Global menu

Our global pages

Close

Prawo pracy

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników, zarówno w obszarze indywidualnych stosunków pracy (np. umowy o pracę, wykonywanie pracy, odpowiedzialność porządkowa, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę, prowadzenie sporu przed sądem pracy), jak i zbiorowego prawa pracy (np. uzgadnianie ze związkami zawodowymi regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, informowanie związków zawodowych i rady pracowników o planowanych zwolnieniach, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, spory zbiorowe). Mamy również doświadczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W czym możemy pomóc

Wspieramy klientów w szerokim spektrum spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności w zakresie:
 • zatrudnienia pracowników – wybór optymalnej formy zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, rekrutacja i postępowanie sprawdzające, legalność zatrudnienia, przygotowanie umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu menedżerskiego
 • wykonywania pracy przez pracowników – czas pracy, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy, podróże służbowe, korzystanie ze sprzętu służbowego i prywatnego, telepraca, nieobecności w pracy, ocena pracowników i postępowanie naprawcze, zmiana warunków zatrudnienia, umowy lojalnościowe
 • wynagrodzenia za pracę – składniki wynagrodzenia, premie regulaminowe i nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, świadczenia niepieniężne, potrącenia
 • nieprawidłowości w procesie pracy – odpowiedzialność porządkowa pracowników, mobbing, nierówne traktowanie, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, wewnętrze postępowania wyjaśniające
 • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 • zmian organizacyjnych – przejście pracowników do innego pracodawcy, zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika, program dobrowolnych odejść, delegowanie do pracy za granicę, przygotowanie niezbędnych dokumentów
 • rozwiązania umowy o pracę – pomoc w ustaleniu sytuacji faktycznej i dostępnych rozwiązań prawnych, przygotowanie dokumentów obejmujących porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych, udział w spotkaniu z pracownikiem, reprezentowanie pracodawcy w negocjacjach z pracownikiem lub jego przedstawicielem
 • wewnętrznych regulacji pracodawcy – regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polityki regulujące różne dziedziny (np. podróże służbowe, korzystanie ze służbowego sprzętu, zasady poufności)
 • współpracy ze związkami zawodowymi, radą pracowników i przedstawicielami pracowników - układy zbiorowe pracy, przewidziane ustawą porozumienia, wybór rady pracowników i przedstawicieli pracowników, społeczna inspekcja pracy
 • kontroli PIP i ZUS – pomoc w czasie kontroli, przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi na wystąpienie i odwołania od decyzji wydanej przez kontrolujący organ
 • badania dokumentacji pracowniczej i praktyki w sprawach związanych z zatrudnieniem pod kątem zgodności z przepisami prawa  
 • postępowań sądowych – reprezentowanie pracodawców we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego pracowników
 • szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.