Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert - Zmiany w prawie ważne dla biznesu  

2021

Aby zapoznać się ze wszystkimi publikacjami dotyczącymi kwestii związanych z pandemią COVID-19 kliknij tutaj >

Styczeń

2020

Grudzień

Sierpień

Maj

Marzec

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie
o odpadach

Luty

Raportowanie w oparciu o PSD 2: nowe obowiązki

2019

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń 

2018

Grudzień
Prawo ochrony środowiska – zmiany dotyczące średnich źródeł spalania
Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)

Listopad
Kolejny pakiet zmian podatkowych
Kto skorzysta na zmianie stawki CIT
Nowości w zakresie ochrony środowiska w branży spożywczej

Październik
E-Sprawozdanie finansowe

Wrzesień
Karta podarunkowa jako usługa platnicza?
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Lipiec
Zmiany przepisów o aktach osobowych i „uzwiązkowienie” kontraktorów

Czerwiec
Spór handlowy i wysokie cła na import z USA
Monitoring w miejscu pracy na nowych zasadach
Prosta spółka akcyjna - nowe rozwiązanie dla startupów

Marzec
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Luty
Nowe formy systematycznego oszczędzania na emeryturę
Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach

Styczeń 
Zakaz handlu w niedziele i święta

2017

Październik
50 uproszczeń dla przedsiębiorców
Zmiany w prawie unijnych znaków towarowych

Lipiec
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Przewaga kontraktowa – nowe zasady w obrocie produktami rolno-spożywczymi
Sankcje finansowe w dyrektywie MIFiD 2
Obligatoryjna dematerializacja akcji niepublicznych (prywatnych) spółek akcyjnych

Czerwiec
Zmiany w audycie od 21 czerwca 2017
Łatwiejsze dochodzenie odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji

Kwiecień
Nowe regulacje dotyczące prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią
Ograniczenia w wydawaniu plastikowych toreb zakupowych w sklepach
Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

raniczenia w wydawaniu plastikowych toreb zakupowych w sklepach
Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

Luty
Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Styczeń
Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017

2016

Wrzesień
Nowe obowiązki związane z Rozporządzeniem MAR. Część 2. Opóźnianie raportowania
Zmiany w przepisach regulujących ruch dronów

Sierpień
Zmiany w zakresie prac wzbronionych kobietom i potwierdzania warunków pracy

Lipiec
Nowe obowiązki związane z Rozporządzeniem MAR. Część 1. Raportowanie transakcji

Czerwiec
Co Brexit może oznaczać dla firm z krajów UE działających w Wielkiej Brytanii?
Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników do pracy w innym kraju UE

Kwiecień
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię składania rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Marzec
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia już przewidziane w Kodeksie pracy

Luty
Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym

Styczeń
JEDZ - nowy obowiązkowy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Archiwalne Legal Alerty

Zobacz materiały z wcześniejszych lat

2018

Grudzień
Prawo ochrony środowiska – zmiany dotyczące średnich źródeł spalania
Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)

Listopad
Kolejny pakiet zmian podatkowych
Kto skorzysta na zmianie stawki CIT
Nowości w zakresie ochrony środowiska w branży spożywczej

Październik
E-Sprawozdanie finansowe

Wrzesień
Karta podarunkowa jako usługa platnicza?
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Lipiec
Zmiany przepisów o aktach osobowych i „uzwiązkowienie” kontraktorów

Czerwiec
Spór handlowy i wysokie cła na import z USA
Monitoring w miejscu pracy na nowych zasadach
Prosta spółka akcyjna - nowe rozwiązanie dla startupów

Marzec
Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Luty
Nowe formy systematycznego oszczędzania na emeryturę
Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w ustawie o odpadach

Styczeń 
Zakaz handlu w niedziele i święta

2017

Październik
50 uproszczeń dla przedsiębiorców
Zmiany w prawie unijnych znaków towarowych

Lipiec
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Przewaga kontraktowa – nowe zasady w obrocie produktami rolno-spożywczymi
Sankcje finansowe w dyrektywie MIFiD 2
Obligatoryjna dematerializacja akcji niepublicznych (prywatnych) spółek akcyjnych

Czerwiec
Zmiany w audycie od 21 czerwca 2017
Łatwiejsze dochodzenie odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji

Kwiecień
Nowe regulacje dotyczące prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią
Ograniczenia w wydawaniu plastikowych toreb zakupowych w sklepach
Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

raniczenia w wydawaniu plastikowych toreb zakupowych w sklepach
Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

Luty
Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Styczeń
Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017

2016

Wrzesień
Nowe obowiązki związane z Rozporządzeniem MAR. Część 2. Opóźnianie raportowania
Zmiany w przepisach regulujących ruch dronów

Sierpień
Zmiany w zakresie prac wzbronionych kobietom i potwierdzania warunków pracy

