Global menu

Our global pages

Close

Open-source intelligence and detective finding of information for the security of business transactions

On 7 June 2016 in Warsaw, the 53rd seminar in the cycle of Corporate Information will be held – Open-source interview and detective finding of information for the security of business transactions. Tomasz Zalewski was invited to the group of speakers.

The programme will include, among others:

 • Increasing the safety of business transactions.
 • Credit information agency as an information source of open-source intelligence. Competition intelligence - the methods of checking the business rivals. What information and intelligence analysis do the Polish companies order?
 • Opportunities and threats for the functioning of the open-source intelligence and development of the credit information agencies. Financial statements of companies as a source of intelligence - what to find, where to look?
 • Legal limits of lawful acquisition of information in the tasks of the open-source intelligence and detective finding of economic information

Tomasz Zalewski was invited to give a lecture on the Rules for the protection of confidential information in business practice. His lecture will cover, among others:

 • What is and what is not a trade secret? Examples and cases.
 • Confidential and open – where is the boundary?
 • How to practically protect the company's secret?

 1. statutory protection
 2. contractual protection (NDA)
 3. technical protection
 4. protection in court proceedings

 • The secret of the company in the cloud
 • Limitations of the secret protection in public procurement

The event is organised by the Centre for the Promotion of Information Technology

More information and registration form

 

 

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Warszawie odbędzie się 53. seminarium w cyklu Informatyka Korporacyjna - Biały wywiad i detektywistyczne pozyskiwanie informacji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Do grona prelegentów zaproszony został Tomasz Zalewski.
W programie spotkania między innymi:
Podnoszenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Wywiadownie gospodarcze jako źródła informacji białego wywiadu. Wywiad konkurencyjny – metody sprawdzania rywali biznesowych. Jakie informacje i analizy wywiadowcze zamawiają polskie firmy?
Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania białego wywiadu i rozwoju wywiadowni gospodarczych. Sprawozdania finansowe firm jako źródła wywiadowcze - co znaleźć, gdzie szukać?
Prawne granice legalnego pozyskiwania informacji w realizacji zadań białego wywiadu i detektywistycznego pozyskiwania informacji gospodarczych.
Tomasz Zalewski zaproszony został do poprowadzenia prelekcji pt. Zasady ochrony informacji poufnych w praktyce biznesowej. W planie jego wykładu znajdą się m.in.:
Co jest a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa? Przykłady i kazusy
Poufne a jawne - gdzie jest granica?
Jak praktycznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
1. ochrona ustawowa
2. ochrona umowna (NDA)
3. ochrona techniczna
4. ochrona w postępowaniach sądowych
Tajemnica przedsiębiorstwa w chmurze
Ograniczenia ochrony tajemnicy w zamówieniach publicznych
Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Promocji Informatyki.
Więcej informacji i formularz rejestracyjny
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/bwd/index.php