Global menu

Our global pages

Close

Konkurz a reštrukturalizácia

Náš tím poskytuje klientom komplexné poradenstvo v oblasti konkurzného práva. Zastupujeme dlžníkov, vrátane poradenstva vo fáze pred vstupom do konkurzného konania, ako aj veriteľov, a to pri prihlasovaní ich pohľadávok, ako aj pri vyjednávaní so správcom konkurznej podstaty, vrátane vedenia súvisiacich právnych sporov.

Máme skúsenosti s nadobudnutím majetku v rámci konkurzných konaní. Náš tím má bohaté skúsenosti s reštrukturalizačnými procesmi, vrátane súvisiacich analýz možných korporátnych štruktúr a spolupráce s renomovanými ekonomickými a daňovými odborníkmi.

Naša kancelária vie zabezpečiť komplexný proces reštrukturalizácie (tzv. ochrana pred veriteľmi) spoločnosti v spolupráci s licencovaným správcom a advokátom, a to počnúc vypracovaním reštrukturalizačného posudku až po potvrdenie reštrukturalizačného plánu súdom a výkon dozornej správy.

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

  • Analýza právneho postavenia dlžníka / veriteľa s ohľadom na hroziaci úpadok, zabezpečenie komplexného procesu reštrukturalizácie.
  • Poradenstvo veriteľom pri podaní prihlášok a v súvisiacich sporoch (hlavne spory o určenie pravosti, výšky či poradí pohľadávky a o vylúčení majetku z podstaty úpadcu), zastupovanie vo veriteľských orgánoch.
  • Analýza možných riešení úpadku.
  • Príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu, zastupovanie dlžníka v konkurznom konaní, zastupovanie členov manažmentu v prípade sporu o náhradu škody.
  • Právna podpora pri príprave reštrukturalizačných plánov.