Global menu

Our global pages

Close

Prawo budowlane

Zapewniamy wsparcie prawne w pełnym spektrum spraw związanych z projektami budowlanymi i infrastrukturalnymi, doradzając na każdym etapie ich realizacji.

Pracujemy dla szerokiego wachlarza klientów z branży budowlanej. Wspieramy deweloperów, firmy budowlane, fundusze inwestycyjne, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych przy różnego typu projektach budowlanych i inżynieryjnych, w szczególności związanych z rozwojem infrastruktury, budową zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych itp.

Doradzamy deweloperom oraz bankom w projektach związanych z pozyskaniem finansowania na budowę biurowców, budynków mieszkalnych, centrów handlowych i hoteli. Reprezentujemy klientów w sporach z procesem inwestycyjnym w tle.

Dla naszych klientów pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym przy realizacji znaczących projektów infrastrukturalnych związanych np. z rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce, rozwojem największych polskich miast czy budową obiektów użyteczności publicznej, w tym stadionów.

Zakres usług

 • Zapewniamy kompleksową obsługę prawną umów w procesie budowlanym: umowy między uczestnikami procesu budowlanego, inwestorami, umowy konsorcjum, umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (również w oparciu o standardy FIDIC), umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy z dostawcami usług i mediów
 • Doradzamy uczestnikom procesów inwestycyjnych w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych
 • Pomagamy przygotować dokumentację budowlaną
 • Obsługujemy projekty deweloperskie
 • Wspieramy uczestników procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów poprzez całą realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia
 • Doradzamy przy projektach budowy i eksploatacji autostrad
 • Wspieramy miasta i gminy w inwestycjach infrastrukturalnych (w tym wodno-kanalizacyjnych, dotyczących komunikacji miejskiej, obiektów sportowych)
 • Doradzamy przy projektach dotyczące rozwoju sieci telekomunikacyjnych
 • Zapewniamy doradztwo prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów PPP
 • Wspieramy w zagadnienia związanych z pomocą publiczną
 • Wspieramy klientów w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Reprezentujemy w sporach z zakresu prawa budowlanego tak przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi oraz przed organami administracji publicznej
 • Przygotowujemy opinie prawne dotyczące możliwości realizacji inwestycji na danym terenie
 • Doradzamy w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę
 •  Doradzamy przy pozyskiwaniu gruntów i nieruchomości pod inwestycje budowlane
 • Doradzamy w zakresie finansowania projektów budowlanych
 • Przeprowadzamy badania prawne nieruchomości (due diligence) oraz zapewniamy doradztwo przy eliminacji lub minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk
 • Wspieramy klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy
 • Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle i budownictwie 

 

undefined

Nasze doświadczenia

Kliknij i zobacz wybrane projekty z ostatniej dekady

 1. w negocjacjach umowy o budowę i eksploatację autostrady A1 – projekt dotyczący 180 km odcinka Stryków – Pyrzowice. Doradzaliśmy GDDKiA w procesie przetargowym, opracowaniu projektu umowy koncesyjnej oraz w negocjacjach ze zwycięskim oferentem 
 2. w negocjacjach umowy o budowę i eksploatację autostrady A2 – projekt dotyczący 90 km odcinka Stryków – Konotopa 
 3. w negocjacjach umów dotyczących odcinka Świecko – Nowy Tomyśl autostrady A2, prowadzących do finansowego zamknięcia projektu 
 4. w kilkunastu prowadzonych przez GDDKiA postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, m.in. doradztwo w przedmiocie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat (ETC) w Polsce
 • Doradzaliśmy przy budowie Nowego Centrum Łodzi 
 • Doradzaliśmy przy aktualizacji studium wykonalności nowego połączenia kolejowego do Zakopanego i Nowego Sącza 
 • Doradzaliśmy Miastu Warszawa w związku z finansowaniem rozbudowy metra z funduszy strukturalnych UE, oczyszczalni ścieków Czajka oraz w związku z rozwojem sieci tramwajowej 
 • Doradzaliśmy Miastu Wrocław w sprawach dotyczących prawnych aspektów budowy stadionu na UEFA EURO 2012, w szczególności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspieraliśmy inwestycje firm energetycznych 
 • Doradzaliśmy przedsiębiorstwom produkcyjnym z wielu sektorów przy budowie nowoczesnych fabryk i magazynów 
 • Doradzaliśmy przy inwestycjach typu greenfield
 • Reprezentowaliśmy klientów w sporach związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz planami zagospodarowania przestrzennego 
 • Reprezentowaliśmy klientów w złożonych sporach przed sądami i trybunałami arbitrażowymi, między innymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego i podatkowego w związku z rozliczaniem projektów budowlanych o łącznej wartości wielu miliardów euro 
 • Reprezentowaliśmy Polski Związek Pracodawców Budownictwa przed Krajową Izbą Odwoławczą w wygranej sprawie odwołania złożonego przez PZPB w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej na wykonawstwo zastępcze dotyczące wykonania robót budowlanych na liniach kolejowych, prowadzonym przez PKP PLK SA (2018) 
 • Reprezentowaliśmy Polski Związek Pracodawców Budownictwa przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez PZPB w przetargu na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin, prowadzonym przez Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (2018) 
 • Świadczyliśmy kompleksowe usługi prawne związane z organizacją i finansowaniem budowy kilku centrów handlowych 
 • Doradzaliśmy czołowym inwestorom, deweloperom, właścicielom i zarządcom nieruchomości handlowych przy szeregu transakcji nabycia wysokiej klasy nieruchomości handlowych 
 • Doradzaliśmy polskim filiom wiodących międzynarodowych korporacji w procesach budowy nowych budynków fabrycznych i biurowych. Przygotowywaliśmy i negocjowaliśmy szeroki zakres umów: umowy na prace projektowe i budowlane, generalne wykonawstwo oraz dostawę gazu i energii; doradzaliśmy przy transakcjach podziału nieruchomości i leasingu zwrotnego, w sprawach służebności oraz przy rozwiązywaniu umów o roboty budowlane