Global menu

Our global pages

Close

Soveltuvuuden selvitykseen liittyvien todistusten ajantasaisuudesta

  • Finland
  • Other

14-10-2022

 

Markkinaoikeus on antanut 9.9.2022 päätöksen MAO:H250/2022, jossa se otti kantaa muun muassa soveltuvuusvaatimuksia koskevien todistusten ajantasaisuuteen. Asiassa oli kyse avoimella menettelyllä toteutetusta palveluliikennettä ja ikäihmisten palveluihin liittyviä kuljetuksia koskevasta EU-kynnysarvot ylittävästä palveluhankinnasta.

Valittaja katsoi valituksessaan muun ohella, että voittanut tarjoaja ei ollut täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetty tilaajavastuuraportti oli ollut päiväykseltään liian vanha.

Markkinaoikeus totesi johtopäätöksenään, että hankintayksikön olisi tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus huomioon ottaen tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella. Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on muun ohella tarkistettava, että tarjouksen on antanut tarjoaja, joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset. Ehdok-kaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan soveltuvuudesta vaaditut selvitykset/todistukset eivät ole saaneet olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Koska tarjousten viimeinen jättöpäivä on ollut 17.9.2021, tarjoajan soveltuvuudesta vaaditut selvitykset tai todistukset eivät ole saaneet olla päiväykseltään vanhempia kuin 17.6.2021. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnössä käytetyn sanamuodon perusteella ratkaiseva tieto sen arvioimisessa, onko selvitys ollut yli kolme kuukautta vanha, on ollut selvitysten päiväys.

Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa selvityksenä soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä Vastuu Group Oy:n myöntämän Luotettava Kumppani -raportin, jonka päiväys (Raportin hakupäivämäärä) on ollut 26.5.2021. Kyseinen raportti on ollut yli kolme kuukautta vanha tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä 17.9.2021 laskettuna ja siten tarjouspyynnössä asetettuun selvityksen ikää koskevaan vaatimukseen nähden liian vanha. Näin ollen kyseisessä raportissa ei ole esitetty tarjouspyynnössä asetettuun vaatimukseen nähden riittävän ajantasaista selvitystä tarjoajan soveltuvuudelle asetettujen vaatimusten täyttymisestä.

Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on tullut toimittaa selvitys soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä jo tarjouksensa yhteydessä liittämällä siihen tarjouspyynnössä edellytetyt ajantasaiset todistukset tai selvitykset. Edelleen markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö ei ollut esittänyt, että se olisi tarkistanut tai edes voinut tarkistaa kaikki voittanutta tarjoajaa koskevat tiedot maksuttomasta tietokannasta hankintalain 88 §:n 1 ja 8 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Mikäli hankintayksiköllä olisi nyt kyseessä olevassa tapauksessa ollut mahdollisuus pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset selvitykset vasta ennen hankintasopimuksen solmimista hankintalain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tai hankintayksikkö olisi voinut tarkistaa oma-aloitteisesti voittaneen tarjoajan tiedot maksuttomista tietokannoista hankintalain 88 §:n 8 momentissa tarkoitetulla tavalla, olisi menettely johtanut käsitykseni mukaan kummassakin tapauksessa siihen, että voittanut tarjoaja olisi saanut tilaisuuden parantaa tar-joustaan. Mikäli hankintayksikkö olisi näin voinut tehdä, olisi tämä käsitykseni mukaan johtanut tarjouspyynnössä olleen vaatimuksen vesittymiseen. Kokonaan toinen asia on sen arviointi, onko näin tiukka tulkinta julkisten hankintojen toteuttamisessa välttämätöntä.

Nyt kyseessä oleva markkinaoikeuden päätös on jälleen hyvä muistutus siitä, että julkiseen tarjouskilpailuun osallistuttaessa tarjous tulee laatia täsmälleen siten kuin tarjouspyynnössä (ja hankintailmoituksessa) edellytetään. Pienikin poikkeaminen tarjouspyynnön vaatimuksista on aina riski.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Edita Publishing Oy:n Credita -palvelussa.