Global menu

Our global pages

Close

Publicaties

Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit werkgever vereist. Artikel geschreven door Marieke Koster in nummer 2 van het tijdschrift ‘ArbeidsRecht’04/03/2019
De positie van pandrechten na faillissement op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken19/01/2017
Uitwinning door de pandhouder van zekerheidsrechten verbonden aan een verpande vordering06/01/2017
Algemene bankvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Banken aangepast22/09/2016
Het overwaarde arrangement verder verduidelijkt31/08/2016
RVO Brochure Duurzaam laden op de zon26/07/2016
Gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 in werking getreden – de belangrijkste wijzigingen op een rij.07/07/2016
Investment in the Netherlands 2016: Updated version now available06/07/2016
Wet Huis voor Klokkenluiders: Werkgevers met 50 of meer werknemers worden verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben21/04/2016
Wet flexibel werken26/08/2015
Teveel voorwaarden voor winstuitkering in de zorg?04/12/2014
Deel 1 - Het dilemma van de medisch specialist: behoud van ondernemerschap of toch loondienst?14/11/2014
Deel 2 - Het dilemma van de medisch specialist: behoud van ondernemerschap of toch loondienst?14/11/2014
Contouren Wind op Zee06/10/2014
De transitievergoeding en de billijke vergoeding – wijzigingen van kracht per 1 januari 201503/07/2014
Algemene verwachtingen en aanbevelingen03/07/2014
Changes in Dutch dismissal law – effective date 1 July 201503/07/2014
Het CAO-recht03/07/2014
Flexibele arbeid - ingangsdatum 1 januari 2015 / 1 juli 201503/07/2014
Garantie ondernemingsfinanciering: tot 31 december 2014 nog voor EUR 150 miljoen03/07/2014
Wijzigingen in het ontslagrecht - ingangsdatum 1 juli 201503/07/2014
Wetsvoorstel toezicht kredietunies naar Tweede Kamer23/06/2014
De Nederlandse ondernemer en (inter)nationale anti-corruptiewetgeving06/06/2014
Richtlijn herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen05/06/2014
Wat u weten moet over afwikkelondernemingen03/04/2014
Wijzigingswet financiële markten 201427/03/2014
Grensoverschrijdende omzetting21/02/2014
De Wet Bevaza (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters)23/01/2014
Op naar een Europees regime voor crowdfunding22/01/2014
Pre-pack22/01/2014
Geoorloofde selectieve betaling of paulianeus handelen?16/01/2014
Versoepeling ontslagrecht?14/01/2014
Verslag Ronde Tafelbijeenkomst 16 november 2013 - Zon18/11/2013
Een goed contract kan veel (incasso)problemen voorkomen18/11/2013
Burgerparticipatie16/09/2013
Onvoldoende samenhang bij verantwoordelijkheidstoedeling in de zorg18/07/2013
Warmtewet: update02/06/2013
Crowdfunders - wees gewaarschuwd!06/05/2013
Wetswijziging met betrekking tot betalingstermijnen23/04/2013
De tien voorwaarden voor een nieuw energiesysteem12/03/2013
WKO-overeenkomsten12/03/2013
Netwerkregistratie alleen is vaak onvoldoende11/03/2013
Gewijzigd amendement over de aansluitbijdrage op warmtenet en de toepassing van het NMDA06/03/2013
Alternatieve wijzen van financiering; versoepeling van regelgeving; een eerste update27/02/2013
Verslag Ronde Tafel "Crowdfunding in Duurzame Energieprojecten"15/02/2013
Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bestuurdersbonussen bij financiële instellingen05/02/2013
Wijzigingen met betrekking tot arbeidsuren en arbeidstijden04/02/2013
