Global menu

Our global pages

Close

Nehnuteľnosti a stavebné právo, Slovensko

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa administratívnych komplexov i stavieb pre retail, logistické areály, priemyselné a bytové výstavby i nadobudnutie pozemkov. Taktiež máme bohaté skúsenosti s výstavbou zariadení v oblasti energetiky (napr. solárne elektrárne, veterné parky, spaľovne biomasy).

Naši právnici majú hlboké vedomosti akýchkoľvek právnych aspektov s transakciami nehnuteľností, vrátane akvizičných procesov, výstavby, leasingových operácií, správy rozsiahlych komplexov a financovania.

Poskytujeme taktiež právne poradenstvo vo všetkých fázach stavebného a schvaľovacieho konania. Vzhľadom na veľkú citlivosť verejnosti je potrebné hlavne pri projektoch infraštruktúry a veľkých investičných projektoch zohľadniť všetky právne aspekty, ktoré sa týchto projektov týkajú.

Naša kancelária je členom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Medzi nami poskytované právne služby patrí najmä poradenstvo pri:

 • Kúpe a predaji nehnuteľností, ako pozemkov (greenfield aj brownfield), tak aj budov (vrátane kancelárskych, obchodných a skladovacích).
 • Štrukturovaní a prevodoch akcií/podielov v projektových spoločnostiach s nehnuteľnosťami a fondoch.
 • Formovaní vlastných štruktúr spoločností a fondov vlastniacich nehnuteľnosti (pre účely financovania, daňové účely, atď.).
 • Predaji a spätnom nájme komerčných nehnuteľností i portfólií nehnuteľností.
 • Developmente obchodných centier.
 • Právnych previerkach (tzv. due diligence) pre predávajúcich i kupujúcich, vrátane organizovania a riadenia data roomu; ďalej taktiež pri preskúmaní správ o výsledkoch právnych previerok vyhotovených inými právnymi poradcami.
 • Pri výstavbe, vrátane prípravy a vyjednávania zmluvy o kompletnej dodávke diela (tzv. EPC) a v rámci územného a stavebného konania.
 • Development fotovoltických elektrární.
 • Vyjednávaní poistenia finančných strát súvisiacich s chybou právneho titulu k nehnuteľnostiam (tzv. title insurance).
 • Správe komerčných nehnuteľností (na strane prenajímateľa i nájomcu), vrátane zelených nájmov (tzv. green leases) a developmentu obchodných centier.
 • Zastupovaní v stavebnom konaní, zabezpečení stavebného povolenia pre projekty infraštruktúry (napr. letisko, pozemné komunikácie, nákupné centrá, technologické a priemyselné parky, otvorenie a rozširovanie lyžiarskych stredísk, budovanie železničných tratí).
 • Právnom poradenstve pri riešení stavebných sporov a sporov vzniknutých zo zmluvy o dielo.
 • Posudzovaní vplyvov na životné prostredie a posudzovaní strategických dokumentov.
 • Plánovaní, schvaľovaní a výstavbe vodohospodárskych projektov infraštruktúry (kanalizácie, protipovodňové opatrenia).
 • Projektoch cezhraničnej infraštruktúry (vedenie plynu a elektrickej energie).
 • Výbere miesta realizácie projektu v súlade s požiadavkami územného plánu a zastupovania v schvaľovacom konaní vrátane koordinácie s úradmi, znalcami a ďalšími osobami s rozhodovacími právomocami.
 • Podpora pri komunikácii s verejnosťou.
 • Zastupovaní v konaniach o zmene funkčného využitia územia.