Global menu

Our global pages

Close

Handhaving onder de Wft

Handhavingsmiddelen zijn onontbeerlijke gereedschappen voor de Nederlandse toezichthouders de De Nederlandsche Bank (“DNB”) en de Autoriteit Financiële Markten(“AFM”). Het instellen van handhavingsmiddelen is voor marktpartijen vaak een doemscenario. Niet zo zeer de handhaving als zodanig maar eerder de daarmee gepaard gaande reputatieschade, maken dat het te allen tijde van belang is dat handhaving wordt voorkomen. Toezichthouders hebben de afgelopen jaren het toezicht geïntensiveerd. Het aantal gevallen waarin handhavend is opgetreden, is daarmee - zo getuigen de vele publicaties - aanzienlijk gestegen.

DNB en de AFM worden in de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) aangewezen als toezichthouders voor de Nederlandse financiële markten. Het toezicht dat door DNB wordt uitgeoefend is vooral prudentieel (gericht op de financiële soliditeit van de onder toezichtstaande instellingen en stabiliteit van financiële sector) van aard terwijl de AFM zich meer richt op gedragstoezicht (gericht op ordelijke en transparante markten, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van klanten).

Een van de taken van DNB en de AFM is het toezien op de naleving van de verbods- en gebodsbepalingen uit de Wft. Indien deze bepalingen niet worden nageleefd, dienen DNB en de AFM (uiteindelijk) handhavend op te treden. De Wft biedt daartoe diverse mogelijkheden. Handhaving kan in lichte en zware vorm voorkomen, al naar gelang de ernst en de duur van de overtreding. Enkele handhavingsmiddelen die de toezichthouders ter beschikking staan zijn het vorderen van inlichtingen (een ieder dient desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de toezichthouders), het voeren van een normoverdragend gesprek, het geven van een aanwijzing, het benoemen van een (stille) curator, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete en de (verplichte) openbaarmaking van de opgelegde sanctie. In het ergste geval kan zelfs een vergunning worden ingetrokken, waarmee de activiteiten van de onderneming onmiddellijk gestaakt dienen te worden.

Als gevolg van recente wetswijzigingen kan handhaving tegenwoordig ook betrekking hebben op de bestuurders van de vergunninghoudende instelling in privé of feitelijke leidinggevenden die bij de verboden handelingen zijn betrokken.

Handhaving door een toezichthouder kan voor de betrokken partij niet enkel tot directe financiële schade leiden; het kan vanwege de verplichte openbaarmaking van bepaalde sancties tevens leiden tot aanzienlijke reputatieschade met alle gevolgen van dien.

Hoewel voorkomen beter is dan genezen, kan het zijn dat u zich geconfronteerd ziet met een handhavende toezichthouder. Om eventuele schade zoveel als mogelijk te beperken, adviseren wij u in een vroeg stadium juridische hulp in te schakelen. Eversheds Sutherland kan u van dergelijke juridische hulp voorzien. Wij worden regelmatig door cliënten ingeschakeld met betrekking tot:

  • begeleiden van overleg met toezichthouders;
  • inventariseren van risico’s ten gevolge van handhavingsmaatregelen;
  • adviseren over bevoegdheden van toezichthouders;
  • verlenen van bijstand in gevallen van handhaving; en
  • verlenen van juridische bijstand in handhavingsprocedures.

Miriam Ee, van