Wijzigingen WOR04/02/2013
Voorstel wet zekerheid voor flexibiliteit04/02/2013
Wet Bestuur & Toezicht04/02/2013
Mobiliteitsbonus bij indiensttreding ouderen en arbeidsgehandicapten04/02/2013
Hogere boetes bij illegale arbeid04/02/2013
Invoering Wet Vereenvoudiging regelingen UWV04/02/2013
CBP heeft de Gedragscode slimme meter goedgekeurd29/01/2013
Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht16/01/2013
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector16/01/2013
De "10 geboden" van Crowdfunding11/01/2013
Wijziging van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade; enkele aspecten07/01/2013
Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen10/12/2012
De EU Energie Efficientie Richtlijn per 4 december 2012 van kracht06/12/2012
Arbeidsrecht update - Regeerakkoord, ontslagrecht en WW20/11/2012
Flex B.V. Invoering van een meer flexibel vennootschapsrecht voor B.V.'s15/06/2012
REMIT - Nieuwe Europese wetgeving voor de groothandelsmarkt voor energie08/05/2012
Nieuwe wetgeving handelssysteem voor CO2 emissierechten10/04/2012
Behandeling cassatieberoep Wet Onafhankelijk netbeheer opgeschort10/04/2012
GEN katalysator grootschalige energiebesparing gebouwde omgeving12/12/2011
Nieuwe vakantiewetgeving25/11/2011
Verslag Themabijeenkomst Duurzame Energie: duurzame bouw en gebiedsontwikkeling17/11/2011
Green Deal zal oa leiden tot aanpassing salderingsregeling Elektriciteitswet28/10/2011
Verwarmings- en koelingsplannen03/10/2011
Duurzame timing27/09/2011
Bodemenergiesystemen09/09/2011
Wijziging in Nederlandse ontheffingspraktijk voor aanwijzen netbeheerder29/08/2011
NMa roept energiebedrijven op tot modelcontract kleinverbruikers29/08/2011
Warmtewet: de huidige stand van zaken deel 214/07/2011
Ontwerprichtlijn energie-efficiency van de Europese commissie bekend gemaakt24/06/2011
Warmtewet: de huidige stand van zaken13/06/2011
Lokale energie projecten: de huidige wetten en regels zitten projecten in de weg05/06/2011
Nieuwe congestiemanagement regels mogelijk per 1 oktober 2011 van kracht23/05/2011
Netbeheerder kan stroomstoring verhalen op de veroorzaker10/05/2011
Energietransitie vergt een andere rol van netbeheerders09/05/2011
Financiering van individuele duurzame investeringen20/04/2011
Ontwerp-besluit bodemenergiesystemen naar de Tweede Kamer12/04/2011
Verslag Ronde Tafel Duurzame energie: Warmteprojecten11/04/2011
Energiezuinigheid wordt onderdeel van het woning waarderingstelsel15/03/2011
Woningcorporaties en energie-exploitatie: een toegelaten combinatie?06/03/2011
Financiering duurzame energieprojecten21/02/2011
Energierapport claimt een wereldwijde duurzame energievoorziening voor 205011/02/2011
Kabinet gaat 1,5 miljard EUR investeren in topsectoren07/02/2011
Verduurzaming in ontwikkeling07/02/2011
Datum inwerkingtreding voorrang voor duurzame elektriciteit bekend28/01/2011
Belemmeringen in de Warmtewet zullen worden weggenomen14/01/2011
Nieuwe Green Deal duurzame energie: samenwerking tussen publieke en private partijen13/12/2010
Duidelijkheid omtrent uitvoering wettelijke taken regionale netbeheerder03/12/2010
Wetsvoorstel wijziging van de Elektriciteitswet mogelijk zonder voorrang voor groen van kracht09/11/2010
Aansluitplicht Warmte29/10/2010
NMa en NZa publiceren Richtsnoeren zorggroepen23/09/2010
Wijziging Elektriciteitswet en Gaswet: het verankeren van privatiseringsverbod14/09/2010
