Global menu

Our global pages

Close

Przeciwdziałanie korupcji: Zarządzanie ryzykiem staje się coraz ważniejsze

  • Poland
  • Other

14-05-2018

W ostatnim czasie zaobserwować możemy wzrost znaczenia zasady zarządzania ryzykiem, która znalazła zastosowanie w wielu aktach prawnych, takich jak RODO oraz przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce także efektywne przeciwdziałanie korupcji wymaga od przedsiębiorcy skutecznego zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance).

Każdy przedsiębiorca powinien określić obszary generujące ryzyko korupcji w organizacji w taki sposób, aby zostały one objęte systemem compliance. Oznacza to konieczność stosowania tzw. risk based approach. W celu zarządzenia ryzykiem niedostosowania przedsiębiorcy do przepisów antykorupcyjnych, w tym projektowanej ustawy o jawności życia publicznego, konieczne będzie stworzenie oraz stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Należy pamiętać także o stałym podnoszeniu świadomości pracowników oraz współpracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji, jak również o stosowaniu wysokich standardów etycznych. Działania te powinny wpisywać się w praktykę przeciwdziałania tworzeniu w organizacji środowiska sprzyjającego powstawaniu korupcji.

Oczywiście nawet najbardziej skuteczne środki zaradcze nie będą spełniać swej roli bez dodatkowego czynnika w postaci wymogu kontrolowania prawidłowości funkcjonowania systemu antykorupcyjnego w organizacji. Biorąc pod uwagę powyższe, trzeba podkreślić, że zarówno obecne, jak i projektowane standardy antykorupcyjne wzmacniają rolę i znaczenie funkcji compliance oraz systemu kontroli wewnętrznej w organizacji. Prawidłowo zaprojektowany system może minimalizować ryzyko uwikłania firmy w proceder korupcyjny oraz pomaga ograniczać prawdopodobieństwo utraty reputacji przedsiębiorcy.

Zapraszamy na warsztat pt. "Ustawa o jawności życia publicznego. Nowe obowiązki przedsiębiorców" organizowany razem z Pulsem Biznesu >