Lipiec
Nowe obowiązki związane z Rozporządzeniem MAR. Część 1. Raportowanie transakcji

Czerwiec
Co Brexit może oznaczać dla firm z krajów UE działających w Wielkiej Brytanii?
Nowe obowiązki pracodawców delegujących pracowników do pracy w innym kraju UE

Kwiecień
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię składania rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Marzec
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia już przewidziane w Kodeksie pracy

Luty
Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym

Styczeń
JEDZ - nowy obowiązkowy dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

2015

Grudzień
Zmiany w reulacjach dotyczących wyrobów medycznych
Witness statement, czyli pisemne zeznania w arbitrażu

Listopad
Implementacja pakietu dyrektyw – nowe obowiązki podmiotów rynku kapitałowego

Październik
Co czeka rynki finansowe w związku ze zmianą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
Unieważnienie umowy Safe Harbour to nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Wrzesień
Numer konta pracownika nie dla komornika
Zmiana uprawnień związanych z rodzicielstwem

Sierpień
Coraz więcej firm i instytucji stawia na biometrię

Lipiec
Umowy na czas określony na nowych zasadach – Senat uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istotne zmiany w zakresie ochrony konsumentów

Maj
Due diligence - czy warto badać dokumenty pracownicze przed nabyciem przedsiębiorstwa?

Kwiecień
Uchylenie przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym, czyli Trybunał Konstytucyjny w roli negatywnego ustawodawcy

Marzec
Nowe regulacje dla spółek tworzonych na podstawie wzorca umowy

Luty
Nowe regulacje dotyczące obligacji
Zmiany w przepisach dotyczących procedur rejestracyjno-ewidencyjnych

Styczeń
Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów
Ustawa o prawach konsumenta. Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi i gwarancji

2014

Grudzień
Zmiana zasad oznakowania towarów – oszczędności dla przedsiębiorców  
Nowelizacja Kodeksu pracy: wstępne badania lekarskie będą uznawane przez kolejnych pracodawców

Listopad
Zmiany w przepisach dotyczących znakowania produktów żywnościowych – więcej obowiązkowych informacji na etykietach i nowy sposób ich prezentacji

Październik
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – nowe reguły gry w przetargach
Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych

Wrzesień
Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące dowodu z dokumentu

Sierpień
Projektowane zmiany w kodeksie cywilnym - definicja dokumentu i nowe formy szczególne

Lipiec
Projektowane zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
Nowa ustawa offsetowa dotycząca zamówień obronnych

Czerwiec
Nowe mechanizmy ratowania przedsiębiorców i ochrony wierzycieli

Maj
Nowe regulacje w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Kwiecień
Projekt ustawy o cenach – ułatwienia dla przedsiębiorców

Marzec
Oczekiwane zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - uporządkowanie nadawania klauzul wykonalności

Luty
Nowe regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Nowelizacja Kodeksu pracy: dodatkowa możliwość zlecania pracy w święta i niedziele
Nowelizacja Pzp – ochrona podwykonawców

Styczeń
Kolejna porcja zmian w prawie energetycznym

2013

Grudzień
PESEL w postępowaniu sądowym

Listopad
Nowelizacja Prawa energetycznego – nowe formy aktywności podmiotów sektora energetycznego

Październik
Projekt ustawy o prawach konsumentów

Wrzesień
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Sierpień
Nowe regulacje w zakresie urlopu wychowawczego
Nowelizacja Kodeksu pracy: dłuższe okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy

Lipiec
Implementacja dyrektywy UCITS IV w Polsce

Czerwiec
Dłuższe urlopy dla rodziców

Maj
Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Kwiecień
Propozycja IV Dyrektywy AML już znana

Marzec
Nowe prawo pocztowe

Luty
Zmiany w zasadach rozliczania podróży służbowych
Nowe regulacje w zakresie spamu i cookies

Styczeń
Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
Wybrane zmiany w regulacjach prawnych sektora energetycznego w 2013 roku 

2012  

Grudzień
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie współdziałania pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach dotyczących pracowników

Listopad
Nowelizacja ustawy Pzp – implementacja dyrektywy obronnej i nowe rozwiązania w zamówieniach klasycznych

Październik
Za święto przypadające w dzień wolny przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy

Wrzesień
Założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Sierpień
Zmiana opłaty za pierwsze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nowelizacja ustawy Pzp - nowe przesłanki wykluczenia wykonawców

Lipiec
Elektroniczny odpis KRS ważny jak papierowy

Czerwiec
E-protokoły już wkrótce powszechne w polskich sądach

Maj
Nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie skutków niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony

Kwiecień
S-24 czyli założenie spółki z o.o. w 24 h

Marzec
Projekt nowych ram prawnych dla ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej
Nowe formularze KRS

Luty
Przetwarzanie danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców - nowe zasady

Styczeń
Dłuższe urlopy dla rodziców w 2012 r.