Subsidieaanvraag grote zonnepanelen explosief gestegen11/06/2010
Effectenonderzoek warmtewet in volle gang11/06/2010
Is de Rotterdamse aanbesteding "Groene Zwembaden" een doorbraak voor de ESCO-markt?23/04/2010
Van der Hoeven neemt toch geen afstand van duurzaamheidsbeleid23/04/2010
Herziening Mededingingsregels voor de distributiesector22/04/2010
DNB gaat actief concernfinancieringsmaatschappijen controleren21/04/2010
Politiek gaat voor versnelling van energietransitie08/04/2010
Update: Inwerkingtreding Crisis en Herstelwet31/03/2010
Subsidie gebruik restwarmte in de industrie19/03/2010
Warmtewet: Vertraging onderzoek19/03/2010
SDE 2010, biedt biomassatechnieken meer (financiële) mogelijkheden04/03/2010
Iedere gemeente zou een lokaal duurzaam energiebedrijf moeten hebben23/02/2010
Ontwerpregeling Groenprojecten 201009/02/2010
Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010, op 1 maart van start!03/02/2010
Grote opkomst bij de Ronde Tafel bijeenkomst: Realisatie Decentrale Energieprojecten03/02/2010
World Online: World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs handelen onrechtmatig01/02/2010
NMa publiceert zienswijzen Eversheds op conceptbeleidsregel Warmtewet15/01/2010
Twee Nederlandse financiële instellingen aangewezen als systeeminstellingen14/01/2010
Decentrale energieprojecten: participatie afnemers en andere stakeholders13/01/2010
Hoge Raad: bij kennelijk onredelijk ontslag geen toepassing kantonrechtersformule07/12/2009
De rangorde van voorrang van duurzame elektriciteit, systeem en situaties bekend25/11/2009
Producenten duurzame elektriciteit niet meebetalen aan eigen voorrang25/11/2009
Producenten duurzame elektriciteit gaan straks waarschijnlijk niet meebetalen aan eigen voorrang25/11/2009
Energietransitie - Lokaal duurzaam energiebedrijf22/11/2009
Eigendom kabels en leidingen07/09/2009
Afgebroken onderhandelingen27/08/2009
Proefproces Dexia, Levob en Aegon: deel schade effectenlease vergoed08/06/2009
Wijziging Elektriciteitswet 1998 - Voorrang voor transport duurzame elektriciteit04/06/2009
Richtlijn Betalingsdiensten20/05/2009
Warmtewet23/02/2009
Amphia Ziekenhuis niet aanbestedingsplichtig05/02/2009
Immuniteit van toezichthouders slecht voor vertrouwen in financiële markten27/12/2008
Het Besluit Aanbestedingsregels: uitwerking van nieuwe Aanbestedingswet28/11/2008
Het Depositogarantiestelsel28/11/2008
Cessie van een vordering28/11/2008
Werktijdverkorting in het kader van de kredietcrisis 200828/11/2008
Publicatie van de jaarrekening28/11/2008
Strengere controle van AFM op adviseurs in financiële sector20/11/2008
Inbesteding: Volstaat gezamenlijk toezicht?20/11/2008
Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover aandeelhouder07/11/2008
Verandering kantonrechtersformule03/11/2008
Vonnis van de voorzieningsrechter Rechtbank Den Haag in de zaak Activite - Gemeente Leiden02/09/2008
Looncessie en hoe daarmee om te gaan02/09/2008
Zustervennootschap(pen) aansprakelijk tekort in boedel failliete zuster18/06/2008
Vereenvoudiging jaarrekening "kleine" ondernemers17/06/2008
Inbesteding als alternatief voor concessieverlening waddenveren06/06/2008
Bestuurder ook na aftreden aansprakelijk voor boedeltekort24/04/2008
Bestuurdersaansprakelijkheid na ontbinding van een vennootschap26/03/2008
Goedkeuring Prospectus, het "land van herkomst" beginsel01/07/2007