Global menu

Our global pages

Close

KHO:2014:135 Tasingosta luopuminen avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa ei ole perintö- ja lahjaverolain tarkoittama veronalainen lahja

  • Finland
  • Other

23-10-2014

Osituskirjassa olleen laskennallisen osituksen mukaan A:lla olisi ollut oikeus saada avio-oikeuden perusteella tasinkoa B:n omaisuudesta osituksessa. Puolisot pyysivät ennakkoratkaisua siitä, saako B lahjan, jos A luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen perustuvaa tasinkoa B:ltä. Verohallinto selitti ennakkoratkaisunaan, että B:n ei katsota saavan verotettavaa lahjaa A:lta.

Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ennakkoratkaisusta tekemän valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Hallinto-oikeus totesi muun ohella, että avio-oikeus on puolison suojaksi luotu siviilioikeudellinen järjestelmä. Avioliittolaissa ei ole osituspakkoa, eikä laki aseta estettä sille, että puoliso luopuu vaatimasta tasinkoa. Avioliittolain ositusta koskevat säännökset ovat tahdonvaltaisia, joten puolisoilla on oikeus jakaa omaisuutensa muullakin tavalla kuin puolittamisperiaatteen mukaisesti. Puolison avio-oikeuden nojalla osituksessa saama omaisuus on lahjaverosta vapaata. Vastaavasti voidaan katsoa, ettei olemassa olevan tilanteen pysyttäminenkään eli avio-oikeuteen perustuvan tasinko-oikeuden käyttämättä jättäminen muodosta perustetta lahjaverotukselle. Sitä, että A luopuu vaatimasta tasinkoa avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa, ei edellä lausuttuun ja myös siihen nähden, ettei asiassa ole osoitettu A:n nimenomaisena tarkoituksena olevan antaa varallisuutta lahjana B:lle, voida pitää A:n B:lle antamana perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna veronalaisena lahjana. Asiaa ratkaistaessa ei ole merkitystä sillä, täyttyvätkö tapauksessa avioliittolain osituksen sovittelua koskevat edellytykset.

Korkein hallinto-oikeus antoi samana päivänä ratkaisun 12.9.2014 t 2718. Tapauksessa verohallinto oli ennakkoratkaisuna selittänyt, että A:n luopuessa tasingosta B saa veronalaisen lahjan ja lahjaveron määrä määräytyy II veroluokan mukaan. Verovelvollinen valitti asiassa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy avusti tässä tapauksessa verovelvollista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja ennakkoratkaisun. Korkein hallinto-oikeus katsoi vastaavasti kuin ratkaisussa KHO:2014:135, että B:n ei voida katsoa saaneen veronalaista lahjaa A:n luopuessa avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa vaatimasta tasinkoa.

Linkki korkeimman hallinto-oikeuden julkaistuun ratkaisuun: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1410347934236.html