Global menu

Our global pages

Close
Grzegorz Kott

Grzegorz Kott

Of Counsel

Języki

Polski, Angielski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym działających na rynkach finansowych, takich jak leasingodawcy, podmioty udzielające kredytu konsumenckiego, banki, fundusze inwestycyjne i ubezpieczyciele. Projektuje oraz weryfikuje wewnętrzne regulaminy, ogólne warunki umów, wzory podstawowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia danej działalności gospodarczej, umowy z agentami transferowymi lub z depozytariuszem etc. Doradza w zakresie tworzenia, nabywania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym również działających na rynkach finansowych. Świadczy doradztwo w zakresie transakcji typu private equity. Negocjuje dokumentację kredytową, w tym pakiety zabezpieczeń, umowy sprzedaży pakietów wierzytelności i umowy podobnego typu. 
Doradza w zakresie regulacji konsumenckich, w szczególności dotyczących finansowych regulacji konsumenckich, sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul umownych oraz innych kwestii związanych z umowami konsumenckimi. Jego doradztwo obejmuje również spory z nadzorcami rynku konsumenckiego. Bierze udział w tworzeniu i weryfikacji nowych struktur sprzedaży pod względem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi. Jest również współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.

Grzegorz Kott jest radcą prawnym zajmującym stanowisko Of Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w prawie dotyczącym consumer finance, prawie rynków kapitałowych, prawie ubezpieczeniowym, a także w prawie handlowym i cywilnym.

Posiada 25-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych zarówno z rynku finansowego, jak i innych sektorów gospodarki. Doradzał również w ramach międzynarodowych firm konsultingowych, w działach podatkowych i prawnych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym działających na rynkach finansowych, takich jak instytucje pożyczkowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele, banki i leasingodawcy. Projektuje oraz weryfikuje wewnętrzne regulaminy, ogólne warunki umów, wzory podstawowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia danej działalności gospodarczej, umowy z agentami transferowymi lub z depozytariuszem itp. Doradza w zakresie tworzenia, nabywania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym również działających na rynkach finansowych. Świadczy doradztwo w zakresie transakcji typu private equity. Negocjuje dokumentację kredytową, w tym pakiety zabezpieczeń, umowy sprzedaży pakietów wierzytelności i umowy podobnego typu.

Doradza w zakresie regulacji konsumenckich, w szczególności dotyczących finansowych regulacji konsumenckich, sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, niedozwolonych klauzul umownych oraz innych kwestii związanych z umowami konsumenckimi. Jego doradztwo obejmuje również spory z nadzorcami rynku konsumenckiego. Bierze udział w tworzeniu i weryfikacji nowych struktur sprzedaży pod względem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi.

Jest współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Współtworzył również rozdział „Ograniczenia informacyjne w reklamach usług finansowych a uczciwość konkurowania” w książce pt. "Informacja na rynku usług finansowych" (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019).  

Ostatnie projekty

  • Przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych
  • Analiza i negocjowanie umów grupowego ubezpieczenia
  • Projektowanie ogólnych warunków ubezpieczenia i dokumentacji ubezpieczeniowej dla wybranych typów umowy ubezpieczenia
  • Analiza, zmiany i negocjowanie pakietów umów inwestycyjnych z funduszami inwestycyjnymi w ramach pracowniczych programów emerytalnych i innych planów oszczędnościowych
  • Analiza i projektowanie dokumentacji kredytowej dla ofert kredytu konsumenckiego w różnych kanałach sprzedaży
  • Analiza i zmiany wewnętrznych regulacji w instytucjach finansowych takich jak np. procedury AML, procedury zapobiegania konfliktowi interesów, procedury implementujące MAR itp.