Global menu

Our global pages

Close

Karta podarunkowa instrumentem płatniczym

  • Poland
  • Banking and finance

16-12-2018

Karty podarunkowe, karty zakupowe, karty paliwowe, a także bony czy vouchery cieszą się rosnącą popularnością. Stanowią nie tylko dobry pomysł na prezent, ale często stają się też elementem programów motywacyjnych firm. Co ciekawe, karty takie jako instrument płatniczy służący do nabywania towarów lub usług, mogą wywrzeć wpływ na obowiązki przedsiębiorców je wydających. Już 20 grudnia 2018 roku mija termin na wdrożenie nowych regulacji – a co za tym idzie – na dostosowanie się do nowych wymogów.

Regulacje prawne – zakres zastosowania ustawy o usługach płatniczych

Ustawa z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. Z 2011 r., Nr 199, poz.1175, z późn. zm.) została znowelizowana 20 czerwca 2018 roku w związku z koniecznością implementacji dyrektywy PSD II (Payment Services Directive). Wprowadzone zmiany dotykają wielu obszarów związanych z płatnościami i usługami płatniczymi wykonywanymi każdego dnia.

Ustawa o usługach płatniczych reguluje zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego. Stosuje się ją do usług płatniczych świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z innymi państwami członkowskimi UE.

Wyłączenia

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje pewne wyłączenia, które pozwalają na uniknięcie konieczności jej stosowania. Przykładami takich wyłączeń są m.in. transakcje płatnicze dokonywane wyłącznie w gotówce bezpośrednio między płatnikiem a odbiorcą, transakcje płatnicze w ramach wykonywanego niezawodowo gromadzenia i dostarczania gotówki w toku działalności niezarobkowej, w szczególności zbierania i wydatkowania środków pieniężnych w ramach zbiórek publicznych czy też wymiana walutowa z gotówki na gotówkę bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jednym z popularnych wyłączeń jest funkcjonowanie w ramach tzw. „ograniczonej sieci”.

„Ograniczona sieć” polega na wyłączeniu z obligatoryjnego stosowania ww. ustawy w zakresie usług opartych na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób, i które spełniają jeden z trzech warunków:

(i) pozwalają na nabycie towarów tylko w placówkach wydawców lub w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów, albo

(ii) służą wyłącznie do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów, albo

(iii) mogą być używane wyłącznie w jednym państwie członkowskim, jeżeli instrumenty takie są dostarczane na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki sektora finansów publicznych, są regulowane ze względu na określone cele społeczne lub podatkowe przez krajowy lub samorządowy organ administracji publicznej i służą do nabycia określonych towarów lub usług od dostawców związanych z wydawcą umową handlową.

Przykładem praktycznym wykorzystania wyżej opisanego wyłączenia będzie wydawanie przez przedsiębiorcę kart, pobieranie z tego tytułu opłat, ale umożliwienie wykorzystania przedmiotowych kart jedynie do nabycia towarów w sklepach przedsiębiorcy-wydawcy kart. Zazwyczaj w ten sposób funkcjonują bony czy vouchery w popularnych sieciowych sklepach odzieżowych czy elektronicznych. Reasumując, jeśli dana karta pozwala na zakup produktów jedynie od sprzedawcy lub ograniczonej liczby sprzedawców w ramach ograniczonej sieci (np. franczyzowej), podlega ona wyłączeniu.

Warto jednak podkreślić, że nawet przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach przewidzianego ustawowo wyłączenia mogą być zobowiązani do podejmowania konkretnych działań...

 

Czytaj całość na stronie dziennika Rzeczpospolita >