Global menu

Our global pages

Close

Uusi tuoteväärennösasetus voimaan 1.1.2014 – mitä uutta?

  • Finland
  • Other

15-01-2014

EU:n uusi ns. tuoteväärennösasetus eli asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (N:o 608/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Uusi asetus korvasi aikaisemman heinäkuusta 2004 lukien sovelletun asetuksen (N:o 1383/2003), jonka perusteella EU-maiden tullit ovat voineet pysäyttää kolmansista eli EU-maiden ulkopuolisista maista tulevia tai sinne meneviä teollis- tai tekijänoikeuksia mahdollisesti loukkaavia tuotteita. Uuden asetuksen tarkoituksena on tehostaa tullin pysäytystoimenpiteitä sekä loukattujen oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia saada loukkaavat tuotteet aikaisempaa tehokkaammin ja nopeammin hävitettyä.

Tuoteväärennösasetuksen perusteella tulli voi pysäyttää mm. tavaramerkkiä, mallia, patenttia, toiminimeä, hyödyllisyysmallia tai tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaavia tuotteita. Rinnakkaistuonti ja lisenssivalmistajien toimesta tehdyt ”iltavuoron” loukkaavat tuotteet eivät edelleenkään kuulu tuoteväärennösasetuksen soveltamisalaan.

Vuosittaiset tullivalvontahakemukset tulevat uuden asetuksen myötä entistäkin tärkeämmiksi. Tulli voi edelleenkin pysäyttää tuotteita myös viran puolesta, mutta tullin uuden EU-laajuisen elektronisen tietokannan (”COPIS”) myötä sekä tullivalvontahakemusten yhteydessä osin pakollisesti annettavien tietojen määrän huomattavasti lisääntyessä (aidot tuotteet ja niitä koskevat tekniset tiedot, kuvat, viivakoodit yms. tunnistetiedot, valtuutetut jakelijat, valmistajat jne.) tullit saavat enemmän tietoa oikeudenhaltijoiden oikeuksista ja tuotteista sekä oikeudenhaltijan niin halutessa myös loukkaavista tuotteista ja tunnetuista loukkaajista. Näin ollen tullin mahdollisuudet tehdä tehokkaampaa riskianalyysiä ja havaita mahdollisesti loukkaavia eriä lisääntyvät aiemmasta. Tullivalvontapäätökset annetaan aiempaan tapaan pääsääntöisesti aina vuodeksi kerrallaan. Aiemmasta poiketen valvontaan otettavien oikeuksien erääntyminen kesken vuotta ei vaikuta voimassaoloon, vaan asia on nyt järjestetty niin, että oikeudenhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa oikeuksien erääntymisestä ja mahdollisesta uudistamisesta tullille välittömästi.

Suomessa vuosia odotettu uudistus on ns. yksinkertaistetun hävitysmenettelyn muuttuminen pakolliseksi. Aikaisempi asetus antoi jäsenvaltioille ainoastaan mahdollisuuden säätää menettelystä erikseen, mutta Suomessa menettelyä ei koskaan saatu voimaan. Nyt yksinkertaistettu hävitysmenettely on vihdoin voimassa Suomessakin ja tarkoittaa sitä, että tullin pysäyttämät loukkaaviksi epäillyt tuotteet voidaan tietyin edellytyksin nopeutetusti hävittää. Kun oikeudenhaltija, jolla on voimassaoleva ja pysäytetyt tuotteet kattava tullivalvontapäätös, saa tullilta tiedon tuotteista, tämän tulee vahvistaa 10 työpäivässä, että tuotteet ovat loukkaavia ja ne voidaan hävittää. Lisäksi tavaroiden haltijan (omistaja tai esim. huolitsija, jonka määräysvallassa tavarat ovat) tulee 10 työpäivässä pysäytyksestä tiedon saatuaan ilmoittaa suostuvansa hävitykseen. Jos haltija ei ilmoita suostumustaan, mutta ei sitä myöskään vastusta, tulli voi katsoa haltijan antaneen ns. hiljaisen hyväksyntänsä tuhoamiselle. Käytännössä Suomen tulli tulee kertomansa mukaan tapauskohtaisesti arvioimaan, missä tapauksissa tällainen hiljainen hyväksyntä katsotaan riittäväksi. Mikäli suostumus hyväksyntään saadaan tullin hyväksymällä tavalla, oikeudenhaltijan tulee hoitaa pysäytettyjen tuotteiden hävitys kustannuksellaan tullin valvonnassa. Merkittävä etu yksinkertaistetussa hävitysmenettelyssä on se, ettei oikeudenhaltijan tarvitse enää saada kaikissa tilanteissa sovittua hävityksestä tai viime kädessä hakea tuomioistuimelta hävityspäätöstä, ja hävitys voidaan tehdä siten nopeammin ilman pitkiä ja kustannuksia nostavia neuvotteluja. Oikeudenhaltija voi toki tuhoamisen jälkeen hakea loukkaajalta tai muulta korvausta hävitys- ja muista kustannuksista ja loukkauksesta.

