Global menu

Our global pages

Close

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, Slovensko

V oblasti verejného hospodárskeho práva budú v nasledujúcich rokoch v popredí predovšetkým otázky práva životného prostredia. Na význame budú získavať ako pre podnikateľov v každej fáze firemného vedenia, tak v oblastiach stavebného práva alebo územného plánovania. V priemyselných krajinách je to spôsobené rastúcim povedomím o dôležitosti životného prostredia, ale aj požiadavkou kapitálového trhu, aby boli podnikateľské činnosti vykonávané v súlade s princípmi ochrany životného prostredia, ako i náchylnosti k vzniku konfliktov medzi záujmami priemyslu a záujmami verejnosti.

Nakladanie s odpadmi v Českej republike a v Slovenskej republike prechádza zásadnou zmenou od skladovania k trvalým metódam zhodnocovania odpadu. Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo pri týchto procesoch a vďaka veľkému množstvu publikácií a prednášok si na tomto trhu vybudovala vedúce postavenie. Naša kancelária je partnerom portálu www.odpady-portal.sk.Prevádzka priemyselných zariadení je podrobená stále sa sprísňujúcej právnej regulácii, a to hlavne vďaka právnym predpisom EÚ a zvýšenému záujmu zo strany verejnosti (kľúčové slovo „Aarhuský dohovor“). V tejto oblasti vznikajú často zložité právne otázky, ktorých riešením sa zaoberáme.

Medzi nami poskytované právne služby patria najmä:

 • Právo regulujúce prevádzku priemyselných zariadení (nové povolenia a zmeny).
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a posudzovanie strategických dokumentov.
 • Právna podpora pri zabezpečovaní súladu so stavom techniky.
 • Právo v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody.
 • Právo v oblasti ochrany ovzdušia.
 • Právo v oblasti chemických látok (REACH).
 • Právo v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (Seveso II).
 • Právne poradenstvo pri sanácii starých ekologických záťaží.
 • Právne poradenstvo v oblasti prieskumu a ťažby nerastného bohatstva.
 • Právne poradenstvo v oblasti zachytávania a ukladania CO2.
 • Management schvaľovacích konaní a hodnotenia ich aktuálneho stavu.
 • Právne poradenstvo pre zväzy a úrady v oblasti práva životného prostredia.
 • Schvaľovanie a prevádzka zariadení určených na nakladanie s odpadmi.
 • Schvaľovanie, prevádzka, likvidácia a následná starostlivosť o skládky.
 • Právne poradenstvo týkajúce sa nakladania s obalmi, elektrickými zariadeniami, batériami a iné systémové riešenia.
 • Vypracovanie konceptov pre projekt „Energia z odpadu“.
 • Schvaľovanie zariadení pre zhodnocovanie odpadov a zariadení pre zber a nakladanie s odpadmi.
 • Poradenstvo pri cezhraničnej preprave odpadov – notifikačná povinnosť.
 • Aplikácia zásady prednostného spracovania odpadov a jej zmluvné zabezpečenie (zmluvy o nakladaní s odpadmi).
 • Právne poradenstvo ohľadne vhodného spracovania, zhodnotenia a likvidácie odpadu.