Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Asianajotoimisto Oy

Yleiset toimeksiantoehdot 1.11.2021

1. Yleistä

Eversheds Asianajotoimisto Oy (jäljempänä ”Eversheds”) on osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 2556202-6 ja rekisteröity osoite on Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Suomi.

Näissä Yleisissä toimeksiantoehdoissa ”Vastuuosakas” tarkoittaa toimeksiantoa koskevissa asiakirjoissa yksilöityä osakasta, joka on vastuussa asiakkaan ja Evershedsin välisestä toimeksiantosuhteesta.

”Eversheds Sutherland -yksikkö” tarkoittaa Eversheds Sutherland (International) LLP:n ja Eversheds Sutherland (US) LLP:n jäsenyrityksiä sekä niiden hallinnassa olevia, johtamia tai sidosyrityksiä taikka Eversheds Sutherland (Europe) Limitedin jäsenyrityksiä. Eversheds Asianajotoimisto Oy on Eversheds Sutherland (Europe) Limitedin jäsenyritys.

Eversheds Sutherland on tunnus, jonka alla Eversheds Sutherland -yksiköt tarjoavat asianajo- ja muita palveluita asiakkaille ympäri maailman.

Mikään Eversheds Sutherland -yksikkö ei ole vastuussa muiden Eversheds Sutherland -yksiköiden toimista tai laiminlyönneistä, eikä millään Eversheds Sutherland -yksiköllä ole oikeutta tehdä sopimuksia tai sitoutua velvoitteisiin toisen Eversheds Sutherland -yksikön puolesta.

Jokainen Eversheds Sutherland -yksikkö tarjoaa asianajopalveluita tietyillä lainkäyttöalueilla, ja siihen sovelletaan sen valtion tai niiden valtioiden lakeja ja ammattisääntelyä, jossa se toimii.

Tieto yritysasiakkaan ja yhteyshenkilön nimestä ja yritysasiakkaalle suoritetun toimeksiannon luonteesta jaetaan tarvittaessa muiden Eversheds Sutherland -yksiköiden kanssa seuraaviin tarkoituksiin (soveltuvien luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja asianajosalaisuutta koskevien vaatimusten sekä asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa mahdollisesti aikaisemmin sovittujen ehtojen puitteissa): esteellisyyksien tarkistaminen, vakuutusasiat, yritystoiminnan kehittäminen, yhteisneuvonta, tutkimus, toiminnan hallinnointi, kehitys ja koulutus.

Näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan Evershedsin asiakkaalle tarjoamiin palveluihin, ja ne korvaavat aiemmin toimittamamme yleiset toimeksiantoehdot. Voimme muuttaa näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja tulevaisuudessa erityisesti vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöjä.  Näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja (kulloinkin päivitetyssä muodossaan) sovelletaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

Toimistomme asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Heidän lisäkseen toimistomme henkilökunta kokonaisuudessaan on velvoitettu noudattamaan lakeja, salassapitomääräyksiä sekä eettisiä ohjeita kuten Suomen Asianajajaliiton antamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Osana hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita tarkistamme ennen yksittäisen toimeksiannon vastaanottamista mahdollisten esteellisyyksien olemassaolon. Mahdollisessa esteellisyystilanteessa voimme joutua torjumaan toimeksiannon.

2. Vastuumme

Vastuumme mahdollisista toimistomme huolimattoman menettelyn tai sopimusrikkomuksen (mukaan lukien mahdolliset laiminlyönnit) johdosta tai muutoin toimeksiannon yhteydessä esitetyistä vaatimuksista rajoittuu yhteensä enintään 1 miljoonaan euroon (1.000.000 €) toimeksiantoa kohden, ellei asiassa ole kirjallisesti sovittu muusta vastuunrajoituksesta, jolloin noudatetaan sovittua.  Vastuulle asetettu 1 miljoonan euron yläraja on voimassa myös silloin, kun toimimme asiassa useamman asiakkaan lukuun, jolloin se kattaa kaikki kyseisille asiakkaille maksettavat korvaukset.

Emme vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä emmekä myöskään kolmansien osapuolten vahingoista tai muista vaatimuksista.

Toimistollamme on vastuuvakuutus vakuutusyhtiöissä If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, (osoite PL 4, 00025 IF) sekä
Aon UK Limited (osoite The Aon Centre, The
Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street
London EC3V 4AN, United Kingdom). Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.

