Global menu

Our global pages

Close

Sprzedaż energii elektrycznej: Corporate PPA pod lupą banków

  • Poland
  • Energy and infrastructure

29-04-2020

Sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio do obiorcy? To możliwe. Umowy zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od wytwórcy zyskują na popularności. Podczas negocjacji nie należy zapominać o bankach, które przed podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania dokładnie prześwietlą postanowienia takich umów.

Nowy rodzaj umów

Co się kryje pod pojęciem corporate PPA? W dużym uproszczeniu CPPA to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą a odbiorcą (z pominięciem spółki obrotu).

Można wyróżnić dwa podstawowe modele umów typu CPPA: fizyczny i finansowy. Pierwszy z nich (tzw. sleeved CPPA) polega na faktycznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy i wymaga udziału operatora sieci elektroenergetycznej. Na podstawie tej umowy wytwórca sprzedaje odbiorcy określoną ilość energii elektrycznej po ustalonej cenie, a odbiorca dokonuje zakupu energii. W umowie tej można także określić zasady sprzedaży gwarancji pochodzenia oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (obrót tymi produktami odbywa się za pośrednictwem TGE).

Na podstawie finansowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (tzw. syntetyczna lub wirtualna umowa CPPA, tzw. VPPA) nie dochodzi do fizycznej sprzedaży zielonej energii. Rozliczenie finansowej CPPA następuje w środkach pieniężnych, zatem brak w takim wypadku fizycznej dostawy. Umowa stanowi kontrakt różnicowy - jej konstrukcja jest podobna do transakcji na instrumentach pochodnych o charakterze zabezpieczającym (transakcji hedgingowych) np. transakcji swap. Istota VPPA polega na tym, że strony rozliczają się z różnicy pomiędzy ceną określoną w umowie a aktualną ceną hurtową (spot price) dla ustalonego wolumenu energii elektrycznej, którą kupują i sprzedają we własnym zakresie (na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi). W przypadku, gdy cena rynkowa jest wyższa niż cena energii ustalona przez strony w umowie VPPA, wytwórca jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną umowną na rzecz odbiorcy. Natomiast gdy cena rynkowa jest niższa od ceny energii elektrycznej ustalonej w umowie VPPA, to odbiorca jest zobowiązany do zapłaty różnicy na rzecz wytwórcy. Ekonomicznym rezultatem VPPA jest ustalenie pomiędzy stronami stałej ceny energii elektrycznej...

Czytaj cały artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej >