Global menu

Our global pages

Close

Akademia EuroZamówień: Pozacenowe kryteria oceny ofert 

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie w ramach naszego cyklu szkoleń Akademia EuroZamówień. Spotkanie odbędzie się 17 marca 2016 r. w godzinach 9.00-10.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16a.

Pozacenowe kryteria oceny ofert
Prawo zamówień publicznych ogranicza zamawiających w kształtowaniu reguł postępowania zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Dobrym tego przykładem są kryteria oceny ofert. Pzp nakazuje zamawiającym stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, z niewielkimi tylko wyjątkami. Kryteriami takimi mogą być m.in.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji. Co więcej, wprawdzie zamawiający dokonuje doboru i opisu tego rodzaju kryteriów, ale pzp, rozporządzenie w sprawie dokumentów, orzecznictwo unijne i krajowe wprowadziły liczne ramy dla jego niezależności w tym zakresie. 
Ustalenie i opisanie prawidłowych pozacenowych kryteriów oceny ofert często nie jest prostym zadaniem. i wymaga dobrej wiedzy zarówno o potrzebach zamawiającego jak i o specyfice rozwiązań, jakie mogą być zaoferowane. Trafny opis tych kryteriów pozwala nie tylko efektywnie wykorzystać środki publiczne, przede wszystkim pozwala na uzyskanie możliwe wysokiej jakości przedmiotu zamówienia. 
Dlatego zarówno zamawiający jak i wykonawcy powinni z dużą uwagą podejść do tej kwestii. Właściwe ustalenie tych kryteriów pozwoli z jednej strony uzyskać zamawiającemu zaspokojenie jego potrzeb w optymalny sposób, zaś wykonawcy stworzy możliwość zaoferowania najlepszych rozwiązań – niekoniecznie tych najtańszych.
Podczas spotkania na licznych przykładach omówimy:
ograniczenia w stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, w tym:
ich związek oraz proporcjonalność z przedmiotem zamówienia
zgodność z zasadami celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych opisanych w ustawie o finansach publicznych
użycie ich w postępowaniu z uwzględnieniem podstawowych zasad prowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego
przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi mające na celu uzyskanie odpowiedniej jakości świadczenia w zależności od potrzeb zamawiającego
możliwości w zakresie kwestionowania przez wykonawców opisu pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz ich wagi przed Krajową Izbą Odwoławczą.
W ramach warsztatów uwzględnimy zarówno przepisy obowiązującego prawa, jak i przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych oraz aktualny stan prac nad projektem nowelizacji ustawy Pzp.Przyszłość zielonych inwestycji w świetle ustawy OZE”
W dniu 14 kwietnia we Wrocławiu podczas Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej „InEnerg” odbędzie się konferencja pt. „Przyszłość zielonych inwestycji w świetle ustawy OZE”.
W programie wydarzenia m.in.:
System aukcyjny dla OZE:
– podstawy prawne regulujące systemy wsparcia dla OZE,
– regulacje Unii Europejskiej,
– istotne akty wykonawcze,
– dokumentacja związana z systemem aukcyjnym,
– rentowność projektu w systemie aukcyjnym,
– jak przygotować się do złożenia oferty,
– dobór parametrów umożliwiających wygranie aukcji,
– wymogi formalne oferty aukcyjnej,
– treść oferty aukcyjnej,
– ceny referencyjne – komentarz izb branżowych,
– poszczególne etapy rejestracji,
– kryteria rozstrzygnięcia, przesłanki do unieważnienia aukcji, przyczyny odrzucenia oferty.
Pomoc publiczna dla OZE:
– dozwolona pomoc publiczna według Unii Europejskiej,
– polskie regulacje dotyczące maksymalnej pomocy publicznej,
– pomoc publiczna w ustawie OZE,
– horyzontalna pomoc publiczna dla OZE,
– przykłady wyliczeń maksymalnej pomocy publicznej dla OZE w przypadku złożenia oferty aukcyjnej,
– dofinansowania dla OZE – środki krajowe oraz unijne.
Mikroinstalacje OZE:
– finansowanie inwestycji,
– program prosument,
– taryfy feed-in,
– instalacja off-grid, czy on-grid,
– dobór optymalnej technologii
Inwestycje w zieloną energię z punktu widzenia branży wiatrowej, fotowoltaicznej i biogazowej,
Porównanie systemu zielonych certyfikatów z systemem aukcyjnym,
Spółdzielnie energetyczne,
Wpływ Ustawy OZE na zwiększenie zatrudnienia w sektorze.
Do grona prelegentów zaproszenie zostali m.in. Łukasz Jankowski – Partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Jakub Kasnowski – radca prawny w Kancelarii Wierzbowski Eversheds. Aktualna sytuacja prawna regulująca system wsparcia dla OZE (przedstawienie wykładni prawnej dot. OZE aktualnej na kwiecień 2016).
Konferencja kierowana jest do: wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, odbiorców przemysłowych, energetyki konwencjonalnej, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, spalarni, jednostek administracji publicznej, fundacji, stowarzyszeń oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką OZE w Polsce i na świecie.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny > http://oze.city-brand.pl/wroclaw-14-04-2016/
Program w wersji angielskiej> http://oze.city-brand.pl/wp-content/uploads/2016/02/Program-14.04.16Wroclaw-ENG.pdfProjekt budowlany w praktyce – aspekty prawno- formalne
W dniu 21 marca w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Projekt budowlany w praktyce – aspekty prawno- formalne. Do grona prelegentów zaproszona została dr Aneta Wala.
Pośród omawianych zagadnień znajda się m.in.:
formy i zakres projektu budowlanego po zmianach
FIDIC – praktyczne zastosowanie przy realizacji projektów
zmiana planów i projektu budowlanego w trakcie budowy
due diligence dla inwestycji budowlanej
Warsztat skierowany jest m.in. do przedsiębiorstw budowlanych oraz inwestorów a szczególnie działów ds. umów, kierowników budowy, działów prawnych, działów ds. inwestycji i przygotowania inwestycji oraz działów ds. przygotowania projektów
Do grona prelegentów konferencji zaproszona została dr Aneta Wala, adwokat w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Dr Aneta Wala specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, prawie zamówień publicznych oraz prawie unijnym. Przez kilka lat współpracowała z jednym z największych wykonawców robót budowlanych w Polsce. Doradza przy sporządzaniu wniosków i ofert w przetargach budowlanych oraz przy realizacji zamówień publicznych o znacznej wartości. Jest autorką szeregu publikacji oraz prowadzi liczne szkolenia o tematyce robót budowlanych i roli projektanta w procesie budowlanym.
Dr Aneta Wala wygłosi prelekcję pt. Formy i zakres projektu budowlanego po zmianach. Omówi w niej najnowsze zmiany dotyczące projektu budowlanego, wymagania dotyczące form projektu, jakie elementy powinien zawierać projekt budowlany, najczęściej popełniane błędy oraz na co zwrócić szczególną uwagę. 
Więcej informacji oraz formularz rejestarcyjny dostępne sa na stronie organizatora, firmy ProAbility.
http://proability.pl/wydarzenie/projekt-budowlany-w-praktyce-aspekty-formalno-prawne/#tab-1-0-zagadnienia-gwne
Dlaczego podejmujemy temat pozacenowych kryteriów oceny ofert? 