3. Veloitukset

Asiantuntijapalkkiot

Toimeksiannosta veloittamamme palkkio perustuu asian luonteeseen ja kiireellisyyteen, työn määrään ja asian intressin määrään, tarvittavaan erityisasiantuntemukseen sekä toimeksiannon suorittamisen vaatimaan aikaan. Toimeksiannot veloitetaan 15 minuutin aikayksiköittäin, ja pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Toimistomme voi erikseen sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkiota koskevista järjestelyistä. Antamamme kustannusarviot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, ellemme ole sopineet asiakkaamme kanssa toisin.

Pidätämme oikeuden pyytää kohtuullista ennakkomaksua palkkioista sekä kuluista milloin tahansa.

Toimistollamme on oikeus aika ajoin tarkistaa hintoja ilman etukäteisilmoitusta erityisesti vastaamaan kustannusten nousua.

Kulut ja muut veloitukset

Perimme erillisiä maksuja kulujen ja muiden erityisten maksujen kuten matkakulujen, asiantuntijalausunnoista johtuvien kulujen, viranomaismaksujen ja kopiointikulujen kattamiseksi. Myös uuden toimeksiannon avaamisesta veloitetaan erikseen. Muita maksuja voivat olla muun muassa kotimaisten tai ulkomaisten asiantuntijoiden sekä asiamiesten ja lakimiesten palkkiot.

ALV

Palkkioihin, kuluihin ja muihin veloituksiin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero (ALV).


4. Laskutus, oikeusturvavakuutus ja toimistomme asiakasvaratili

Laskutus

Laskutamme asiakastamme yleensä kuukausittain, ellei asiasta ole erityisesti sovittu toisin.

Laskut erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voimme: (a) keskeyttää toimeksiannon hoitamisen tai luopua toimeksiannosta kohdassa 7 kuvatusti; ja (b) periä maksamattomista laskuista korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Emme voi ottaa vastaan käteismaksua.  Toivomamme maksutapa on pankkisiirto.

Mikäli asiakas on pyytänyt saada laskunsa verkkolaskuna verkkolaskutuspalveluntarjoajan kautta, pyrimme toimimaan asiakkaan valitseman palveluntarjoajan kanssa tämän toteuttamiseksi. Toimistomme ei kuitenkaan ole vastuussa verkkolaskutuspalveluntarjoajan mahdollisesta huolimattomasta menettelystä ja/tai sopimusrikkomuksesta, jollainen voi olla esimerkiksi se, että palveluntarjoaja ei käsittele asiakkaan tietoja lain vaatimusten mukaisesti.  Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa meille pääsy ja käyttöoikeus mahdolliseen verkkolaskutuspalveluun, ja sitoutuu korvaamaan toimistollemme mahdolliset kulut, tappiot tai muut vastuut, joita toimistollemme saattaa koitua asiakkaan verkkolaskutuspalveluntoimittajan kanssa toimimisesta.

Mikäli johonkin asiaan liittyvää työtämme tehdään useammalle kuin yhdelle taholle, kaikki tahot ovat yhteisvastuussa kaikista veloituksistamme, ja voimme periä näitä miltä tahansa taholta tai kaikilta tahoilta, ellei toisin sovita.

Mikäli kolmas taho on vastuussa maksamisesta, laskumme lähetetään nimetyn kolmannen tahon maksettavaksi.  Mikäli kyseinen kolmas taho mistä tahansa syystä ei maksa lähettämiämme laskuja, asiakas/toimeksiantaja on itse vastuussa niiden maksamisesta.

Tietyissä olosuhteissa voimme pitää mahdolliset asiakkaalle kuuluvat varat, asiakirjat tai muuta asiakkaan omaisuutta, kunnes kaikki erääntyneet maksut on maksettu, ja voimme myös käyttää kyseistä omaisuutta erääntyneiden laskujen kuittaamiseen.

Oikeusturvavakuutus

Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, sen tiedot tulee toimittaa meille mahdollisimman pian.

Ellei toisin sovita, asiakkaan tulee maksaa laskumme suoraan myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, jonka jälkeen on asiakkaan omalla vastuulla hakea näitä maksuja kokonaan tai osittain asiakkaan oikeusturvavakuutuksenantajalta.

Mikäli vakuutusyhtiö alentaa vakuutuksesta korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaa vastapuolen maksettavaksi tulevaa määrää vaaditusta, meillä on oikeus laskuttaa asiakkaalta alun perin sovittu määrä ja laskuttaa kaikesta tehdystä työstä.

