Global menu

Our global pages

Close

Odborné články

Kozoň, F (2021)
Možno podmieniť konanie za spoločnosť súčasným konaním prokuristu a konateľa s účinnosťou voči tretím osobám?
epravo.sk, 30. 11. 2021

Brath Liebscherová, K (2021)
Čo môžeme robiť s kuchynským odpadom
Odpadové hospodárstvo 11/2021; 8 - 9

Derevjaniková, D / Tóthová, A (2021)
Súdny dvor EÚ podporil nezávislosť prevádzkovateľov sietí a sústav, ako aj regulačných orgánov
Odpadové hospodárstvo 11/2021 - Energo; 24 - 25

Brath Liebscherová, K / Šlauková, P (2021)
Zásady správneho trestania pri porušení integrovaného povolenia
Odpady 10/2021; 12 - 15

Šlauková, P / Tóthová, A (2021)
Musí mať uchádzač pri verejnom obstarávaní súhlas s cezhraničnou prepravou odpadov už pri predkladaní ponuky?
Odpadové hospodárstvo 10/2021; 8 - 9

Tóthová, A (2021)
Nabíjanie stanice pre elektromobily sa stávajú trendom súčasnosť
Odpadové hospodárstvo 10/2021 - Energo; 24 - 25

Sadloňová, M / Tóthová, A (2021)
Ako posúdil Súdny dvor EÚ prípad cezhraničnej prepravy zmesi papierových odpadov
Odpadové hospodárstvo 9/2021; 8 - 9

Tóthová, A (2021)
Zmeny v zákone o tepelnej energetike, resp. možnosť odpojenia sa od centrálneho zásobovania teplom
Odpadové hospodárstvo 9/2021 - Energo; 22 - 23

Tóthová, A / Derevjaniková, D (2021)
Čo môže žiadať kataster, resp. Apostille v katastrálnom konaní
epravo.sk, 3. 9. 2021

Brath Liebscherová, K (2021)
Podarí sa zlepšiť zálohový systém krátko pred jeho spustením?
Odpadové hospodárstvo 8/2021; 8 - 9

Macej, J (2021)
Repowering prinesie niektorým výrobcom elektriny z OZE povinné predľženie podpory
Odpadové hospodárstvo 8/2021 - Energo; 22 - 23

Macej, J (2021)
Je možný prevod nehnuteľnosti na základe neplatnej zmluvy?
epravo.sk, 3. 8. 2021

Brath Liebscherová, K (2021)
Kuchynský odpad ako vedľajší živočíšny produkt
Odpady 7-8/2021

Tóthová, A (2021)
Next Generation EU: Nové investície do zdravotnej starostlivosti
epravo.sk, 13. 7. 2021

Macej, J (2021)
Pripravuje sa zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu
Odpadové hospodárstvo 7/2021; 8 - 9

Sadloňová, M (2021)
Vyjadrenie Súdneho dvora k pojmu zariadenie a prevádzkovateľ podľa smernice o obchodovaní s emisnými kvótami
Odpadové hospodárstvo 7/2021 - Energo; 22 - 23

Vernarcová, H (2021)
Čas pracovnej pohotovosti
epravo.sk, 25. 6. 2021

Petrovičová, S (2021)
Povinný transparentný účet v svetle práva SR a EÚ
Odpadové hospodárstvo 6/2021; 8 - 9

Tóthová, A / Oleš, A (2021)
Právo na podporu obnoviteľných zdrojov nie je nemenné
Odpadové hospodárstvo 6/2021 - Energo; 22 - 23

Sadloňová, M (2021)
Ako sa v Taliansku vysporiadali s (ne)platením nájomného za nebytové priestory počas Covid-19?
epravo.sk, 25. 5. 2021

Sadloňová, M (2021)
Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadov z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy (2.)
Odpady 5/2021; 7 - 9

Šlauková, P (2021)
Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru?
epravo.sk, 27. 4. 2021

Sadloňová, M (2021)
Minimálne sadzby na triedený zber a zhodnotenie odpadu z hľadiska práva Európskej únie a Ústavy
Odpady 4/2021; 11 - 13

Oleš, A / Liebscherová, K (2021)
Program odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025
Odpadové hospodárstvo 4/2021; 8 - 9

Macej, J (2021)
Ako je to s prípravou predĺženia podpory pre výrobcov zelenej energie
Odpadové hospodárstvo 4/2021 - Energo; 22 - 23

Sapáková, J / Šlauková, P (2021)
Hromadné prepúšťanie nie je len záležitosťou veľkých nadnárodných spoločností
epravo.sk, 6. 4. 2021

Šlauková, P (2021)
Ako vplýva novela Obchodného zákonníka na možnosť uloženia prokúry fyzickou osobou - podnikateľom?
epravo.sk, 5. 3. 2021

Petrovičová, S (2021)
„Vianočna“ dohoda o obchode a spolupráci: úspešné ukončenie rokovaní o brexite
epravo.sk, 19. 2. 2021

Liebscherová, K / Kozoň, F (2021)
IEP predstavil hlavné závery zo štúdie "Čo s bratislavským odpadom?"
Odpadové hospodárstvo 2/2021; 8 - 9

Sadloňová, M (2021)
Odňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy spôsobuje komplikácie výrobcom OZE
Odpadové hospodárstvo 2/2021 - Energo; 22 - 23

Macej, J (2021)
K viazanosti najvyššieho súdu dovolacími dôvodmi z pohľadu Ústavného súdu SR
epravo.sk, 2. 2. 2021

Tóthová, A / Oleš, A (2021)
Rakúsky model triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov ako vzor pre Slovensko?
Odpady 01/2021; 2 - 5