Uuden asetuksen myötä pieniin lähetyksiin sovelletaan uutta erityistä menettelyä tavaroiden hävittämiseksi oikeudenhaltijan niin halutessa. Pienillä lähetyksillä tarkoitetaan posti- tai pikalähetyksiä, jotka sisältävät kolme yksikköä tai vähemmän tai jotka painavat vähemmän kuin kaksi kiloa. Pienten lähetysten osalta tulli ei erikseen tarkista epäiltyä loukkausta oikeudenhaltijalta, vaan ilmoittaa hävitysaikomuksesta suoraan tavaranhaltijalle. Tavaranhaltijan nimenomainen suostumus ei ole enää edellytys tavaroiden hävittämiselle, vaan pienet lähetykset on mahdollista hävittää, jos niiden haltija ei ole vastustanut hävitystä 10 työpäivän kuluessa. Oikeudenhaltijan tulee pyytää tullivalvontahakemuksessaan nimenomaisesti, että pieniä lähetyksiä koskevaa menettelyä sovelletaan eli käytännössä tehdä tätä koskeva valinta (”opt-in”) hakemuslomakkeessa. Pieniä lähetyksiä koskevan menettelyn soveltaminen edellyttää siten tullivalvontahakemuksen jättämistä 1.1.2014 jälkeen ja kohdan valintaa hakemuksessa.

Pienten lähetysten hävitysmenettelyn osalta on huomattava, että oikeudenhaltija ei voi kyseisen valinnan tullivalvontahakemuksessa tehtyään kieltäytyä kuluvastuusta tapauskohtaisesti, vaan oikeudenhaltija vastaa menettelyn käyttöä koskevan valintansa perusteella hävittämisen järjestämisestä sekä kustannuksista, joita syntyy, jos pienen lähetyksen hävittäminen ei ole helposti mahdollista suoraan tullin toimesta ja tavarat joudutaan toimittamaan muualle hävitettäväksi. Kaikissa tapauksissa tulli voi veloittaa hävittämisen valvonnasta aiheutuvat kulut oikeudenhaltijalta kulloinkin vahvistetun maksutaulukon mukaan. Vaikka oikeudenhaltija voikin joutua vastaamaan hävittämisestä ja sen kustannuksista, on oletettavaa, että erityisesti pienten lähetysten kohdalla kokonaiskustannukset laskevat, kun oikeudenhaltijoiden ei enää tarvitse ryhtyä joskus pitkiinkin neuvotteluihin asiamiestensä välityksellä saadakseen vastapuolen suostumuksen tuotteiden hävittämistä varten.

Uusi tuoteväärennösasetus vaikuttaa mahdollistavan oikeudenhaltijoille entistä nopeammat ja siten kustannustehokkaammat mahdollisuudet puuttua loukkaaviin tuotteisiin ja saada ne nopeammin hävitettyä. Päästäkseen osaksi mainituista eduista oikeudenhaltijan tulee kuitenkin panostaa enemmän tullivalvontahakemuksen täyttämisen yhteydessä annettavien tietojen ilmoittamiseen. Mikäli tarvittavat tiedot puuttuvat, hakemusta ei hyväksytä. Hakemusvaiheessa tehdyt investoinnit tulevat kuitenkin viime kädessä takaisin yksinkertaistetun hävitysmenettelyn ja pieniin lähetyksiin sovellettavien erikoismenettelyjen myötä.