Jos sovimme asiakkaan kanssa toimenpiteistä, jotka eivät todennäköisesti kuulu vakuutuksen piiriin, saamme laskuttaa myös kyseisistä toimenpiteistä.

Toimistomme asiakasvaratili

Asiakasvaratilillä pidettyjä varoja käsitellään niin kuin asiakas olisi tallettanut ne suoraan asianomaiseen rahoituslaitokseen.  Emme ole vastuussa siitä, mikäli rahoituslaitos, johon olemme tallettaneet asiakkaan varoja, ei saa suoritettua maksujaan.

Voimme kuitenkin käyttää asiakkaan puolesta asiakasvaratilillä pitämiämme varoja (ja niille mahdollisesti kertyneitä korkoja) laskujemme tai niiden osan maksamiseen.

5. Yhteistyö

Huolehdimme asiakkaan eduista ja oikeuksista ja suoritamme saamamme toimeksiannot asianmukaisella huolellisuudella, ammattitaidolla ja kohtuullisessa ajassa, olosuhteet huomioon ottaen.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on, siinä laajuudessa kuin toimeksianto vaatii, oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta.

Emme ole velvollisia tekemään taustatutkimuksia aikaisemmista oikeuksista tai muotoilusta, jollei siitä ole erikseen sovittu.

Asiakkaan tulee edistää yhteistyömme sujuvuutta erityisesti a) vastaamalla joutuisasti pyyntöihimme toimeksiantoa koskevien lisätietojen ja -ohjeiden antamisesta, b) antamalla toimeksiannosta kattavat ja tarkat tiedot sekä toimeksiannon alussa että sen aikana, c) toimittamalla täydelliset asiaan ja olosuhteisiin liittyvät taustatiedot sekä kaikki muut tarpeelliset asiakirjat ennen toimeksiannon aloittamista ja d) ilmoittamalla kaikista toimeksiantoon liittyvien olosuhteiden muutoksista välittömästi.

Olemme oikeutettuja luottamaan siihen, että olemme saaneet asiakkaalta kaikki tarvittavat asiaa koskevat tiedot.

Sekä Eversheds että asiakas ottavat huomioon viralliset määräajat, jotka on heille ilmoitettu.

Mikäli asiakkaan ohjeita ei saada hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä, meillä on oikeus hakea määräajan pidennystä, jos se on mahdollista ja jos olosuhteista ei käy muuta ilmi. Olemme oikeutettuja kohtuulliseen palkkioon pidennykseen liittyvistä toimenpiteistä.

Kun laatimamme asiakirjat on toimitettu asiakkaalle perehtymistä ja kommentteja varten, asiakas tarkastaa asiakirjojen sisällöllisen oikeellisuuden. Meillä on oikeus olettaa, että asiakas hyväksyy asiakirjojen sisällön, jos asiakas ei viivyttelemättä ilmoita toisin.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme huippulaatuista palvelua. Jos asiakas kokee, että emme ole vastanneet hänen odotuksiaan, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä meille välittömästi.  Asiakas voi tällaisissa tapauksissa ottaa yhteyttä asiaa hoitaneeseen lakimieheen, Vastuuosakkaaseensa tai kehen tahansa asiakaspalvelutiiminsä jäseneen. Tyytymättömyys palveluihimme tulee ilmoittaa meille yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset palvelut on toimitettu, ja joka tapauksessa vähintään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun tyytymättömyyttä aiheuttaneet toimenpiteet on tehty. Tyytymätön asiakas voi myös tehdä kirjallisen valituksen Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle, joka voi esimerkiksi antaa palkkioitamme koskevan suosituksen. Kuluttaja-asiakas voi lisäksi saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6. Sähköinen viestintä

Suojaamme sähköposti- ja internet-yhteytemme Suomen Asianajajaliiton vaatimusten mukaisesti. Tietojen ja asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei kuitenkaan ole riskitöntä. Esimerkiksi ulkopuoliset tahot voivat saada käsiinsä suojaamatonta informaatiota ja viestien mukana saattaa kulkeutua haittaohjelmia.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Vastuuosakkaalle etukäteen kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy sähköisen viestinnän käyttöä. Toimistomme ei ole vastuussa vahingoista, joita sähköisestä viestinnästä aiheutuu, elleivät vahingot ole seurausta ammattivelvollisuuksiemme tahallisesta tai törkeän huolimattomasta rikkomisesta.

