Global menu

Our global pages

Close

Etäyhtiökokoukset ovat tulleet jäädäkseen

  • Finland
  • Other

06-10-2022

Covid-19 pandemia synnytti tarpeen etäyhtiökokouksille. Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain yhtiökokousta koskevat säännökset ovat muuttuneet 11.7.2022 alkaen pysyvästi. Uudistuneet säännökset sisältävät määräykset etäyhtiökokouksesta ilman fyysistä kokouspaikkaa, sekä niin sanotusta hybridikokouksesta, johon on mahdollista osallistua kokouspaikalla tai etänä.

Uudistuksen myötä perinteisten yhtiökokousten ja hybridikokousten rinnalle nousee uusi ja entistäkin joustavampi keino järjestää etäyhtiökokous.

Hybridikokous

Ennen 11.7.2022 voimaan tullutta osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain muutosta osakkeenomistajalla tuli olla mahdollisuus osallistua yhtiökokouksiin paikan päällä, vaikka myös hybridikokous on ollut mahdollinen. Heinäkuussa 2022 voimaan tulleilla osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain muutoksilla lakeja kuitenkin muutettiin ja täsmennettiin.

Hybridikokouksen järjestäminen ei kuitenkaan edellytä yhtiöjärjestyksen muutosta. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös etäyhteyksin, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen hybridikokouksen järjestämistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiökokoukset järjestetään hybridikokouksena, jolloin osakkeenomistajilla olisi aina oikeus halutessaan osallistua yhtiökokouksiin etäyhteydellä. Tällainen muutos yhtiöjärjestykseen voidaan tehdä yhtiökokouksessa poikkeuksellisesti tavallisella äänten enemmistöllä, siinä missä tavallisesti yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan 2/3 kaikista osakkeista ja äänistä.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua hybridikokoukseen etäyhteydellä, hänen on ilmoitettava tästä etukäteen ja lähtökohtaisesti ilmoitus etäosallistumisesta on sitova. Tällöin etäosallistujaksi ilmoittautunutta ei tarvitse päästää kokouspaikalle edes passiivisena kuuntelijana ilman puhe- ja äänioikeutta. Ilmoituksen sitovuuden edellytyksenä on, että etäosallistuvan osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa ei rajoiteta, ja että tieto ilmoituksen sitovuudesta on saatettu osakkeenomistajan tietoon etukäteen kokouskutsussa.

Asunto-osakeyhtiölakiin on lisätty uusi säännös, jonka mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista osakkeista, voivat myös vaatia hybridikokouksen järjestämistä perinteisen fyysisen yhtiökokouksen sijaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyseisessä asunto-osakeyhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa.

Etäkokous

Osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain muutosten myötä yhtiökokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa, jolloin kaikki osakkeenomistajat ja heidän avustajansa ja edustajansa, yhtiökokouksen puheenjohtaja ja yhtiön edustajat osallistuvat kokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää kaikkia oikeuksiaan etäkokousjärjestelmän avulla.

Jotta kokous voidaan järjestää täysin etäkokouksena, täytyy siitä kuitenkin olla määräys yhtiöjärjestyksessä. Toisin kuin hybridikokouksessa, etäkokoukset mahdollistava yhtiöjärjestysmuutos vaatii 2/3 määräenemmistön. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, että yhtiön yhtiökokoukset järjestetään aina etäkokouksina.  Etäkokous on järjestettävä siten, että kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläinen oikeus käyttää osakasoikeuksiaan etäyhteyden avulla. Näin ollen etäyhteyttä tulisi voida käyttää tavanomaisella ja ajantasaisella päätelaitteella, käyttöjärjestelmällä, selaimella, muilla ohjelmistoilla ja tietoliikenneyhteydellä.

Yhtiökokoukset tulevaisuudessa?

On selvää, että jatkossa etäyhtiökokoukset ja hybridikokoukset tulevat yleistymään. Lisäksi erilaiset etäkokousta helpottavat tekniset ratkaisut ja palveluntarjoajat lisääntyvät koko ajan, mikä varmasti myös osaltaan kasvattaa etä- ja hybridikokousten suosiota.

Myös omassa työssäni on ollut nähtävissä, että lakimuutos on lisännyt huomattavasti kiinnostusta yhtiöjärjestysmuutoksiin ja moni yhtiö onkin lähtenyt muuttamaan yhtiöjärjestystä uuden lain sallimalla tavalla.