Global menu

Our global pages

Close

Elektronizacja zamówień publicznych

  • Poland
  • Public procurement

26-01-2018

Około 35 tysięcy zamawiających czeka na elektroniczny system zamówień publicznych przygotowywany w ramach przetargu na budowę Platformy e-Zamówienia, prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji. Konieczność elektronizacji wynika z prawa unijnego i wymaga, by począwszy od 18 października 2018 r. wszelka komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Obowiązek wynikający z dyrektywy
Realizacja projektu dotyczącego budowy Platformy e-Zamówienia wynika z zaleceń wskazanych w strategicznych dokumentach Komisji Europejskiej oraz z zobowiązań państw członkowskich określonych w Dyrektywach i ustawie Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, „Państwa członkowskie zapewniają, że wszelka komunikacja i wymiana informacji odbywająca się na mocy niniejszej dyrektywy, w szczególności elektroniczne składania ofert, przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji zgodnie z wymogami niniejszego artykułu”. 
Około 35 tysięcy zamawiających czeka na elektroniczny system zamówień publicznych przygotowywany w ramach przetargu na budowę Platformy e-Zamówienia, prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji. Konieczność elektronizacji wynika z prawa unijnego i wymaga, by począwszy od 18 października 2018 r. wszelka komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Obowiązek wynikający z dyrektywy

Realizacja projektu dotyczącego budowy Platformy e-Zamówienia wynika z zaleceń wskazanych w strategicznych dokumentach Komisji Europejskiej oraz z zobowiązań państw członkowskich określonych w Dyrektywach i ustawie Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, „Państwa członkowskie zapewniają, że wszelka komunikacja i wymiana informacji odbywająca się na mocy niniejszej dyrektywy, w szczególności elektroniczne składania ofert, przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji zgodnie z wymogami niniejszego artykułu”. 

Rozpoczęcie procedury przetargowej

Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych 19 października 2017 r. ogłosiło przetarg na budowę Platformy e-Zamówienia – rozwiązania umożliwiającego m.in. składanie cyfrowych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czasu zostało mało, ponieważ od 18 października 2018 r. w szczególności oferty, wnioski i oświadczenia, takie jak JEDZ, muszą być składane w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Elektronizacja zamówień dotyczy około 35 tysięcy zamawiających, tj. urzędów i instytucji szeroko rozumianego sektora finansów publicznych oraz ponad 2 milionów wykonawców...


Artykuł ukazał się w Monitorze Zamówień Publicznych w styczniu 2018 r.