Global menu

Our global pages

Close

Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttumassa

  • Finland
  • Other

27-07-2020

Lähetetyillä työntekijöillä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka työskentelevät tavallisesti jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, ja jotka toiseen valtioon sijoittunut, siellä toimintaa harjoittava työnantaja työsuhteen aikana lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja alihankintana, yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva laki työntekijöiden lähettämisestä tuli voimaan 18.6.2016.

Hallitus on antanut toukokuussa 2020 esityksen, jolla on ehdotettu muutoksia lakiin lähetetyistä työntekijöistä. Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus implementoida EU:n muutettu, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi. Tavoitteena on edistää paikallisten ja lähetettyjen työntekijöiden tasapuolista kohtelua ottaen huomioon työolot ja tasapuolinen kilpailu yritysten välillä.

Esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä, ja se sisältää muun muassa seuraavat ehdotetut muutokset lakiin lähetetyistä työntekijöistä:

  • lähetettyjä työntekijöitä koskevia palkkasäännöksiä täsmennettäisiin;
  • työnantajan kuittausoikeutta työntekijän palkasta rajoitettaisiin;
  • uusi palkkavertailusäännös, jonka mukaan työnantajan maksaman erän luonteessa ollessa epäselvyyttä, se katsottaisiin kustannusten korvaukseksi eikä palkaksi;
  • sovellettavia työehtosopimuksia laajennettaisiin alihankintatilanteissa ja yritysryhmän välisissä siirroissa;
  • samat majoitusolosuhteita koskevat vaatimukset tulisivat sovellettaviksi kansallisiin ja lähetettyihin työntekijöihin;
  • pitkissä, yli 12 kuukauden lähettämistilanteissa lisätyöehtoja tulisi sovellettavaksi;
  • työnantajalla olisi velvollisuus korvata Suomen tavanomaisesta työpaikasta liikkumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset lähetetylle työntekijälle lähettämisen aikana.

Suomeen lähettämisistä aiheutuviin matka- ja majoituskustannuksiin tulisi myös suojasäännös, joka sovittaisi yhteen työsopimuksessa sovitun sekä lähtömaan ja työntekomaan suojan tason. Muutokset laajentaisivat myös yritysten tiedonantovelvollisuutta, sillä jatkossa ennakkoilmoitus tulisi tehdä kaikista lähetetyistä työntekijöistä. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö täyttää jo nykyisellään EU:n lähetettyjä työntekijöitä koskevan muutosdirektiivin vaatimukset soveltamisalan pakollisesta laajentamisesta rakennusalan lisäksi muihin toimialoihin.

Hallitus on ehdottanut, että ehdotetut muutokset tulisivat voimaan 30. heinäkuuta 2020, joskin muutokset koskien ennakkoilmoitusta astuisivat voimaan teknisten muutosten valmistumisen jälkeen 1. lokakuuta 2021. Lain voimaan tullessa lähetettyinä olevia työntekijöitä koskisi kuitenkin 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa heihin sovellettaisiin vielä aiempaa sääntelyä, lukuun ottamatta työnteon kestoa koskevaa laskentasääntöä, joka tulisi voimaan kaikkien osalta heti. Muutokset ovat kuitenkin vielä käsittelyssä eduskunnassa, eikä niitä ole toistaiseksi hyväksytty.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Associate Henni Parviainen ja Junior Associate Cecilia Widd.