Oleš, A (2021)
Návrh novej súdnej mapy
epravo.sk, 19. 1. 2021

10 otázok pre ... Janu Sapákovú
epravo.sk, 13. 1. 2021

Liebscherová, K (2021)
Ako bude vyzerať úprava odpadu pred skládkovaním
Odpadové hospodárstvo 1/2021; 8 - 9

Sadloňová, M (2021)
Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót
Odpadové hospodárstvo 1/2021 - Energo; 22 - 23

Liebscherová, K (2020)
Ďalšie zmeny zákona o odpadoch ešte v tomto roku
Odpady 11/2020; 3 - 7

Macej, J (2020)
Ako postupovať pri porušení predkupného práva k nehnuteľnosti
epravo.sk, 12. 11. 2020

Liebscherová, K (2020)
Ako bude vyzerať boj proti environmentálnej kriminalite v najbližších rokoch
Odpadové hospodárstvo 10/2020; 8 - 9

Šlauková, P / Sadloňová, M (2020)
Vybrané otázky smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
Odpadové hospodárstvo 10/2020 - Energo; 22 - 23

Maďarová, H (2020)
Schrems II: zásadná zmena v podmienkach prenosu osobných údajov mimo EÚ
epravo.sk, 1. 10. 2020

Šlauková, P (2020)
Máte nájomnú zmluvu na dobu určitú? Ste si istý, že skončí uplynutím doby?
epravo.sk, 2. 9. 2020

Liebscherová, K (2020)
Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?
odpady-portal.sk, 12. 8. 2020

Oleš, A (2020)
Budú gastrolístky dobrovoľné?
epravo.sk, 4. 8. 2020

Sadloňová, M (2020)
Vedľajší produkt v odpadovom hospodárstve
Odpady 7-8 2020; 2 - 3

Macej, J (2020)
Možno zažalovať štát v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami?
epravo.sk, 10. 7. 2020

Štrbová Marková, P (2020)
Likvidácia, teraz alebo .... neskôr výrazne komplikovanejšie
epravo.sk, 24. 6. 2020

Hager, B (2020)
O právnej neprípustnosti zákazu dovozov odpadu - "Diaľnica do Košíc" pre ministra životného prostredia
Odpadové hospodárstvo 6/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Stav konca odpadu pri chýbajúcich vnútroštátnych kritériách
Odpadové hospodárstvo 6/2020 - Energo; 22 - 23

Maďarová, H (2020)
Monitorovanie zamestnancov skrytými kamerami nemusí byť protiprávne
epravo.sk, 5. 6. 2020

Petrovičová, S (2020)
Férová hospodárska súťaž v čase pandémie: nemožný scenár alebo nevyhnutný predpoklad riadneho zvládnutia aktuálneho stavu?
epravo.sk, 28. 5. 2020

Liebscherová, K (2020)
COVID-19 ovplyvňuje legislatívu v oblasti životného prostedia
Odpadové hospodárstvo 5/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Hromadné odňatie podpory výrobcom elektriny z OZE sa opakuje
Odpadové hospodárstvo 5/2020 - Energo; 22 - 23

Liebscherová, K (2020)
Správa Európskej komisie o Slovensku – výzvy pre novú vládu v oblasti obehového hospodárstva a nakladania s odpadmi
Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie č. 4/2020; 16 - 18

Kozoň, F (2020)
Meranie teploty zamestnancov v čase COVID-19
epravo.sk, 14. 5. 2020

Kozoň, F (2020)
Je výpoveď daná zamestnancovi v preddôchodkovom veku v rozpore s dobrými mravmi?
epravo.sk, 16. 4. 2020

Sadloňová, M (2020)
Kto by mal kontrolovať zloženie zbernej nádoby?
Odpadové hospodárstvo 4/2020; 8 - 9

Macej, J (2020)
Najvyšší súd rozhodol v kauze G-komponent
Odpadové hospodárstvo 4/2020 - Energo; 22 - 23

Stríž, M (2020)
Ukončovanie starých exekučných konaní a paušálne trovy exekútora v podnikateľskej praxi
epravo.sk, 2. 4. 2020

Sapáková, J / Stríž, M (2020)
Koronavírus na pracovisku - práva a povinnosti zamestávateľa - pokračovanie
epravo.sk, 13. 3. 2020

Liebscherová, K (2020)
Cezhraničná preprava živočíšnej múčky
Odpadové hospodárstvo 3/2020; 8 - 9

Sadloňová, M (2020)
Pravidlá aukcie na nové zdroje na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Odpadové hospodárstvo 3/2020 - Energo; 22 - 23

Sapáková, J / Stríž, M (2020)
Koronavírus na pracovisku – práva a povinnosti zamestnávateľa
epravo.sk, 6. 3. 2020

Rychter Urban, T (2020)
Nová smernica proti praniu špinavých peňazí myslí aj na kryptomeny
epravo.sk, 3. 3. 2020

Macej, J (2020)
Ako postupovať pri zrušení zmluvy o prevode nehnuteľnosti?
epravo.sk, 18. 2. 2020

Tóthová, T (2020)
Čo prinesie Európsky ekologický dohovor
Odpadové hospodárstvo 2/2020 - Energo, 22 - 23

Kozoň, F / Liebscherová, K (2020)
Zmeny zákona o odpadoch účinné od 27. 12. 2019
Odpadové hospodárstvo 2/2020; 8 - 9

Oleš, A / Stríž, M (2020)
Zmeny v pracovnom práve v roku 2020
epravo.sk, 14. 1. 2020