Global menu

Our global pages

Close

Rynki kapitałowe

Świadczymy usługi w trzech obszarach: papiery udziałowe (equity capital markets, ECM), papiery dłużne (debt capital markets, DCM) i doradztwo regulacyjne. Dzięki temu, że jesteśmy częścią globalnej marki Eversheds Sutherland, posiadającej biura w 35 krajach na czterech kontynentach – również w takich, gdzie dynamicznie rozwijają się rynki finansowe – możemy wspierać naszych klientów w inwestycjach wszędzie tam, gdzie prowadzą swój biznes, w tym w Stanach Zjednoczonych i na głównych rynkach kapitałowych Azji i Europy.

ECM

 • Doradztwo przy ofertach publicznych akcji (IPO i SPO) oraz przygotowanie prospektów i memorandów informacyjnych 
 • Doradztwo przy przejęciach i połączeniach spółek publicznych, w tym w drodze wezwań 
 • Doradztwo przy prywatnych emisjach akcji 
 • Doradztwo dla inwestorów w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji, w tym w drodze wezwań 
 • Reprezentacja klientów w związku z wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz NewConnect 
 • Doradztwo w zakresie wycofania akcji z obrotu na GPW lub NewConnect 
 • Obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradztwo w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych 
 • Pomoc w zakresie wdrożenia i raportowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
 • Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z dematerializacją akcji 
 • Programy akcjonariatu pracowniczego – opracowywanie programów opcji menedżerskich oraz innych programów motywacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych
Kontakt: Ewa Szlachetka 

DCM

 • Doradztwo przy ofertach publicznych instrumentów dłużnych oraz przygotowywanie prospektów i memorandów informacyjnych
 • Doradztwo przy prywatnych emisjach instrumentów dłużnych
 • Doradztwo przy restrukturyzacjach wyemitowanych instrumentów dłużnych
 • Obsługa w zakresie wykonania przez emitenta obowiązków przewidzianych w warunkach emisji instrumentów dłużnych
 • Doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji programów emisji 
 • Reprezentacja klientów w związku z wprowadzaniem instrumentów dłużnych do obrotu na Catalyst 
 • Doradztwo w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych 
 • Tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania
Kontakt: Grzegorz Kott

Regulatory

 • Obsługa banków i domów maklerskich i doradztwo w zakresie regulacji dotyczących świadczenie usług maklerskich – kwestie regulacyjne, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, outsourcing
 • Doradztwo przy prawidłowym wypełnianiu wymogów MAR
 • Reprezentacja emitentów, inwestorów i innych podmiotów w postępowaniach przed KNF
 • Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi, transakcjami terminowymi i innymi produktami finansowymi 
 • Doradztwo w zakresie powoływania i działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy, oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych i ich zarządzających 
 • Restrukturyzacje funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, połączenia i nabycia 
 • Sekurytyzacja aktywów
 • Zagadnienia dystrybucji jednostek funduszy UCiTS na rynku polskim 
 • Reprezentacja w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym 
 • Analizy prawne podmiotów działających na rynkach finansowych
Kontakt: Grzegorz Kott