7. Toimeksiannon keskeyttäminen tai päättäminen

Asiakas voi koska tahansa päättää toimeksiantosuhteen kanssamme ottamalla yhteyttä Vastuuosakkaaseen.

Jos toimeksiantoa koskevat ohjeet ja/tai toimeksiannon suorittamiseksi mahdollisesti pyydetty maksu eivät saavu toimistollemme ajoissa, meillä on oikeus olettaa, että asiakkaan tarkoitus on luopua toimeksiannosta.

Ilmoitamme aina, mikäli aiomme keskeyttää toimeksiannon hoitamisen. Se, että ilmoitamme asiakkaalle aikovamme keskeyttää toimeksiannon hoitamisen, ei vaikuta oikeuteemme myöhemmin luopua toimeksiannosta.

Luovumme toimeksiannosta vain perustellusta syystä, kuten jos asiakas ei maksa laskujaan ajoissa (kohdan 4 mukaisesti), ei maksa meille pyytämäämme maksua tai ohjeistaa meitä toimimaan laittomasti tai hyvän asianajajatavan vastaisesti tai jos on selvää, että meidän ja asiakkaan välinen luottamussuhde on menetetty.  Näiden lisäksi toimeksiannosta luopumiseen voi olla muitakin syitä.

Kumman tahansa osapuolen päättäessä toimeksiantosuhteen, asiakas on velvollinen suorittamaan kaikki toimeksiannon päättymiseen mennessä kertyneet palkkiot ja kulut (sekä ennen päättymistä että sen jälkeen laskutetut veloitukset). Toimeksianto katsotaan päättyneeksi vasta, kun toimeksiannon hoitaminen ei enää vaadi meiltä toimenpiteitä.

8. Ulkopuolisten palvelujen käyttäminen

Saatamme tarvita toimeksiannon hoidossa palveluita ulkopuolisilta kolmansilta tahoilta, jotka eivät ole Eversheds Sutherland -yksiköitä, kuten kotimaisilta tai ulkomaisilta asiantuntijoilta, asiamiehiltä tai lakimiehiltä.  Tällöin ko. kolmannen tahon katsotaan olevan suoraan sopimussuhteessa asiakkaan kanssa ja toimivan suoraan asiakkaan edustajana, ellei kirjallisesti muuta sovita. Emme ole vastuussa mistään kolmansien neuvoista tai laiminlyönneistä. Asiakkaan tulee esittää vaatimuksensa tältä osin suoraan kolmatta tahoa kohtaan, eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää tältä osin vaatimuksia meitä kohtaan. Asiakas on vastuussa kolmansien tahojen veloituksista (sovellettavine arvonlisäveroineen) riippumatta siitä, saako asiakas laskun suoraan näiltä tahoilta vai sisältyvätkö kyseisten tahojen palkkiot ja kulut toimistomme lähettämiin laskuihin.

9. Tietohaut

Kun tietoja haetaan julkisista rekistereistä (esim. kaupparekisteri, kiinteistörekisteri, tavaramerkkitietokanta) asiakkaan toimeksiannon suorittamisen yhteydessä, toimitamme tiedot asiakkaalle sillä oletuksella, että asianomaisen rekisterin tiedot ovat kattavia, virheettömiä ja ajantasaisia haun tekemisen hetkellä.

10. Tietosuoja

Käsittelemme toimeksiannon yhteydessä saamiamme henkilötietoja sekä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä rekistereistä ja muista julkisista lähteistä saatuja tietoja.  Henkilötiedot voivat liittyä asiakkaaseen tai muihin henkilöihin.  Henkilötietojen käsittely tapahtuu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saa verkkosivustoltamme (www.eversheds.fi) kohdasta Tietosuoja.

Asiakkaan tietosuojavelvoitteet

Mahdollisia asiakkaalle toimittamiamme työntekijöitämme ja/tai kolmansia koskevia henkilötietoja tulee käyttää vain siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, jota varten tiedot on annettu asiakkaalle.

11. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet asiakasta varten laatimiimme asiakirjoihin ja muihin materiaaleihin (olivatpa ne missä muodossa tahansa) säilyvät meillä kaikissa tilanteissa.  Asiakkaalla on ei-yksinomainen oikeus käyttää kyseisiä asiakirjoja ja materiaaleja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on asiakkaalle laadittu.