2011

Grudzień
Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej

Listopad
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Październik
Ułatwienia w zakresie łączenia i dzielenia spółek handlowych
Badania lekarskie osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych

Wrzesień
Badanie trzeźwości pracownika

Sierpień
Umowy o pracę na czas określony
Kara grzywny za bezczynność organu administracji publicznej

Lipiec
Państwo przyjazne przedsiębiorcom – zniesienie barier administracyjnych
„Cena wyjściowa” w reklamach

Czerwiec
Konsekwencje karne niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Maj
Projekt dyrektywy o prawach konsumentów

Kwiecień
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Marzec
Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych
Gwarancja udzielona bez wynagrodzenia - nieodpłatne świadczenie dla spółki, której zobowiązanie zostało zabezpieczone

Luty
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – ważne zmiany
Zmiana obowiązków podmiotów wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

Styczeń
Zmiany podatkowe w 2011 roku

2010

Grudzień
Zmiany przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych

Listopad
Nowe święto i nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia

Październik
Opłaty lotniskowe - projekt nowej regulacji

Wrzesień
Udostępnianie informacji gospodarczych

Sierpień
Zmiana zakresu prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych

Lipiec
Nowe przepisy dotyczące urlopów szkoleniowych

Czerwiec
Kurator osoby prawnej - nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Maj
"Złota akcja” po zmianach

Kwiecień
Zmiana przepisów dotyczących modyfikacji powództwa

Marzec
Doręczanie pism między profesjonalnymi pełnomocnikami – zmiana przepisów
Zarządzanie częstotliwościami radiowymi - ważne orzeczenie NSA

Luty
Podziemne składowanie dwutlenku węgla (CCS) – regulacje unijne

Styczeń
Uwierzytelnianie dokumentów - liberalizacja przepisów

2009

Grudzień
Unijna nowelizacja prawa telekomunikacyjnego

Listopad
Telekomunikacja: zielone światło dla nowego wykorzystania częstotliwości radiowych w paśmie 900 MHz

Październik
Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Nowelizacja ustawy o języku polskim

Wrzesień
Złagodzenie rygorów formalnych w procedurze gospodarczej
Aukcje częstotliwości radiowych – jak to działa?

Sierpień
Nowe przepisy antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracowników
„Plan B” oddłużenia szpitali – „Ratujemy polskie szpitale”

Lipiec
Częstotliwości radiowe pod młotek?
Rady pracowników – zmiana przepisów

Czerwiec
Opodatkowanie aportu podatkiem VAT

Maj
Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

Kwiecień
Zmiany w zastawie rejestrowym

Marzec
Pozew zbiorowy w Polsce
Program 'leniency', czyli jak uniknąć kary za naruszenie reguł konkurencji

Luty
Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Styczeń
Zniesienie zasady walutowości
Zmiana Kodeksu spółek handlowych

2008

Grudzień
Nowe regulacje dotyczące reklamy produktów leczniczych

Listopad
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Październik
System gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Wrzesień
Pranie brudnych pieniędzy - projekt implementacji tzw. trzeciej Dyrektywy

Sierpień
Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Lipiec
Zmiana na stanowisku Prezesa UOKiK - zmiana w polityce nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców?

Czerwiec
Operatorzy telekomunikacyjni jako instytucje płatnicze

Maj
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Kwiecień
Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Marzec
Nowa Polska Klasyfikacja Działalności

Luty
Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych – wkrótce możliwe

Styczeń
Nowe regulacje dotyczące zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

2007

Grudzień
Czy bony i paczki dla pracowników mogą być finansowane z Funduszu Socjalnego?

Listopad
Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Październik
Telepraca - nowa forma wykonywania pracy

Wrzesień
Obiekty wielkopowierzchniowe - nowe regulacje prawne

Sierpień
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
Zmiany w regulacjach dotyczących umowy ubezpieczenia

Lipiec
Recepty lekarskie - nowe regulacje prawne

Czerwiec
Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw

Maj
Możliwości redukcji ryzyka kredytowego
Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Kwiecień
Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne

Marzec
Postępowanie w sprawach gospodarczych - zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego
Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Luty
Co nowego w prawie pracy?

Styczeń
Istotne zmiany w dokonywaniu opłat skarbowych

2006

Grudzień
Zmiany w KSH - dodatkowe obowiązki informacyjne
Zmiany w przepisach prawa pracy

Październik
Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wrzesień
Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Sierpień
Oczekiwane zmiany w oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych

Lipiec
Ustawa o nadzorze nad rynkami finansowymi

Czerwiec
Istotne zmiany w prawie zamówień publicznych

Maj
Nowy obowiązek pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

Kwiecień
Nowa regulacja kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Marzec
Rejestracja domeny .eu - 7 kwietnia koniec przywilejów

Luty
Mediacja – nowa instytucja w postępowaniu cywilnym

Styczeń
Europejski Tytuł Egzekucyjny