Global menu

Our global pages

Close
Julita Hoffmann

Julita Hoffmann

Senior Associate

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Julita Hoffmann jest radcą prawnym w zespole technologii przemysłowych kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem własności intelektualnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów tworzących i korzystających z know-how oraz szeroko rozumianej własności intelektualnej, w szczególności w zakresie wdrażania systemów komputerowych i tworzenia stron internetowych. Tworzyła umowę konsorcjum naukowego w programie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonym przez NCBiR. 

Opracowała kilkadziesiąt audytów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Udzielała porad prawnych dotyczących zamówień publicznych jednemu z największych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Wspierała beneficjentów, którym udzielono dotacji z UE, w sprawach korekt finansowych w związku z naruszeniem procedur zamówień publicznych, przed Instytucjami Zarządzającymi, Pośredniczącymi, a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Doradzała w procedurze cywilnej w przedmiocie nieuzasadnionego zatrzymania wadium. 

Współpracowała z Teatrem Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, doradzając w zakresie praw autorskich i pokrewnych przy międzynarodowych koprodukcjach.  

Reprezentowała klientów w kilkudziesięciu cywilnych sprawach odszkodowawczych.

Działa społecznie jako członek stowarzyszenia filmowego oraz współpracuje z artystami i animatorami kultury. Opiniuje umowy dotyczące produkcji filmowych. Jest autorką publikacji z zakresu zamówień publicznych.
Absolwentka Studium des Deutschen Rechts organizowanego przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka Fachhochschule fuer Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie. 
 
Ostatnie projekty 

  • Opracowanie autorskiego wewnętrznego systemu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych
  • Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o kilkumilionowe dofinansowanie z UE w przedmiocie odmowy przyznania premii technologicznej przez BGK w wyniku oceny innowacyjnej technologii informatycznej
  • Uzyskanie korzystnego orzeczenia KIO dla klienta z branży IT w sprawie prowadzonej przez Inspektorat Uzbrojenia na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych
  • Doradztwo spółce z kapitałem niemieckim w zakresie cesji praw w holdingu międzynarodowym