Global menu

Our global pages

Close

Civielrechtelijke aansprakelijkheid onder Wft

Met de invoering van de Wet op het financieel toezicht heeft de Nederlandse wetgever na jaren van verwarring duidelijkheid geschept ten aanzien van de civielrechtelijke gevolgen van het handelen in strijd met deze wet. Bepaald is dat handelen in strijd hiermee niet leidt tot aantastbaarheid van de ontstane overeenkomsten en transacties, tenzij in de wet expliciet anders is bepaald. Dit leidt er toe dat indien bijvoorbeeld een uitgifte van effecten plaatsvindt zonder dat daar een goedgekeurd prospectus voor beschikbaar is gesteld, de uitgifte en de aankoop van de effecten daardoor niet zal worden aangetast.

Wel blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om in dergelijke gevallen een beroep op dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden te doen.

Dat de Nederlandse wetgever met deze verduidelijking niet beoogd heeft de rechtspositie van de consument te verslechteren, volgt onder andere uit de invoering van de Wet oneerlijke handelspraktijken (waaronder ook de prospectusaansprakelijkheid kan worden geschaard) en de Wet handhaving consumentenbescherming. Deze wetten bieden de consument, naast de ‘standaard’ onrechtmatige daadsactie, handvaten voor het instellen van een civielrechtelijke schadevergoedingsactie.

Wordt u geconfronteerd met partijen die in strijd handelen met de Wet op het financieel toezicht en leidt u dientengevolge schade? Eversheds bespreekt graag met u welke mogelijkheden u heeft om uw schade vergoed te krijgen. Nauwe samenwerking tussen ons team bank- en effectenrecht en ons corporate litigation team is de garantie voor een specialistische en succesvolle aanpak.

Onze expertise bestaat onder meer uit:

  • in kaart brengen van uw rechtspositie en geven van procesadvies;
  • voeren van processen bij zowel de rechtbank als bij branchegerelateerde geschillencommissies zoals KIFID en DSI;
  • instellen van collectieve (schadevergoedings)acties;
  • adviseren bij het aangaan van overeenkomsten met marktpartijen in de financiële sector; en
  • informeren en adviseren over verplichtingen uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht.

Miriam Ee, van