub za pośrednictwem strony po spełnieniu określonych ustawą warunków. W przypadku ubezpieczeń majątkowych powyższe informacje będą podawane w formie ustandaryzowanego dokumentu. W odniesieniu do ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym powstanie obowiązek podawania wskaźnika kosztów dystrybucji i wskaźnika kosztów prowizji dla danej umowy ubezpieczenia, przy czym dotyczyć to będzie również pracowników wykonujących w zakładzie ubezpieczeń czynności dystrybucyjnych. 

Dystrybutor będzie zobowiązany do poinformowania o możliwości wniesienia reklamacji, skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Wynagradzanie

Sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń i osób, którymi się posługuje, jak również osób w zakładzie ubezpieczeń dokonujących czynności dystrybucyjnych nie będzie mógł być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, w szczególności nie można będzie dokonywać ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy można by klientowi zaproponować inną umowę, która lepiej odpowiadałaby jego potrzebom. Szczególnie ten ostatni zapis może budzić istotne wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, powstanie obowiązek poinformowania klienta o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia związanego z dystrybucją ubezpieczeń w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Sprzedaż krzyżowa

W przypadku, gdy wraz z ubezpieczeniem sprzedawany będzie towar lub usługa uzupełniająca, pośrednik ubezpieczeniowy będzie zobowiązany poinformować klienta, czy można te produkty nabyć osobno, a jeśli tak, to konieczne będzie przekazanie opisu składników takiego pakietu oraz ich osobnych kosztów i opłat. Jeśli zaś to produkt ubezpieczeniowy będzie uzupełnieniem innych towarów lub usług w pakiecie, konieczne będzie zaoferowanie klientowi możliwości odrębnego zakupu tego towaru lub usługi.

Konflikt interesów, zakaz łączenia działalności, sankcje 

Wprowadzony zostanie obowiązek posiadania przez dystrybutorów ubezpieczeń rozwiązań organizacyjnych służących zapobieganiu konfliktom interesów, a gdy takie rozwiązania będą niewystarczające, istnieć będzie obowiązek ujawniania konfliktu interesów klientom. Rozszerzeniu ulegnie zakazu łączenia działalności agencyjnej i brokerskiej. Obejmować on będzie również osoby, przy pomocy których wykonywane są czynności agencyjne i brokerskie, członków zarządu, wspólników i akcjonariuszy, a także osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń (w odniesieniu do czynności brokerskich). Zakaz będzie dotyczyć również innych określonych w ustawie powiązań brokera z agentem i zakładem ubezpieczeń. Rozbudowane zostaną mechanizmy kontroli agenta i brokera ubezpieczeniowego, a katalog sankcji zostanie istotnie zwiększony. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 23 lutego 2018 r.