Global menu

Our global pages

Close

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, generująca dla podmiotów korzystających ze środowiska wiele ryzyk - nie tylko natury wizerunkowej. Często zmieniające się przepisy regulujące ochronę i korzystanie z zasobów naturalnych wymuszają na przedsiębiorcach, aby je na bieżąco monitorowali i dostosowywali swoją działalność do nowych wymagań prawnych.

Zdając sobie sprawę z mnogości obowiązków nakładanych na podmioty korzystające ze środowiska, oferujemy zarówno bieżące, jak i doraźne doradztwo prawne dotyczące wszystkich aspektów ochrony środowiska.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając charakter prowadzonej działalności klienta. Proponujemy rozwiązania ograniczające ryzyka środowiskowe. W zależności od oczekiwań i charakteru sprawy, współpracujemy z doświadczonymi inżynierami oraz konsultantami środowiskowymi. Stawiamy na praktyczne rozwiązywanie potrzeb naszych klientów.

Nasze usługi

 • Doradztwo w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Identyfikacja ryzyk środowiskowych na każdym etapie procesu inwestycyjnego
 • Wsparcie prawne przy uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych
 • Audyty zgodności działalności z wymogami z zakresu prawa ochrony środowiska
 • Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami (w tym odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego)
 • Doradztwo w zakresie emisji do powietrza
 • Ochrona przed hałasem 
 • Pomoc prawna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Doradztwo prawne dotyczące odpowiedzialności za szkodę w środowisku
 • Aspekty prawne związane z handlem uprawnieniami do emisji
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z oddziaływaniem na środowisko