Global menu

Our global pages

Close

Restrukturyzacja finansowa i upadłości

 • Pozasądowa restrukturyzacja zadłużenia
 • Nabywanie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym przeprowadzanie analiz prawnych i negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności
 • Inwestowanie w aktywa podmiotów zagrożonych finansowo, w tym finansowanie przejęć i fuzji dotyczących takich aktywów
 • Strukturyzowanie, analiza oraz egzekucja zabezpieczeń
 • Analiza ryzyk dotyczących finansowania strukturyzowanego, sekurytyzacji, finansowania projektów, instrumentów pochodnych i innych produktów finansowych
 • Działanie w charakterze członków Rad Wierzycieli niewypłacalnych spółek, w tym udział w transakcjach sprzedaży spółek w upadłości
 • Reprezentowanie wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości lub w postępowaniach upadłościowych, w tym transgranicznych
 • Prowadzenie sporów w postępowaniach upadłościowych oraz związanych z nimi sporów korporacyjnych
 • Współpraca z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz innymi zarządcami w związku z wnioskami o ogłoszenie upadłości lub postępowaniami upadłościowymi
 • Restrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstw dla pożyczkobiorców i pożyczkodawców, w tym funduszy private equity i ich spółek portfelowych
 • Koordynowanie prac syndyków i innych zarządców oraz kancelarii prawnych w związku z transgranicznymi postępowaniami upadłościowymi i sporami sądowymi
 • Obowiązki członków zarządów spółek na gruncie prawa upadłościowego.