Global menu

Our global pages

Close

Dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne – kluczowe zmiany przepisów w zakresie poboru podatku u źródła

  • Poland
  • Tax planning and consultancy

02-05-2019

Nowe przepisy przewidują, że w przypadku wypłat przekraczających 2 mln zł płatnicy podatku są zobowiązani do pobierania podatku u źródła niezależnie od powiązań lub korzystnych regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy przewidują dwa sposoby niepobierania podatku powyżej ustawowego limitu:

  • na podstawie oświadczenia płatnika spełniającego wymogi ustawowe,
  • na podstawie opinii o stosowaniu zwolnienia - płatnik lub podatnik może złożyć wniosek o jej wydanie.

 Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza częściowe ograniczenie/wyłączenie stosowania nowych zasad.


Nowe przepisy w zakresie poboru podatku u źródła przy wypłatach powyżej 2 mln zł

Co do zasady, jeżeli łączna kwota wypłat w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego przekracza 2 mln zł dla tego samego podatnika, to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane, jako płatnicy, pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 (między innymi odsetki i należności licencyjne) lub art. 22 ust. 1 (dywidendy, z uwzględnieniem odliczeń) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od nadwyżki ponad 2 mln zł, bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględnienia zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli kwota wypłat przekraczająca powyższy próg obejmuje należności, od których nie pobrano podatku (np. należności związane z działalnością zagranicznego zakładu w Polsce), płatnik jest obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o kwocie i rodzaju należności wypłaconych wskazanemu podatnikowi.

Oświadczenie płatnika podatku

Wykluczenie możliwości niepobrania podatku u źródła, zwolnień lub zastosowania korzystnych stawek nie ma zastosowania, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że posiada odpowiednie dokumenty i po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy na temat okoliczności wykluczających zastosowanie korzystnych przepisów. Z reguły oświadczenie jest ważne do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Podatnik lub płatnik może złożyć wniosek o wydanie opinii o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych podatnikowi należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opinia zostanie wydana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ podatkowy. Opłata administracyjna od wniosku wynosi 2 000 zł. Zasadniczo opinia o zastosowaniu zwolnienia jest wiążąca przez 36 miesięcy od daty wydania, chyba że podatnik przestał spełniać warunki.

Zwrot podatku od wypłaconych należności

Na wniosek podatnika lub płatnika organ podatkowy zwraca podatek pobrany zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej, jeżeli wniosek jest odpowiednio udokumentowany, a weryfikacja jest pozytywna. Kwota podatku podlegającego zwrotowi zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

Rozporządzenie Ministra Finansów

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów stosowanie tych nowych zasad jest wykluczone dla niektórych płatności, niektóre wyłączenia są ograniczone w czasie (do 30 czerwca 2019 r.), a dla niektórych wypłat stosowanie nowych zasad jest ograniczone (w 2019 r.).

 

Pobierz jako PDF >

English version >