Global menu

Our global pages

Close

Financovanie, kapitálové a finančné trhy, Slovensko

Náš tím poskytoval právne poradenstvo pri celom rade transakcií v oblasti kapitálového trhu, vrátane štrukturácie a zakladania investičných fondov, revízie depozitárskych a manažérskych zmlúv. Poskytujeme právne poradenstvo pri celom rade transakcií v oblasti finančného práva, vrátane akvizičného financovania, financovania projektov s nehnuteľnosťami, projektového financovania a produktov v oblasti spotrebiteľského financovania.

Naši experti majú rozsiahle vedomosti a skúsenosti ohľadne právnych aspektov licencovania, marketingu a investovania do celého radu regulovaných právnych foriem, vrátane investičných fondov, bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi a emitentov cenných papierov, rovnako ako ohľadne úverových transakcií, vrátane ich štruktúrovania a vyjednávania.

Medzi nami poskytované právne služby patrí najmä poradenstvo pri:

 • Zakladaní fondov kolektívneho investovania, vrátane príprav potrebnej korporátnej dokumentácie.
 • Zastupovaní právnických i fyzických osôb v konaniach vedených regulátorom.
 • Príprave a vyjednávaní zmlúv s kontaktnou bankou, depozitárskych zmlúv, zmlúv o správe a najrôznejších distribučných zmlúv.
 • Kontrole súladu marketingových materiálov a predajných manuálov s regulačnými požiadavkami.
 • Príprave podaní a regulačných dotazníkov, riešení najrôznejších regulačných problémov v oblasti kapitálových trhov (plnenie oznamovacích povinností, zastupovanie v sankčných konaniach a pod.).
 • Podpore pri implementácii nových regulačných požiadaviek do vnútorných procesov finančných inštitúcií (napr. MiFID, AML).
 • Príprave povinných ponúk prevzatia, realizáciách práva výkupu akcií hlavným akcionárom (tzv. squeeze-out), pri kótovaní investičných nástrojov alebo naopak pri ich vyradení z obchodovania na trhu s investičnými nástrojmi.
 • Riešení problémov súvisiacich s podozrivými obchodmi na kapitálovom trhu (vrátane obchodov so zneužitím vnútorných informácií, tzv. insider dealing).
 • Vytváranie pravidiel zamedzujúcich manipulácii s kapitálovým trhom.
 • Štruktúrovaní financovania (príprava a vyjednávanie Term Sheetu a mandátnych zmlúv).
 • Príprave a vyjednávaní úverovej a zabezpečovacej dokumentácie.
 • Refinancovaní existujúceho zadĺženia, vrátane uvoľnenia pôvodných zabezpečovacích inštrumentov.
 • Právnych previerkach (tzv. due diligence) pre veriteľov i dlžníkov, vrátane preskúmania správ o výsledkoch právnych previerok vyhotovených inými právnymi poradcami.
 • Formovaní vlastníckych štruktúr spoločností a fondov (pre účely financovania, daňové účely a i.).
 • Príprave a vyjednávaní podmienok korporátnych, ako i spotrebiteľských bankových produktov (vrátane úverov, úschov a investičných produktov).