Global menu

Our global pages

Close

Konkurz a reštrukturalizácia

Náš tím poskytuje klientom komplexné poradenstvo v oblasti konkurzného práva. Poradenstvo poskytujeme dlžníkom v rámci konkurzného konania, vrátane predinsolvenčnej fázy, aj veriteľom pri uplatňovaní ich pohľadávok, vyjednávanie s konkurzným správcom a v súvisiacich právnych sporoch.

Máme skúsenosti s nadobudnutím majetku v rámci konkurzných konaní. Náš tím má bohaté skúsenosti s reštrukturalizačnými procesmi, vrátane súvisiacich analýz možných korporátnych štruktúr a spolupráce s renomovanými ekonomickými a daňovými odborníkmi.

Reštrukturalizácia môže byť riešením aj pre Váš biznis - viac nájdete TU .

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

  • Analýza právneho postavenia dlžníka / veriteľa s ohľadom na hroziaci úpadok, zabezpečenie komplexného procesu reštrukturalizácie.
  • Poradenstvo veriteľom pri podaní prihlášok a v súvisiacich sporoch (hlavne spory o určenie pravosti, výšky či poradia pohľadávky a o vylúčení majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu), zastupovanie vo veriteľských orgánoch.
  • Analýza možných riešení úpadku.
  • Príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, zastupovanie dlžníka v konkurznom konaní, zastupovanie členov manažmentu v prípade sporu o náhradu škody.
  • Právna podpora pri príprave reštrukturalizačných plánov.