Global menu

Our global pages

Close
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Partner

Zakres praktyki

  • Prawo energetyczne
  • Aspekty regulacyjne rynku energetycznego
  • Energia elektryczna
  • Gaz ziemny
  • MiFID II

Doświadczenie

Łukasz Jankowski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką prawa energetycznego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora energetycznego. Był m.in. szefem obsługi prawnej RWE (dziś Innogy). Realizował szereg projektów na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, m.in. postępowań w zakresie tytułów prawnych do celów infrastrukturalnych i postępowań regulacyjnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym.

Wspiera klientów w sprawach regulacyjnych m.in. w zakresie koncesji, taryf, jak również w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje dla wiodących spółek sektorowych w projektach dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD and MAR. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji MiFID II na rynku energetycznym. W 2017 roku uczestniczył w pionierskim projekcie wdrożeniowym dla podmiotu kluczowego dla rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego.

Jest współautorem książki "Prawo energetyczne. Komentarz" (C.H.Beck, 2017).

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla Towarowej Giełdy Energii przy implementacji MiFID II >
  • Doradztwo dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w projekcie dotyczącym m.in. hurtowego handlu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz instrumentami finansowymi w grupie kapitałowej, z uwzględnieniem regulacji unijnych, w tym Dyrektywy 2014/65/UE -MiFID II; Rozporządzenia 600/201 – MiFIR; Rozporządzenia 1227/2011 – REMIT; Rozporządzenia 648/2012 - EMIR; Dyrektywy 2014/57/UE – MAD; Rozporządzenia 596/2014 – MAR
  • Przygotowanie dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego raportu z analizy zewnętrznego otoczenia prawnego grupy kapitałowej z pespektywy prowadzonej przez nią działalności w obszarze hurtowego handlu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz produktami powiązanymi, z uwzględnieniem regulacji unijnych, w tym Dyrektywy 2014/65/UE -MiFID II; Rozporządzenia 600/201 – MiFIR; Rozporządzenia 1227/2011 – REMIT; Rozporządzenia 648/2012 - EMIR; Dyrektywy 2014/57/UE – MAD; Rozporządzenia 596/2014 – MAR
  • Doradztwo dla spółek wchodzących na rynek energetyczny w kwestii koncesji na obrót energią elektryczną, obrót paliwami gazowymi, w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, obrotu paliwami ciekłymi oraz zatwierdzenia taryf na dystrybucję energii elektrycznej, jak również reprezentacja przed Prezesem URE
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach o nałożenie kary pieniężnej w sprawach dotyczących wprowadzenia obowiązku ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms