Global menu

Our global pages

Close

Vientikauppojen saatavien turvaaminen

  • Finland
  • Other

28-02-2020

Maksuviivästykset ja luottotappiot ovat arkipäivää kansainvälisessä kaupassa. Kaupan käyminen eri valtioista olevien osapuolten välillä samoin kuin vientikaupassa tyypilliset pitkät maksuajat lisäävät maksuviivästysriskiä. Huolellinenkaan ennakointi sopimustoiminnassa ja sopimuskumppanin taloudellisen tilanteen selvittäminen ei aina riitä turvamaan oikea-aikaista maksua.

Luottotappio syntyy usein juuri silloin, kun tuttu asiakas jättää maksamatta. Tällöin velkoja saattaa viivytellä perintätoimia käynnistellessään, koska pelkää asiakassuhteiden vahingoittamista. Toisaalta etäisyyden kasvaessa velallisen maksuhaluttomuus lisääntyy ja pelko maineen menettämisestä vähenee.

Kansainvälistä kauppaa käyvällä yrityksellä on hyvä olla etukäteen määritelty ja kirjattu luotto- ja perintäpolitiikka. Saatavien turvaamisen kannalta merkittävät päätökset tehdään yrityksessä jo silloin, kun sen luottopolitiikka määritellään ja organisaatio sitoutetaan sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen. Asiakas on tunnettava ja luottokelpoisuus selvitettävä ajoissa. Luottoriskien hallintaan täytyy luonnollisesti kiinnittää huomiota myös sopimusehtojen laadinnassa. Mm. omistuksenpidätysehdon soveltuminen tilanteeseen kannattaa selvittää.

Reagoi maksuviiveisiin nopeasti

Maksuviiveisiin tulee reagoida mahdollisimman pikaisesti. Kirje menee perille hitaammin kuin sähköposti, mutta voi silti tavoittaa oikean henkilön nopeammin. Puhelinsoitto on paras tapa varmistaa, että viesti on mennyt perille. Jos omat toimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta, perintä kannattaa siirtää ulkopuolisen asiantuntijan hoidettavaksi. Tämä lisää usein velallisen maksuhalukkuutta ja velallinen ottaa viimeistään tässä vaiheessa asian tosissaan.

Maksuvelvollisuuden kiistäminen hankaloittaa ja hidastaa perintää on sitten kyse kotimaisista tai kansainvälisistä saatavista. Maksukyvyttömyydestä tai -haluttomuudesta seuraa usein aiheettomia riitautuksia, joilla pyritään pitkittämään asiaa. Tyypillisiä riidan aiheita ovat tavarantoimituksen viivästyminen tai virhe toimitetussa tavarassa ja näistä aiheutuvat vaatimukset. Myös velallisen esittämät vastasaatavat ja pitkäaikaisten sopimussuhteiden päättymiseen liittyvät riidat voivat olla perusteena maksamattomuudelle. Vientikaupan saatavan turvaaminen voi toisinaan tarkoittaa sitä, että viejän on nopeasti päätettävä ryhtymisestä toimenpiteisiin toimituksen pysäyttämiseksi tai kauppasopimuksen purkamiseksi. Näissä tilanteissa on erityisen paikallaan arvioida velkojan asema juridisesta näkökulmasta kansainvälisen kaupan asiantuntijaa apuna käyttäen.

Perintäkäytännöt ja -lainsäädäntö vaihtelevat maittain

Perintä velkojan kotimaasta käsin ei aina tuota tulosta, vaan asiassa on siirryttävä käyttämään velallisen kotimaan perintäasiantuntijaa. Saatavien perintä on joka puolella maailmassa tuttu ilmiö. Perintäliiketoiminta ei ole kaikissa maissa luvanvarainen toiminto. Toimintaa ei myöskään välttämättä valvota samalla tavalla kuin Suomessa. Kansainvälisillä markkinoilla voi tulla vastaan myös perintätoimiston konkurssi, asiakasvarojen käyttö ns. omiin tarpeisiin tai muu epärehellinen toiminta. Tämän vuoksi velkojan on syytä olla huolellinen asiantuntijansa valinnassa.

Perintäkäytännöt ja -lainsäädäntö vaihtelevat jonkin verran maittain. Hyvän perintätavan käsite ymmärretään eri maissa eri tavalla. Kirjeperintä on useimmissa maissa vapaaehtoisen perinnän ensimmäinen vaihe. Sähköiset yhteydenottotavat lisääntyvät jatkuvasti. Tietyissä maissa myös käynti velallisen luona voi olla tavanomainen ja hyväksi koettu keino. Neuvotteluun on hyvä lähettää paikallinen asiamies, joka osaa kielen ja tuntee niin paikallisen käytännön, kulttuurin kuin lainsäädännönkin.

Perintä ulkomailta ei välttämättä ole sen vaikeampaa ja hitaampaa kuin kotimaasta. Etäisyys ja kielivaikeudet saattavat toki haitata perintää ja erityisesti oikeudellinen perintä voi joissakin maissa kestää vuosia. Toisin kuin monesti luullaan, suuri osa saatavista kertyy ulkomailtakin vapaaehtoisin toimenpitein. Kustannusriski on tällöin hyvin hallittavissa, sillä kansainvälisen käytännön mukaan ulkopuolisen asiantuntijan palkkio on vapaaehtoisessa perinnässä usein saavutetusta tuloksesta riippuvainen ts. asiantuntija saa palkkion provision muodossa vasta perinnän tuottaessa tulosta.