Global menu

Our global pages

Close

Financiering en zekerheden

Een standaard financiering bestaat niet. Elke financiering kenmerkt zich door specifieke elementen, die voortvloeien uit de oorsprong van de financieringsbehoefte. Voor elke financiering bieden wij u een gepaste begeleiding en oplossing.

Onze advocaten en notarissen zijn zowel nationaal als internationaal veelvuldig betrokken bij financieringstrajecten. Wij begeleiden zowel de kredietgever als kredietnemer bij transacties die in waarde variëren van een paar eurotonnen tot honderden miljoenen euro’s. Ongeacht de omvang van de financiering, is gedegen juridische begeleiding noodzakelijk. Niet alleen om er zeker van te zijn dat u uw geleende geld op enig moment terugontvangt, maar ook om er voor te zorgen dat de door u aangetrokken financiering uw dagelijkse bedrijfsvoering niet onnodig belemmert. Om u op die vlakken te kunnen adviseren, is inzicht in en begrip voor uw onderneming een vereiste. De juristen van Eversheds Sutherland zijn opgeleid om dat inzicht en begrip te krijgen. Zij zijn bereid net die ene extra stap te zetten en om buiten hun juridische kaders te treden. Dit maakt dat wij niet alleen uw juridische sparing partner zijn; ook vanuit praktisch oogpunt kunt u met ons sparren over de voor u geschikte vorm van financiering. De mogelijkheden zijn, net als onze expertise, groot.

Algemene financieringen waarbij gelden worden aangetrokken ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering. Wij adviseren over een optimale juridische financieringsstructuur en zorgen dat deze op correcte wijze wordt gedocumenteerd. Door onze nauwe samenwerking met diverse corporate finance huizen wordt ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief een optimaal resultaat bereikt.

Acquisitiefinancieringen waarbij gelden worden aangetrokken om een specifieke targetonderneming over te nemen. Vaak begeleiden wij niet alleen de financiering, maar ook de acquisitie, wat maakt dat vanwege onze betrokkenheid snel en efficiënt kan worden gewerkt.

Herfinancieringen waarbij bestaande financieringen worden omgezet in nieuwe financieringen, vaak tegen gunstigere voorwaarden.

Recovery of restructuring financiering waarbij het vanwege economische omstandigheden noodzakelijk is om de bestaande financiering van de onderneming, veelal op verzoek van de financier(s), aan te passen.

Projectfinancieringen waarbij bijvoorbeeld ten behoeve van een specifiek project, een op maat gemaakte financiering wordt samengesteld. Vaak gaat het hierbij om complexe financieringsconstructies, waar verschillende financiers bij betrokken zijn. Naast het begeleiden van de financiering, inventariseren wij de risico’s voor u en maken een beoordeling van de (juridische) haalbaarheid van het project. Regelmatig verrichten wij op verzoek van financiers due diligence onderzoek in verband met dit soort projecten.

Off balance financiering is een veel voorkomende vorm van financiering waarmee de balanspositie wordt opgeschoond door gebruik te maken van leasing, cash pooling en/of factoring.

Zekerheidsrechten veelal vindt geen financiering plaats zonder dat er zekerheden als pand en hypotheek worden gevestigd. Wij hebben de (notariële) expertise in huis om u te adviseren over de gewenste vormen van zekerheid en kunnen tevens zorg dragen voor de vestiging van de overeengekomen zekerheidsrechten.

Bankgaranties waarbij een bank of derde financier gedurende een bepaalde periode de verplichting op zich neemt om onder bepaalde voorwaarden namens de opdrachtgever aan de begunstigde een betaling te verrichten.

Documentair krediet waarbij een bank of derde financier gedurende een bepaalde periode de verplichting op zich neemt om na overlegging van bepaalde documenten namens de opdrachtgever aan de begunstigde een betaling te verrichten.

Documentair incasso waarbij ter zekerheid van gelijktijdige betaling bij levering voorafgaand aan de uitvoering van een transactie aan de bank de opdracht wordt verstrekt om onder bepaalde voorwaarden of na overlegging van bepaalde documenten een betalingstransactie te verrichten.

Intra-groepgaranties waarbij binnen de groep garanties worden afgegeven aan banken of andere financiers, veelal ten behoeve van een door de holding af te sluiten financiering. Hierbij spelen met name aspecten als tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen een belangrijke rol.

Legal Opinions worden tegenwoordig standaard gevraag in het kader van financieringstransacties. Onze specialisten geven met regelmaat legal opinions en kunnen u op snelle en efficiënte wijze van de gewenste opinies voorzien.

Miriam Ee, van