Pidämme yllä sisäistä hakutoiminnon sisältävää tietojärjestelmää, jotta voisimme tarjota asiakkaalle parasta mahdollista neuvontaa.  Asiakas suostuu siihen, että voimme säilyttää tällaisessa järjestelmässä paperitulosteita ja/tai sähköisiä versioita asiakirjoista, joita on luotu tai saatu toimeksiannon yhteydessä, ja antaa muiden Eversheds Sutherland -yksiköiden käyttää kyseistä järjestelmää ottaen huomioon salassapitovelvoitteen asiakastamme kohtaan.

12. Luottamuksellisuus

Meillä on ammatillinen ja lakiin perustuva velvoite pitää asiakasta koskevat asiat luottamuksellisina, ellei asiakas ohjeista meitä ilmaisemaan tietoa tai laki meitä siihen velvoita.

Voimme kuitenkin ilmaista luottamuksellista tietoa mille tahansa Eversheds Sutherland -yksikölle, vakuutuksenantajillemme, tilintarkastajillemme, muille käyttämillemme asiantuntijoille ja alihankkijoille, joille ulkoistamme tiettyjä hallinnollisia tehtäviä, edellyttäen kaikissa tapauksissa, että asetamme ko. tahoille vastaavan salassapitovelvoitteen.

13. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Olemme velvollisia noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia.  Osana tätä velvoitetta meidän tulee tuntea asiakkaamme sekä tunnistaa asiakkaamme ja heidän edustajansa ja todentaa heidän henkilöllisyytensä sekä tehdä muitakin asiakkaan tuntemiseen liittyviä selvityksiä. Teemme näitä selvityksiä toimeksiannon alkaessa ja sen aikana.  On mahdollista, ettemme voi aloittaa toimeksiannon hoitamista ennen kuin edellytetyt selvitykset on saatu tehtyä.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Meillä on oikeus toimittaa asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja sellaiselle toiselle koti- tai ulkomaiselle asianajotoimistolle, jolle asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti ohjaamme asiakkaan antaman toimeksiannon tai joka muutoin osallistuu tällaisen toimeksiannon hoitamiseen.

14. Esteellisyys

Ajoittain saattaa ilmetä todellinen tai mahdollinen esteellisyystilanne asiakkaamme ja joko meidän, toisen asiakkaamme tai jonkun muun Eversheds Sutherland -yksikön asiakkaan välillä. Tällaisissa tapauksissa pyrimme, mikäli mahdollista, keskustelemaan asiakkaan kanssa siitä, miten asiassa tulisi edetä.  Jos este on olemassa, saatamme joutua luopumaan asiakkaan toimeksiannosta ja/tai toisen asiakkaan toimeksiannosta.

Asiakas katsotaan esteellisyystilanteiden kannalta nykyiseksi asiakkaaksi vain silloin, kun hoidamme asiakkaan lukuun vähintään yhtä toimeksiantoa. Toimeksiannon ei katsota olevan voimassa, mikäli asiasta on lähtenyt loppulasku tai toimeksiannossa ei ole tehty toimenpiteitä yli 12 kuukauteen eikä lisätoimenpiteitä ole odotettavissa. Tytäryhtiömme Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n tai jonkin muun Eversheds Sutherland -yksikön käsittelemän asian ei myöskään automaattisesti katsota muodostavan esteellisyyttä.

15. Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalain soveltuessa asiakas on oikeutettu peruuttamaan toimeksiannon kyseisen lainsäädännön mukaisesti.  Ilmoitamme asiakkaalle, mikäli peruuttamisoikeus käsityksemme mukaan soveltuu asiakkaaseen.

Lisätietoa asiasta saa verkkosivustoltamme ( www.eversheds.fi ) kohdasta Etämyynnin ennakkotiedot.

16. Sisäpiiritiedot

Pörssiyhtiöitä ja noteerattuja rahoitusvälineitä koskevissa toimeksiannoissa noudatamme sisäisiä sisäpiiriohjeitamme, ja pidämme tarvittaessa sisäpiirirekisteriä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan meille, kun saamme sisäpiiritietoa.

17. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Toimeksiantosuhteisiimme sovelletaan Suomen lakia, pois lukien siinä olevat lainvalintasäännöt. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden välimiehen toimesta Suomessa. Osapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia toimivaltaisen suomalaisen yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lisäksi sovelletaan edellä kohdassa 5 mainittuja oikeussuojakeinoja.

18. Lisätietoja

Lisätietoja toimistostamme löytyy osoitteessa www.eversheds.fi .