Global menu

Our global pages

Close

Zastupovanie v súdnych sporoch a arbitrážnych konaniach, Slovensko

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi všetkých stupňov, a to v civilnom a správnom súdnictve, ako aj pred rozhodcovskými súdmi. Našich klientov zastupujeme pri vymáhaní pohľadávok, vrátane správy rozsiahleho portfólia pohľadávok.

Bohaté skúsenosti máme hlavne v oblasti daňových sporov, sporov súvisiacich so zmluvami vo výstavbe a oblasti nekalej súťaže. Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri posudzovaní rizika vzniku sporu, kedy najmä analyzujeme možné postupy, nebezpečenstvá sporu a tým súvisiace náklady.

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

  • Analýza možných riešení sporov, súvisiacich rizík, návrh vhodných alternatív postupu.
  • Príprava procesných dokumentov, hlavne žalôb a vyjadrení.
  • Zastupovanie klienta vo všetkých stupňoch konania, vrátane exekučného konania.
  • Správa a vymáhanie pohľadávok.