Prawo zamówień publicznych ogranicza zamawiających w kształtowaniu reguł postępowania zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. Dobrym tego przykładem są kryteria oceny ofert. Pzp nakazuje zamawiającym stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert – z niewielkimi tylko wyjątkami. Kryteriami takimi mogą być m.in.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji. Co więcej, wprawdzie zamawiający dokonuje doboru i opisu tego rodzaju kryteriów, ale pzp, rozporządzenie w sprawie dokumentów, orzecznictwo unijne i krajowe wprowadziły liczne ramy dla jego niezależności w tym zakresie. 

Ustalenie i opisanie prawidłowych pozacenowych kryteriów oceny ofert często nie jest prostym zadaniem i wymaga dobrej wiedzy zarówno o potrzebach zamawiającego, jak i o specyfice rozwiązań, jakie mogą być zaoferowane. Trafny opis tych kryteriów pozwala nie tylko efektywnie wykorzystać środki publiczne, ale przede wszystkim uzyskać możliwie wysokiej jakości przedmiot zamówienia. W związku z powyższym zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni z dużą uwagą podejść do tej kwestii. Właściwe ustalenie tych kryteriów pozwoli zamawiającemu w optymalny sposób zaspokoić jego własne potrzeby, zaś wykonawcy stworzy możliwość zaoferowania najlepszych rozwiązań – niekoniecznie tych najtańszych.

Podczas spotkania na licznych przykładach omówimy:
  • ograniczenia w stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, w tym: (1) ich związek oraz proporcjonalność z przedmiotem zamówienia, (2) zgodność z zasadami celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych opisanych w ustawie o finansach publicznych, (3) użycie ich w postępowaniu z uwzględnieniem podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i usługi mające na celu uzyskanie odpowiedniej jakości świadczenia w zależności od potrzeb zamawiającego
  • możliwości w zakresie kwestionowania przez wykonawców opisu pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz ich wagi przed Krajową Izbą Odwoławczą.
W ramach warsztatów uwzględnimy zarówno przepisy obowiązującego prawa, jak i przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych oraz aktualny stan prac nad projektem nowelizacji ustawy Pzp.

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego poniżej. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny*.

* Uprzejmie informujemy, iż dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Jednocześnie zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

* Wymagane

Dane kontaktowe
Dane uczestnika
Jestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds

Proszę o zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Jestem

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds i podmioty z sieci Eversheds.

 

Kontrola anty-spam: proszę wpisać słowa/cyfry widoczne na obrazku lub skorzystać z opcji audio w celu ich odsłuchania.