Global menu

Our global pages

Close

Doradztwo korporacyjne 

Nasz zespół zapewnia kompleksowe doradztwo prawne dla spółek. Doradzamy na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą – od zakładania spółek poprzez zmiany w ich umowach i statutach oraz negocjowanie umów handlowych i doradztwo w trakcie ich wykonywania.  

Sprawy korporacyjne to obszar generujący wiele ryzyk dla spółek, wspólników i kadry zarządzającej. Cieszymy się, że możemy być zaufanym doradcą spółek będących liderami w swoich branżach. Pracujemy dla renomowanych międzynarodowych koncernów, jak i dla lokalnych spółek z różnych sektorów produkcji i usług. Doradzamy instytucjom finansowym, spółkom notowanym na giełdzie i niepublicznym, spółkom Skarbu Państwa, firmom inwestycyjnym, w tym domom maklerskim i funduszom inwestycyjnym. 
Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami w ramach Eversheds Sutherland zapewniamy obsługę prawną działalności na rynkach zagranicznych.
Nasze usługi 
Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności biznesowej w Polsce, w szczególności wybór formy prawnej planowanej działalności i reprezentowanie przed właściwymi organami
Zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw w Polsce i za granicą 
Reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed KRS 
Bieżąca obsługa prawna spółek, fundacji i stowarzyszeń 
Kompleksowa obsługa transakcji M&A (zakup / sprzedaż przedsiębiorstw bądź ich składników, przekształcenia, podziały, zbycie udziałów)
Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych
Likwidacje spółek 
Przygotowanie i negocjowanie umów typowych dla bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, zapewnienie ich zgodności z prawem UE 
Opracowywanie i implementacja zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) i prawa holdingowego
Doradztwo dla organów i władz spółek, zarządów, kadr kierowniczych i organów korporacyjnych, w tym w zakresie ich odpowiedzialności 
Przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa)
Przeprowadzanie audytów korporacyjnych, przeglądów obowiązujących procedur i regulacji oraz przygotowywanie raportów
Obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
Obsługa sporów korporacyjnych między wspólnikami i akcjonariuszami
Reprezentacja członków zarządu w postępowaniach karnych / White collar crimes
Reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami regulacyjnymi
Obsługa konsorcjów w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków NCBiR i innych instytucji finansujących rozwój przedsiębiorstw
Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie finansowania spółek, współpraca z podmiotami finansującymi
Wdrożenie procedur Compliance i AML  
Kontrakty menedżerskie i doradztwo we wszelkich aspektach prawa pracy
Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
Zobacz też Fuzje i przejęcia> 
Sprawy korporacyjne to obszar generujący wiele ryzyk dla spółek, wspólników i kadry zarządzającej. Cieszymy się, że możemy być zaufanym doradcą spółek będących liderami w swoich branżach. Pracujemy dla renomowanych międzynarodowych koncernów, jak i dla lokalnych spółek z różnych sektorów produkcji i usług. Doradzamy instytucjom finansowym, spółkom notowanym na giełdzie i niepublicznym, spółkom Skarbu Państwa, firmom inwestycyjnym, w tym domom maklerskim i funduszom inwestycyjnym. 

Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami w ramach Eversheds Sutherland zapewniamy obsługę prawną na rynkach zagranicznych.

Nasze usługi 

 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności biznesowej w Polsce, w szczególności wybór formy prawnej planowanej działalności i reprezentowanie przed właściwymi organami
 • Zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw w Polsce i za granicą 
 • Reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed KRS 
 • Bieżąca obsługa prawna spółek, fundacji i stowarzyszeń 
 • Kompleksowa obsługa transakcji M&A (zakup / sprzedaż przedsiębiorstw bądź ich składników, przekształcenia, podziały, zbycie udziałów, ubezpieczenie ryzyk w transakcjach fuzji i przejęć (warranty and indemnity insurance)
 • Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych
 • Likwidacje spółek 
 • Przygotowanie i negocjowanie umów typowych dla bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, zapewnienie ich zgodności z prawem UE 
 • Opracowywanie i implementacja zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) i prawa holdingowego
 • Doradztwo dla organów i władz spółek, zarządów, kadr kierowniczych i organów korporacyjnych, w tym w zakresie ich odpowiedzialności 
 • Przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa)
 • Przeprowadzanie audytów korporacyjnych, przeglądów obowiązujących procedur i regulacji oraz przygotowywanie raportów
 • Obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
 • Obsługa sporów korporacyjnych między wspólnikami i akcjonariuszami
 • Reprezentacja członków zarządu w postępowaniach karnych / White collar crimes
 • Reprezentacja w sporach sądowych i arbitrażowych oraz postępowaniach przed organami regulacyjnymi
 • Obsługa konsorcjów w ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków NCBiR i innych instytucji finansujących rozwój przedsiębiorstw
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie finansowania spółek, współpraca z podmiotami finansującymi
 • Wdrożenie procedur Compliance i AML  
 • Kontrakty menedżerskie i doradztwo we wszelkich aspektach prawa pracy
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych


legal 500 eversheds

Ewa Szlachetka