Global menu

Our global pages

Close

Co z implementacją MiFID II w Polsce - przedstawiamy stanowisko KNF

  • Poland
  • Banking and finance
  • Energy and infrastructure

03-01-2018

Z nowym rokiem w całej Unii Europejskiej nadchodzą duże zmiany w regulacjach prawnych sektora finansowego. Wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w dniu 3 stycznia 2018 roku przepisy dyrektywy MiFID II. Jasnym jest już, że polski ustawodawca nie dochowa tego terminu. Prace nad ustawą implementującą MiFID II nadal trwają i nie wiadomo, kiedy się zakończą, a nowe prawo jednak w pewnym zakresie musi być stosowane. W ostatnim stanowisku KNF wyjaśniła zakres stosowania pakietu MiFID II w Polsce.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywy 2011/61/UE („MiFID II”), państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny implementować jej przepisy do 3 lipca 2017 roku, a ich wejście w życie miało nastąpić najpóźniej 3 stycznia 2018 roku.

W grudniu 2017 roku przedłożono Radzie Ministrów projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W związku z pracami w Rządowym Centrum Legislacji, do którego wpłynęło kilkaset uwag dotyczących projektowanej ustawy, prace nad finalną treścią ustawy i jej wejściem w życiem mogą potrwać według prognoz nawet do kwietnia 2018 roku. W związku z powyższym, podobnie jak miało to miejsce w przypadku implementacji MiFID I, termin implementacji MiFID II nie zostanie dochowany i powstają wątpliwości, w jakim zakresie należy stosować postanowienia MiFID II oraz powiązanych z nią rozporządzeń („Pakiet MiFID”).

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wyjaśnić te wątpliwości w stanowisku z 27 grudnia 2017 roku w sprawie stosowania w Polsce Dyrektywy MiFID II od 3 stycznia 2018 roku. Zgodnie z powyższym stanowiskiem KNF w sytuacji, gdy nie uda się implementować przepisów dyrektywy MiFID II, dojdzie do współistnienia następujących regulacji prawnych:

  • obowiązujących polskich przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego
  • dyrektywy MiFID II 
  • dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 roku uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („MiFIR”) 
  • rozporządzeń delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej do MiFID II oraz MiFIR.